Urząd Miejski w Orzyszu

WYKAZ - nieruchomość przeznaczona do sprzedaży w formie przetargu ustnego nieograniczonego - dz. 411/75, Orzysz

Zgodnie z art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U z 2018 r. poz. 2204 ze zm.) podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości gruntowych niezabudowanych przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.

Przedmiotem sprzedaży jest nieruchomość gruntowa niezabudowana oznaczona numerem geodezyjnym 411/75 o powierzchni 0,1425 ha położona w obrębie miasta Orzysz.

Opis nieruchomości:

Nieruchomość położona jest na obszarze miasta Orzysz, w strefie peryferyjnej.
Działka ma kształty regularny, zbliżony do prostokątna. Teren działki pofałdowany, nierówny. Na terenie działki znajdują się pozostałości zabudowy i silne zakrzaczenie. Warunki geotechniczne zabudowy trudne. Działka przeznaczona jest pod zabudowę usługową.
W sąsiedztwie działki przebiega sieć uzbrojenia energetyczna i wodna.
Teren działki nieogrodzony, niezagospodarowany.

Nieruchomość posiada urządzoną księgę wieczystą nr OL1P/00027260/9 i nie jest obciążona hipotecznie ani też innymi zobowiązaniami.

Cena sprzedaży działki brutto wynosi 39 929,00 zł brutto.   

W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego obrębu miasta Orzysz działka oznaczona jest symbolem UU – tereny usług uciążliwych.  

Na podstawie art. 34 ust. 1 pkt.1 i pkt. 2 uogn pierwszeństwo w nabyciu wyżej wymienionych nieruchomości przysługuje osobie, która spełnia jeden z następujących warunków:
a) przysługuje jej roszczenie o nabycie nieruchomości z mocy niniejszej ustawy lub odrębnych przepisów, jeżeli złoży wniosek o nabycie przed upływem terminu określonego w niniejszym wykazie,
b) jest poprzednim właścicielem zbywanej nieruchomości pozbawionym prawa własności tej nieruchomości przed dniem 5 grudnia 1990 r. albo jego spadkobiercą, jeżeli złoży wniosek o nabycie przed upływem terminu określonego w niniejszym wykazie.
Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami mogą w terminie 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia wykazu, złożyć wnioski o nabycie nieruchomości tj. do dnia 12.08.2019 r.

Jeśli w/w nieruchomości nie zostaną sprzedane na wyżej określonych zasadach zostaną zbyte w formie przetargu ustnego nieograniczonego

Przeniesienie własności nastąpi w formie umowy notarialnej sporządzonej w kancelarii notarialnej.
Podstawą zawarcia aktu będzie protokół z przetargu.                            
Szczegółowe informację o nieruchomościach będących przedmiotem sprzedaży można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Orzyszu, pokój nr 210

Wykaz niniejszy podaje się do publicznej wiadomości od dnia 28.06.2019 r. do dnia 09.08.2019 r.    

Burmistrz

Zbigniew Włodkowski

Data powstania: sobota, 29 cze 2019 12:39
Data opublikowania: sobota, 29 cze 2019 12:41
Data przejścia do archiwum: wtorek, 13 sie 2019 10:00
Opublikował(a): Katarzyna Owczarek
Zaakceptował(a): Katarzyna Owczarek
Artykuł był czytany: 327 razy