Urząd Miejski w Orzyszu

Biuletyn Informacji Publicznej

WYKAZ - nieruchomość przeznaczona do sprzedaży w drodze bezprzetargowej

Zgodnie z art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U z 2018 r. poz. 2204 ze zm.) podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem garażowym przeznaczonej do sprzedaży w formie bezprzetargowej.

Przedmiotem sprzedaży jest nieruchomość gruntowa zabudowana budynkiem garażowym przez obecnego dzierżawcę, oznaczona numerem geodezyjnym 111/30 o powierzchni 0,0030 ha położona w obrębie miasta Orzysz.

Opis nieruchomości:

Działka nr 111/30 jest zabudowana budynkiem garażowym przez dzierżawcę nieruchomości, na którego rzecz nieruchomość zostanie zbyta.
Budynek (boks) garażowy położony jest w strefie pośredniej miasta Orzysz przy ulicy Ełckiej
w sąsiedztwie istniejącej zabudowy mieszkalnej wielorodzinnej.
W sąsiedztwie znajdują się nieruchomości mieszkalne wielorodzinne.
Boks garażowy znajduje się w szeregu budynków gospodarczych (ostatni w szeregu).
Boks jest parterowy, niepodpiwniczony, murowany z cegły, tynkowany, z dachem płaskim jednospadowym, kryty blachą.
Powierzchnia zabudowy budynku garażowego na podstawie rejestru budynków: 25 m2.

Nieruchomość posiada urządzoną księgę wieczystą nr OL1P/00026621/1 i nie jest obciążona hipotecznie. Działka obciążona jest umową dzierżawy na czas nieokreślony.

Wartość nieruchomości zabudowanej o nr geod. 111/30 o pow. 0,0030 ha – 15 025,00 zł, w tym:
- wartość gruntu – 3 644,00 zł,
- wartość nakładów poniesionych przez nabywców – 11 381,00 zł.

W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego obrębu miasta Orzysz działka oznaczona jest symbolem: MWU – tereny zabudowy wielorodzinnej i usług nieuciążliwych.  

Na podstawie art. 34 ust. 1 pkt.1 i pkt. 2 uogn pierwszeństwo w nabyciu wyżej wymienionych nieruchomości przysługuje osobie, która spełnia jeden z następujących warunków:
a) przysługuje jej roszczenie o nabycie nieruchomości z mocy niniejszej ustawy lub odrębnych przepisów, jeżeli złoży wniosek o nabycie przed upływem terminu określonego w niniejszym wykazie,
b) jest poprzednim właścicielem zbywanej nieruchomości pozbawionym prawa własności tej nieruchomości przed dniem 5 grudnia 1990 r. albo jego spadkobiercą, jeżeli złoży wniosek o nabycie przed upływem terminu określonego w niniejszym wykazie.
Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami mogą w terminie 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia wykazu, złożyć wnioski o nabycie nieruchomości tj. do dnia 09.08.2019 r.

Jeśli w/w nieruchomości nie zostanie sprzedana na wyżej określonych zasadach zostanie zbyta w formie bezprzetargowej na rzecz obecnego dzierżawcy.  
Przeniesienie własności nastąpi w formie umowy notarialnej sporządzonej w kancelarii notarialnej.
Podstawą zawarcia aktu będzie protokół z przetargu.                            
Szczegółowe informację o nieruchomościach będących przedmiotem sprzedaży można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Orzyszu, pokój nr 210

Wykaz niniejszy podaje się do publicznej wiadomości od dnia 28.06.2019 r. do dnia 09.08.2019 r.    

Burmistrz

Zbigniew Włodkowski

Data powstania: sobota, 29 cze 2019 12:27
Data opublikowania: sobota, 29 cze 2019 12:29
Data przejścia do archiwum: poniedziałek, 12 sie 2019 08:46
Opublikował(a): Katarzyna Owczarek
Zaakceptował(a): Katarzyna Owczarek
Artykuł był czytany: 321 razy