Urząd Miejski w Orzyszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Termin obrad XI Sesji Rady Miejskiej w Orzyszu. Projekty uchwał.

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506.) z w o ł u j ę XI sesję Rady Miejskiej w Orzyszu na dzień 26 czerwca 2019 r. (środa) o godz. 13.00 w sali narad p. 113 Urzędu Miejskiego w Orzyszu ul. Rynek 3.

Porządek dzienny:
A. Wstępne czynności organizacyjne:
1.    Otwarcie obrad i stwierdzenie ich prawomocności.
2.    Przyjęcie protokołu z X sesji.
3.    Wybór Sekretarza obrad XI sesji.
4.    Dokonanie zmian lub uzupełnień porządku obrad XI sesji.
5.    Interpelacje i zapytania radnych.
6.    Wystąpienia różne.

B. Część sprawozdawcza:
7.    Informacja Burmistrza o pracach między sesjami.
8.    Informacja Przewodniczącego Rady o pracach Rady między sesjami.
9.    Informacja Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej o przeprowadzonej kontroli.

C. Zasadnicza część obrad:
10.    Raport o stanie gminy:    
a) Przedstawienie Raportu o stanie Gminy Orzysz za 2018 r.;
b) Debata nad Raportem o stanie Gminy Orzysz;
c) Głosowanie w sprawie udzielenia wotum zaufania Burmistrzowi Orzysza.
11.    Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2018 r. Podjęcie uchwały w sprawie absolutorium dla Burmistrza za 2018 r.
a) Wystąpienie Burmistrza Orzysza.
b) Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie o sprawozdaniu.
c) Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Orzysz za 2018 r. oraz sprawozdania z wykonania budżetu wraz z informacją o stanie mienia komunalnego Gminy Orzysz.
d) Opinia Komisji Rewizyjnej o wykonaniu budżetu oraz wniosek Komisji w sprawie absolutorium.
e) Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie o wniosku Komisji Rewizyjnej.
f) Dyskusja.
g) Podjęcie uchwały w sprawie absolutorium dla Burmistrza Orzysza za 2018 r.

D. Część uchwałodawcza:
12.    Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawach:
a) zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych oraz ustalenia ich przebiegu;
b) wydzierżawienia nieruchomości gruntowej w drodze bezprzetargowej na okres 6-ciu lat;
c) wyrażenia zgody na utworzenie miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli na terenie Gminy Orzysz;
d) współpracy partnerskiej pomiędzy Gminą Orzysz a Gminą Janowiec;
e) powołania zespołu ds. zaopiniowania kandydatów na ławników;
f) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Orzysz na lata 2019 – 2029;
g) zmiany budżetu gminy Orzysz na rok 2019.
h) nadania tytułu Panu Jerzemu Rajkiewicz tytułu ,, Zasłużony dla Gminy Orzysz”;
i) nadania tytułu Panu Sylwestrowi Giszczak tytułu ,, Zasłużony dla Gminy Orzysz”.

E. Statutowe elementy obrad:
13.    Odpowiedzi na interpelacje.
14.    Odpowiedzi, wyjaśnienia, informacje.
15.    Zamknięcie obrad XI sesji.

Przewodnicząca Rady

/-/ Anna Pilarczyk

Pliki do pobrania:
Data powstania: środa, 19 cze 2019 18:12
Data opublikowania: środa, 19 cze 2019 18:25
Data przejścia do archiwum: poniedziałek, 4 lis 2019 12:08
Opublikował(a): Joanna Drabent
Zaakceptował(a): Joanna Drabent
Artykuł był czytany: 311 razy