Urząd Miejski w Orzyszu

Biuletyn Informacji Publicznej

OGŁOSZENIE - przetarg ustny nieograniczony - lokal mieszkalny ul. Giżycka 15 / 3

Zgodnie z art. 38 ustawy o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r. poz. 2204 ze zm.) ogłaszam pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości lokalowej mieszkalnej nr 3 w budynku przy ul. Giżyckiej 15 w Orzyszu z jednoczesną sprzedażą udziału w wysokości 6661/23107 w częściach wspólnych budynku oraz w prawie własności działki gruntu o nr geod. 293/3 o powierzchni 92,00 m2.

1. Nieruchomość ujęta została w wykazie nr WIG.6840.27.2018.KOW z dnia 05.06.2019 r., podanym do publicznej wiadomości w dniu 05.06.2019 r.
2. Nieruchomość posiada urządzoną księgę wieczystą nr OL1P/00042161/6 i nie jest obciążona hipotecznie ani też innymi zobowiązaniami.
3. Opis nieruchomości:
Przedmiotem sprzedaży jest prawo własności nieruchomości lokalowej mieszkalnej nr 3 w budynku wielorodzinnym nr 15 w Orzyszu przy ul. Giżyckiej z jednoczesną sprzedażą udziału w wysokości 6661/23107 w częściach wspólnych budynku oraz w prawie własności działki gruntu o nr geod. 293/3 o powierzchni 92,00 m2.

OPIS LOKALU MIESZKALNEGO:
Powierzchnia użytkowa lokalu: 61,41 m2.
Usytuowanie: II piętro.  
Lokal składa się z 4 pokoi, kuchni, łazienki, przedpokoju oraz przynależnej piwnicy o pow.
5,20 m2. Pomieszczenia przechodnie.
Instalacje: elektryczna, wodna, kanalizacyjna, ogrzewania miejskie.  
Do lokalu przynależy udział 6661/23107 w częściach wspólnych budynku oraz w prawie własności działki gruntu o nr geod. 293/3 o łącznej powierzchni 92,00 m2.

OPIS BUDYNKU:
Budynek mieszkalny wielorodzinny, 3-kondygnacyjny, podpiwniczony, położony przy ul. Giżyckiej 15.   

Całkowita powierzchnia użytkowa w budynku: 231,07 m2.
Ilość lokali: 4, w tym lokale mieszkalne – 3, lokal użytkowy – garaż – 1.

Nieruchomość posiada urządzoną księgę wieczystą nr OL1P/00023457/9 i nie jest obciążona hipotecznie ani też innymi zobowiązaniami.

4. Cena wywoławcza nieruchomości: 91 317,00 brutto (słownie: dziewięćdziesiąt jeden tysięcy trzysta siedemnaście złotych 00/100).
5. Przetarg odbędzie się w dniu 09 września 2019 roku, godz. 13:00 w Urzędzie Miejskim w Orzyszu, sala nr 113 (sala posiedzeń).
6. Wadium 9 100,00 zł (słownie: dziewięć tysięcy sto złotych 00/100).
7. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium na konto Urzędu Miejskiego w Orzyszu Warmińsko Mazurski Bank Spółdzielczy Oddział w Orzyszu nr konta  02 9364 0000 2003 0001 9817 0007.
Ustala się termin wpłacenia wadium na ww. konto do dnia 06 września 2019 roku.
Za datę dokonania wpłaty uważa się dzień uznania rachunku Urzędu Miejskiego w Orzyszu kwotą wadium.
8. Minimalne postąpienie w licytacji wynosi 910,00 zł.
Uczestnicy przetargu zgłaszają ustne kolejne postąpienia ceny, które nie mogą być niższe niż 910,00 zł.
9. Kandydatem na nabywcę powyższej nieruchomości zostaje osoba, która zaoferowała najwyższą cenę.
10. Wadium uczestnika, który wygrał przetarg zostanie zaliczone na poczet nabycia nieruchomości.
Pozostałym uczestnikom wadium zostanie zwrócone w ciągu 3 dni od dnia zamknięcia lub odwołania przetargu.
11. W razie uchylenia się uczestnika przetargu, który wygrał przetarg od zawarcia umowy sprzedaży w terminie podanym w zawiadomieniu wadium przepada na rzecz Gminy Orzysz.
12. Organizator przetargu zawiadomi uczestnika przetargu, który wygrał przetarg, o miejscu i terminie sporządzenia aktu notarialnego umowy sprzedaży w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.
13. Nabywca powinien wpłacić cenę przetargową przed zawarciem aktu notarialnego na konto podane w protokole z przetargu najpóźniej w przeddzień podpisania aktu notarialnego.
14. Koszty aktu notarialnego ponosi nabywca.
15. Przetarg zakończy się wynikiem negatywnym, jeżeli, żaden z uczestników przetargu nie zaoferuje ceny wyższej o co najmniej jedno postąpienie od ceny wywoławczej podanej w ogłoszeniu.
16. Szczegółowych informacji o nieruchomości będącej przedmiotem przetargu można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Orzyszu pokój nr 210.  
    
Ogłoszenie podano do publicznej wiadomości w dniu 31.07.2019 r.

Burmistrz

Zbigniew Włodkowski

Pliki do pobrania:
Data powstania: środa, 31 lip 2019 11:47
Data opublikowania: środa, 31 lip 2019 12:13
Data przejścia do archiwum: środa, 11 wrz 2019 15:03
Opublikował(a): Katarzyna Owczarek
Zaakceptował(a): Katarzyna Owczarek
Artykuł był czytany: 438 razy