Urząd Miejski w Orzyszu

Biuletyn Informacji Publicznej

WYKAZ - nieruchomość przeznaczona do sprzedaży w formie przetargu ustnego ograniczonego

Zgodnie z art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U z 2018 r. poz. 2204 ze zm.) podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości gruntowej niezabudowanej przeznaczonej do sprzedaży w formie przetargu ustnego ograniczonego do właścicieli sąsiednich działek.

Przedmiotem sprzedaży jest nieruchomość gruntowa niezabudowana oznaczona nr geod. 332 o pow. 0,1046 ha położona w obrębie geod. miasta Orzysz.   

Opis nieruchomości:
Nieruchomość położona jest na obszarze miasta Orzysz, w strefie peryferyjnej. Działka znajduje się na osiedlu mieszkaniowym jednorodzinnym znajdującym się pomiędzy ulicą Wojska Polskiego a terenami kolejowymi, w sąsiedztwie zabudowy przemysłowo - składowej.
Działka ma kształty regularny, zbliżony do trapezu. Teren działki pofałdowany, nierówny.
W sąsiedztwie działki przebiega sieć energetyczna, wodna i kanalizacyjna.
W dniu wyceny działka nie była zabudowana. Istniejące zagospodarowanie nie podlegało wycenie.

Nieruchomość posiada urządzoną księgę wieczystą nr OL1P/00012884/1 i nie jest obciążona hipotecznie ani też innymi zobowiązaniami.

Nieruchomość w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego obrębu miasta Orzysz oznaczona jest symbolem PS – tereny przemysłowo składowe.  

Cena sprzedaży działki brutto wynosi 29 309,00 zł brutto.   

Na podstawie art. 34 ust. 1 pkt.1 i pkt. 2 uogn pierwszeństwo w nabyciu wyżej wymienionych nieruchomości przysługuje osobie, która spełnia jeden z następujących warunków:
a) przysługuje jej roszczenie o nabycie nieruchomości z mocy niniejszej ustawy lub odrębnych przepisów, jeżeli złoży wniosek o nabycie przed upływem terminu określonego w niniejszym wykazie,
b) jest poprzednim właścicielem zbywanej nieruchomości pozbawionym prawa własności tej nieruchomości przed dniem 5 grudnia 1990 r. albo jego spadkobiercą, jeżeli złoży wniosek
o nabycie przed upływem terminu określonego w niniejszym wykazie.

Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami mogą w terminie 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia wykazu, złożyć wnioski o nabycie nieruchomości tj. do dnia 12.08.2019 r.

Jeśli w/w nieruchomość nie zostanie sprzedana na wyżej określonych zasadach zostanie zbyta w formie przetargu ustnego ograniczonego do właścicieli sąsiednich działek oznaczonych nr geod. 333/2, 333/1, 331, 329 i 3052.

Przeniesienie własności nastąpi w formie umowy notarialnej sporządzonej w kancelarii notarialnej.
Podstawą zawarcia aktu będzie protokół z przetargu.                

Szczegółowe informację o nieruchomości będącej przedmiotem sprzedaży można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Orzyszu, pokój nr 210

Wykaz niniejszy podaje się do publicznej wiadomości od dnia 28.06.2019 r. do dnia 09.08.2019 r.   

Burmistrz

Zbigniew Włodkowski

Data powstania: sobota, 29 cze 2019 12:34
Data opublikowania: sobota, 29 cze 2019 12:36
Data przejścia do archiwum: wtorek, 13 sie 2019 10:00
Opublikował(a): Katarzyna Owczarek
Zaakceptował(a): Katarzyna Owczarek
Artykuł był czytany: 327 razy