Urząd Miejski w Orzyszu

Biuletyn Informacji Publicznej

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi

Zarządzanie gminnym zasobem nieruchomości Gminy Orzysz w okresie od 01.08.2019 r. do 31.07.2022 r.

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak
Numer ogłoszenia: 545225-N-2019
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak
Numer ogłoszenia: 540094458-N-2019

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie zostało przeprowadzone przez centralnego zamawiającego: tak

I. 1) NAZWA I ADRES:
Gmina Orzysz, Krajowy numer identyfikacyjny 79067151500000, ul. Rynek 3, 12-250  Orzysz, woj. warmińsko-mazurskie, państwo Polska,
tel. 87 30 70 940, e-mail um@orzysz.pl, faks 87 30 70 950.
Adres strony internetowej (url): www.bip.orzysz.pl
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Zarządzanie gminnym zasobem nieruchomości Gminy Orzysz w okresie od 01.08.2019 r. do 31.07.2022 r.
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy): WIG.271.4.2019.KOW
II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

Przedmiotem zamówienia jest organizowanie oraz wykonywanie prac związanych z zarządzaniem gminnym zasobem nieruchomości zgodnie z zasadami wynikającymi z przepisów prawa i standardami zawodowymi oraz zgodnie z etyką zawodową w odniesieniu do następujących nieruchomości:
1) Nieruchomości w 100 % komunalne określone w załączniku Nr 1 do umowy.
2) Lokale mieszkaniowe we wspólnotach mieszkaniowych określone w załączniku nr 4 do umowy.
3) Pomieszczenia gospodarcze i garaże określone w załączniku Nr 2 do umowy.
4) Posesje określone w załączniku Nr 3 do umowy.
5) Zakres ten nie będzie obejmował zadań dotyczących zarządzania częściami wspólnymi w nieruchomościach wspólnot mieszkaniowych wynikających z przepisów ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali. Ogólna informacja o przedmiocie zamówienia wg stanu na dzień 31.03.2019 r.
Łączna powierzchnia użytkowa wszystkich lokali Gminy Orzysz:
a) w 100% budynkach mieszkalnych komunalnych:
- o ogólnej powierzchni użytkowej 5 369,26 m2 - 134 lokale mieszkalne,
- o ogólnej powierzchni 1 129,83 m2
- 6 lokali użytkowych,
b) w budynkach wspólnot mieszkaniowych w tym:
- o ogólnej powierzchni użytkowej 11 585,32 m2
- 258 lokali mieszkalnych, - o ogólnej powierzchni 100,85 m2
- 3 lokali użytkowych,
c) łączna powierzchnia budynków gospodarczych i garaży:
- o ogólnej powierzchni 3317,62 m2 - 271 pomieszczeń gospodarczych,
- o ogólnej powierzchni 673,10 m2 – 42 pomieszczeń garażowych,
- ewidencyjna powierzchnia posesji 104 136,19 m2.

UWAGA: Przedmiot zamówienia, tj. ogólna powierzchnia użytkowa zasobów komunalnych, powierzchnia zabudowy gospodarczej lub posesji może w okresie trwania umowy ulec zmniejszeniu np. na skutek zbycia nieruchomości, czy rozbiórki wówczas zmianie ulegnie zakres zamówienia, tym samym wynagrodzenie zostanie stosownie pomniejszone według obowiązującej jednostkowej stawki.

II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:m nie
II.5) Główny Kod CPV: 70330000-3

SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów: nie
III.3) Informacje dodatkowe:
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 14/06/2019
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 258553.80
Waluta pln
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  1
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  1
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie: nie

Nazwa wykonawcy: ADMINISTRATOR Sp. z o.o.
Email wykonawcy: admpocztowa@wp.pl
Adres pocztowy: ul. Pocztowa 3
Kod pocztowy: 11-500
Miejscowość: Giżycko
Kraj/woj.: warmińsko - mazurskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą: tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej: nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej: nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 261867.60
Oferta z najniższą ceną/kosztem 261867.60
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 261867.60
Waluta: pln
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom: nie
Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:

IV.8) Informacje dodatkowe:

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie --- na podstawie art. --- ustawy Pzp.
IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

Data powstania: poniedziałek, 24 cze 2019 13:59
Data opublikowania: poniedziałek, 24 cze 2019 14:05
Data przejścia do archiwum: piątek, 2 sie 2019 11:25
Opublikował(a): Katarzyna Owczarek
Zaakceptował(a): Katarzyna Owczarek
Artykuł był czytany: 300 razy