Urząd Miejski w Orzyszu

Biuletyn Informacji Publicznej

WYKAZ - nieruchomość przeznaczona do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego - dz. 26/4, 26/5, Orzysz

Zgodnie z art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U z 2018 r. poz. 2204 ze zm.) podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości gruntowych niezabudowanych przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.

Przedmiotem sprzedaży są nieruchomości gruntowe niezabudowane położone w obrębie geod. miasta Orzysz, przy ul. Słowackiego:

Nr działki

Powierzchnia

Cena

Oznaczenie użytku

Przeznaczenie w m.p.z.p. miasta Orzysz

26/4

0,1326 ha

52 960,00 zł

R IVa – grunty orne

b-01MNUw – tereny zabudowy mieszkaniowo – usługowej wolnostojącej,

b-01Z – tereny zieleni,  

26/5

0,1466 ha

58 552,00 zł

 

Opis nieruchomości:
Nieruchomość położona jest w strefie peryferyjnej w części północnej miasta Orzysz przy ulicy na terenie nowo powstającego osiedla mieszkaniowego.
W sąsiedztwie znajdują się tereny rolne oraz zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna. Kształt działek nieregularny, zbliżony do prostokąta. Warunki geotechniczne korzystne, teren działek w miarę płaski.
Dojazd publiczną drogą nieutwardzoną.
Przy działkach były dostępne sieci: wodna, kanalizacyjna i energetyczna.

Nieruchomości posiadają urządzoną księgę wieczystą nr OL1P/00012655/7 i nie jest obciążona hipotecznie ani też innymi zobowiązaniami.

Na podstawie art. 34 ust. 1 pkt.1 i pkt. 2 uogn pierwszeństwo w nabyciu wyżej wymienionych nieruchomości przysługuje osobie, która spełnia jeden z następujących warunków:
a) przysługuje jej roszczenie o nabycie nieruchomości z mocy niniejszej ustawy lub odrębnych przepisów, jeżeli złoży wniosek o nabycie przed upływem terminu określonego w niniejszym wykazie,
b) jest poprzednim właścicielem zbywanej nieruchomości pozbawionym prawa własności tej nieruchomości przed dniem 5 grudnia 1990 r. albo jego spadkobiercą, jeżeli złoży wniosek o nabycie przed upływem terminu określonego w niniejszym wykazie.
Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami mogą w terminie 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia wykazu, złożyć wnioski o nabycie nieruchomości tj. do dnia 20.09.2019 r.

Jeśli w/w nieruchomości nie zostaną sprzedane na wyżej określonych zasadach zostaną zbyte w formie przetargu ustnego nieograniczonego

Przeniesienie własności nastąpi w formie umowy notarialnej sporządzonej w kancelarii notarialnej.
Podstawą zawarcia aktu będzie protokół z przetargu.                            
Szczegółowe informację o nieruchomościach będących przedmiotem sprzedaży można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Orzyszu, pokój nr 210.

Wykaz niniejszy podaje się do publicznej wiadomości od dnia 08.08.2019 r. do dnia 20.09.2019 r.

Burmistrz

Zbigniew Włodkowski

Data powstania: piątek, 9 sie 2019 07:36
Data opublikowania: piątek, 9 sie 2019 07:44
Data przejścia do archiwum: poniedziałek, 23 wrz 2019 11:30
Opublikował(a): Katarzyna Owczarek
Zaakceptował(a): Katarzyna Owczarek
Artykuł był czytany: 367 razy