Urząd Miejski w Orzyszu

Biuletyn Informacji Publicznej

OGŁOSZENIE - przetarg ustny ograniczony - lokal mieszkalny ul. Giżycka 8/2

Zgodnie z art. 38 ustawy o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r. poz. 2204 ze zm.) ogłaszam pierwszy przetarg ustny ograniczony do właścicieli lokali mieszkalnych i usługowych w budynku nr 8 przy ul. Giżyckiej w Orzyszu, na sprzedaż nieruchomości lokalowej mieszkalnej nr 2 w budynku wielorodzinnym nr z jednoczesną sprzedażą udziału w wysokości 3025/25010 w częściach wspólnych budynku oraz w prawie własności działki gruntu o nr geod. 24/79 o powierzchni 351,00 m2.

1. Nieruchomość ujęta została w wykazie nr WIG.6840.19.2019.KOW z dnia 10.06.2019 r., podanym do publicznej wiadomości w dniu 10.06.2019 r.
2. Nieruchomość posiada urządzoną księgę wieczystą nr OL1P/00027256/8 i nie jest obciążona hipotecznie ani też innymi zobowiązaniami.
3. Opis nieruchomości:
Przedmiotem sprzedaży jest prawo własności nieruchomości lokalowej mieszkalnej nr 2 w budynku wielorodzinnym nr 8 w Orzyszu przy ul. Giżyckiej z jednoczesną sprzedażą udziału w wysokości 3025/25010 w częściach wspólnych budynku oraz w prawie własności działki gruntu o nr geod. 24/79 o powierzchni 351,00 m2.

OPIS LOKALU MIESZKALNEGO:
Powierzchnia użytkowa lokalu: 30,25 m2
Usytuowanie: poddasze.
Mieszkanie składa się z jednego pokoju, kuchni i przynależnej łazienki. Pomieszczenia przechodnie.
Instalacje: elektryczna, wodna, kanalizacyjna, ogrzewanie piecowe.
Stan techniczny ocenia się jako niski.  
Do lokalu przynależy udział 3025/25010 w częściach wspólnych budynku oraz w prawie własności działki gruntu o nr geod. 24/79 o łącznej powierzchni 351,00 m2.

OPIS BUDYNKU:
Budynek mieszkalny wielorodzinny, dwu kondygnacyjny z użytkowym poddaszem, podpiwniczony położony przy ul. Giżyckiej 8.
Powierzchnia użytkowa lokali – 250,10 m2.
Ilość lokali: 4

4. Cena wywoławcza nieruchomości: 25 168,00 zł brutto (słownie: dwadzieścia pięć tysięcy sto sześćdziesiąt osiem złotych 00/100).
5. Przetarg odbędzie się w dniu 10 września 2019 r. o godz. 10:00 w Urzędzie Miejskim w Orzyszu, sala nr 113 (sala posiedzeń).
6. Wadium 2 500,00 zł (słownie: dwa tysiące pięćset złotych 00/100).
7. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium na konto Urzędu Miejskiego w Orzyszu Warmińsko Mazurski Bank Spółdzielczy Oddział w Orzyszu nr konta  02 9364 0000 2003 0001 9817 0007.
Ustala się termin wpłacenia wadium na ww. konto do dnia 06 września 2019 r.
Za datę dokonania wpłaty uważa się dzień uznania rachunku Urzędu Miejskiego w Orzyszu kwotą wadium.
8. Minimalne postąpienie w licytacji wynosi 250,00 zł.
Uczestnicy przetargu zgłaszają ustne kolejne postąpienia ceny, które nie mogą być niższe niż 250,00 zł.
9. Kandydatem na nabywcę powyższej nieruchomości zostaje osoba, która zaoferowała najwyższą cenę.
10. Wadium uczestnika, który wygrał przetarg zostanie zaliczone na poczet nabycia nieruchomości.
Pozostałym uczestnikom wadium zostanie zwrócone w ciągu 3 dni od dnia zamknięcia lub odwołania przetargu.
11. W razie uchylenia się uczestnika przetargu, który wygrał przetarg od zawarcia umowy sprzedaży w terminie podanym w zawiadomieniu wadium przepada na rzecz Gminy Orzysz.
12. Organizator przetargu zawiadomi uczestnika przetargu, który wygrał przetarg, o miejscu i terminie sporządzenia aktu notarialnego umowy sprzedaży w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.
13. Nabywca powinien wpłacić cenę przetargową przed zawarciem aktu notarialnego na konto podane w protokole z przetargu najpóźniej w przeddzień podpisania aktu notarialnego.
14. Koszty aktu notarialnego ponosi nabywca.
15. Przetarg zakończy się wynikiem negatywnym, jeżeli, żaden z uczestników przetargu nie zaoferuje ceny wyższej o co najmniej jedno postąpienie od ceny wywoławczej podanej w ogłoszeniu.
16. Szczegółowych informacji o nieruchomości będącej przedmiotem przetargu można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Orzyszu pokój nr 210.
    
Ogłoszenie podano do publicznej wiadomości w dniu 31.07.2019 r.

Burmistrz

Zbigniew Włodkowski

Data powstania: środa, 31 lip 2019 12:23
Data opublikowania: środa, 31 lip 2019 12:30
Data przejścia do archiwum: środa, 11 wrz 2019 15:03
Opublikował(a): Katarzyna Owczarek
Zaakceptował(a): Katarzyna Owczarek
Artykuł był czytany: 331 razy