Urząd Miejski w Orzyszu

WYKAZ - nieruchomość przeznaczona do sprzedaży w drodze bezprzetargowej

Zgodnie z art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U z 2018 r. poz. 2204 ze zm.) podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości gruntowej niezabudowanej przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej z zastosowaniem art. 37 ust. 2 pkt 6 w/w ustawy na polepszenie warunków nieruchomości przyległych oznaczonych nr geod. 106/1 i 107/18

Przedmiotem sprzedaży jest nieruchomość gruntowa niezabudowana oznaczona nr geod. 107/22 o pow. 0,2363 ha w obrębie geod. miasta Orzysz.   

Opis nieruchomości:
Nieruchomość położona jest w strefie peryferyjnej miasta Orzysz przy ulicy Polnej. W sąsiedztwie znajdują się nieruchomości mieszkalne i tereny rolne. Kształt działki nieregularny. Warunki geotechniczne – trudne (teren nierówny, zakrzaczony, wczęści podmokły).
Działka na dzień wyceny była niezagospodarowana. Dostęp jedynie przez działkę nr 107/18. Ze względu na warunki fizyczne i geotechniczne działka nie nadaje się do samodzielnego zagospodarowania i została przez Właściciela przeznaczona na poprawę warunków zagospodarowania działek sąsiednich.

Nieruchomość posiada urządzoną księgę wieczystą nr OL1P/00012655/7 i nie jest obciążona hipotecznie ani też innymi zobowiązaniami.

Cena sprzedaży działki brutto wynosi 29 325,00 zł brutto.

W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego miasta Orzysz działka oznaczona jest symbolem: ZN – tereny zieleni nieurządzonej.

Na podstawie art. 34 ust. 1 pkt.1 i pkt. 2 uogn pierwszeństwo w nabyciu wyżej wymienionych nieruchomości przysługuje osobie, która spełnia jeden z następujących warunków:
a) przysługuje jej roszczenie o nabycie nieruchomości z mocy niniejszej ustawy lub odrębnych przepisów, jeżeli złoży wniosek o nabycie przed upływem terminu określonego w niniejszym wykazie,
b) jest poprzednim właścicielem zbywanej nieruchomości pozbawionym prawa własności tej nieruchomości przed dniem 5 grudnia 1990 r. albo jego spadkobiercą, jeżeli złoży wniosek o nabycie przed upływem terminu określonego w niniejszym wykazie,
Termin złożenia wniosku nie może być krótszy niż 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia wykazu, tj. do dnia 12.08.2019 r.

Jeśli w/w nieruchomość nie zostanie sprzedana na wyżej określonych zasadach zostanie zbyta w formie bezprzetargowej w trybie art. 37 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami na polepszenie warunków nieruchomości przyległej oznaczonej nr geod. 106/1, 107/18.  

Przeniesienie własności nastąpi w formie umowy notarialnej sporządzonej w kancelarii notarialnej.
Podstawą zawarcia aktu będzie protokół z rokowań z nabywcą.                         

Szczegółowe informację o nieruchomości będącej przedmiotem sprzedaży można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Orzyszu, pokój nr 210.

Wykaz niniejszy podaje się do publicznej wiadomości od dnia 29.06.2019 r. do dnia 12.08.2019 r.    

Burmistrz

Zbigniew Włodkowski

Data powstania: poniedziałek, 1 lip 2019 09:12
Data opublikowania: poniedziałek, 1 lip 2019 09:14
Data przejścia do archiwum: wtorek, 13 sie 2019 10:00
Opublikował(a): Katarzyna Owczarek
Zaakceptował(a): Katarzyna Owczarek
Artykuł był czytany: 284 razy