Urząd Miejski w Orzyszu

Biuletyn Informacji Publicznej

WYKAZ - nieruchomość przeznaczona do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego - dz. 188/4, Orzysz

Zgodnie z art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U z 2018 r. poz. 2204 ze zm.) podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości gruntowych niezabudowanych przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.

Przedmiotem sprzedaży jest nieruchomość gruntowa niezabudowana oznaczona numerem geodezyjnym 188/4 o powierzchni 0,4851 ha położona w obrębie miasta Orzysz.

Opis nieruchomości:

Nieruchomość położona jest na obszarze miasta Orzysz, w strefie peryferyjnej, z bezpośrednim dostępem do jeziora Orzysz - Zatoka Wierzbińska. W sąsiedztwie działki znajdują się budynki mieszkalne jednorodzinne. Działka ma kształty nieregularny. Teren działki pofałdowany, nierówny. Warunki geotechniczne zabudowy utrudnione.
W sąsiedztwie działki przebiega sieć energetyczna, wodna i kanalizacyjna.
Dojazd do nieruchomości droga nieutwardzoną równoległą do ul. Ełckiej.
Działka niezagospodarowana, niezabudowana. Na części wschodniej działki znajduje się
zakrzaczenie i drobne pojedyncze drzewka o niskiej wartości użytkowej.
Czynniki środowiskowe wpływające na walory użytkowe nieruchomości są korzystne.

Nieruchomość posiada urządzoną księgę wieczystą nr OL1P/00013623/1 i nie jest obciążona hipotecznie ani też innymi zobowiązaniami.

Cena sprzedaży działki brutto wynosi 154 892,00 zł brutto.   

W miejscowym planie zagospodarowanie przestrzennego miasta Orzysz symbolami a-06MNUw – tereny zabudowy mieszkaniowo – usługowej wolnostojącej i a-03Z – tereny zieleni.

Na podstawie art. 34 ust. 1 pkt.1 i pkt. 2 uogn pierwszeństwo w nabyciu wyżej wymienionych nieruchomości przysługuje osobie, która spełnia jeden z następujących warunków:
a) przysługuje jej roszczenie o nabycie nieruchomości z mocy niniejszej ustawy lub odrębnych przepisów, jeżeli złoży wniosek o nabycie przed upływem terminu określonego w niniejszym wykazie,
b) jest poprzednim właścicielem zbywanej nieruchomości pozbawionym prawa własności tej nieruchomości przed dniem 5 grudnia 1990 r. albo jego spadkobiercą, jeżeli złoży wniosek o nabycie przed upływem terminu określonego w niniejszym wykazie.
Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami mogą w terminie 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia wykazu, złożyć wnioski o nabycie nieruchomości tj. do dnia 20.09.2019 r.

Jeśli w/w nieruchomości nie zostaną sprzedane na wyżej określonych zasadach zostaną zbyte w formie przetargu ustnego nieograniczonego

Przeniesienie własności nastąpi w formie umowy notarialnej sporządzonej w kancelarii notarialnej.
Podstawą zawarcia aktu będzie protokół z przetargu.                            
Szczegółowe informację o nieruchomościach będących przedmiotem sprzedaży można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Orzyszu, pokój nr 210

Wykaz niniejszy podaje się do publicznej wiadomości od dnia 08.08.2019 r. do dnia 20.09.2019 r.

Burmistrz

Zbigniew Włodkowski

Data powstania: piątek, 9 sie 2019 07:51
Data opublikowania: piątek, 9 sie 2019 07:55
Data przejścia do archiwum: poniedziałek, 23 wrz 2019 11:30
Opublikował(a): Katarzyna Owczarek
Zaakceptował(a): Katarzyna Owczarek
Artykuł był czytany: 383 razy