Urząd Miejski w Orzyszu

Biuletyn Informacji Publicznej

OGŁOSZENIE

W SPRAWIE OTWARTEGO KONKURSU OFERT na realizację zadania publicznego w zakresie ochrony przyrody
BURMISTRZ ORZYSZA

ogłasza otwarty konkurs ofert na :
realizację zadania publicznego w zakresie ochrony przyrody- wspieranie edukacji przyrodniczej i promocji walorów ekologicznych.

Przedmiotem konkursu jest powierzenie wykonania zadania publicznego będącym zadaniem własnym Gminy Orzysz, wraz z udzieleniem dotacji na jego finansowanie.

1.Nazwa zadania:
Wspieranie edukacji przyrodniczej i promocja walorów ekologicznych gminy Orzysz.

2. Rodzaj zadania :
Dowolne formy edukacji przyrodniczej i promocji walorów ekologicznych gminy Orzysz.
Beneficjenci zadania : dzieci i młodzież szkolna gminy Orzysz.

3. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania:
5.000 zł. ( słownie pięć tysięcy złotych).

4. Zasady przyznawania dotacji zgodnie z art. 15 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2003 r. Nr 96 poz. 873 ze zmianami) i Uchwałą Nr XL/609/06 Rady Miejskiej w Orzyszu z dnia 25.01.2006 r. w sprawie programu współpracy na 2006 r. Gminy Orzysz z organizacjami pozarządowymi oraz innymi prowadzącymi działalność pożytku publicznego oraz Uchwałą Nr XXX/515/05 Rady Miejskiej w Orzyszu z dnia 03 marca 2005 r. w sprawie karty współpracy Gminy Orzysz wobec organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego (Rozdział III-Regulamin przyznawania dotacji dla organizacji. Postanowienia ogólne).

5. Termin realizacji zadania : październik- grudzień 2006 r.

6. Termin składania ofert : do 30 września 2006 r.


7. Termin, tryb i kryteria ( inne niż opisane w ustawie) stosowane przy dokonywaniu wyboru oferty :
Zarządzenie Nr 47/05 Burmistrza Orzysza z dnia 12 kwietnia 2005 r. w sprawie ustalenia wzorów typowych formularzy stosowanych przez Zespół Konsultacyjno-Opiniujący oraz wymaganych załączników do składanych ofert przez organizacje pozarządowe.

8. Informacja o realizowanych przez organ administracji publicznej w roku otwartego konkursu ofert i w roku poprzednim zadaniach publicznych tego samego rodzaju i związanych z nimi kosztami:
Nie realizowano.

W konkursie mogą uczestniczyć wymienieni w art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. Nr 96, poz. 873 ze zmianami) zwani dalej Podmiotami.
Wzór oferty, umowy i sprawozdania z realizacji zadania publicznego oraz wszelkie informacje dotyczące Konkursu dostępne są na stronie internetowej www.bip.orzysz.pl
Osobą uprawnioną do kontaktów z Podmiotami jest Joanna Koronkiewicz tel. (087)424-10-68 Referat Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska i Rolnictwa.
Postępowanie będzie prowadzone zgodnie z :
1) Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. Nr 96, poz. 873 ze zmianami),
2) Rozporządzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 października 2003 r. w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania w wykonania tego zadania (Dz.U.Nr 193, poz. 1891).
Data powstania: wtorek, 29 sie 2006 11:04
Data opublikowania: wtorek, 29 sie 2006 13:34
Data przejścia do archiwum: wtorek, 23 mar 2010 08:23
Opublikował(a): Joanna Koronkiewicz
Zaakceptował(a): Lucyna Gajdulewicz
Artykuł był czytany: 2646 razy