Urząd Miejski w Orzyszu

Biuletyn Informacji Publicznej

OGŁOSZENIE - przetarg ustny nieograniczony - dz. 159/3, Orzysz, ul. Leśna

Zgodnie z art. 38 ustawy o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r., poz. 2204 ze zm.) ogłaszam pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej stanowiącej własność gminy Orzysz położonej w Orzyszu.

1. Przedmiotem sprzedaży jest nieruchomość gruntowa niezabudowana oznaczona nr geod. 159/3o pow. 1,0706 ha w obrębie geod. miasta Orzysz.    
2. Opis nieruchomości:
Nieruchomość położona jest w strefie pośredniej miasta Orzysz przy ulicy 1-go Maja
w bezpośrednim sąsiedztwie plaży miejskiej przy jeziorze Orzysz.
W sąsiedztwie znajdują się nieruchomości mieszkalne jednorodzinne, tereny rekreacyjne oraz jezioro Orzysz. Kształt działki nieregularny. Dojazd publiczną drogą utwardzoną.
W sąsiedztwie biegnie sieć uzbrojenia energetyczna, wodna i kanalizacyjna.
Czynniki środowiskowe wpływające na walory użytkowe nieruchomości są korzystne.
Na działce występuje drzewostan, dla którego w „Uproszczonym planie urządzenia lasu” widnieje oznaczenie: 9 SO 120 / III 0,6 czyli, że występuje tam 120 letni drzewostan sosnowy o bonitacji III, stopień zadrzewienia 0,6.
Sprzedaż nastąpi z zawarciem aktu notarialnego warunkowego, gdyż Skarbowi Państwa, reprezentowanemu przez Lasy Państwowe, przysługuje z mocy prawa prawo pierwokupu tego gruntu.
3. W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego obrębu miasta Orzysz działka oznaczona jest symbolem „UN – tereny usług nieuciążliwych”.
4. Nieruchomość posiada urządzoną księgę wieczystą nr OL1P/00012897/5 i nie jest obciążona hipotecznie ani też innymi zobowiązaniami.
5. Cena wywoławcza nieruchomości: 508 644,00 zł brutto.
6. Przetarg odbędzie się w dniu 20 sierpnia 2019 roku, godz. 11:00 w Urzędzie Miejskim w Orzyszu, sala nr 113 (sala posiedzeń).
7. Wadium: 51 000,00 zł.
8. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium na konto Urzędu Miejskiego w Orzyszu Warmińsko Mazurski Bank Spółdzielczy Oddział w Orzyszu nr konta  02 9364 0000 2003 0001 9817 0007.Ustala się termin wpłacenia wadium na ww. konto do dnia 16 sierpnia 2019 roku. Za datę dokonania wpłaty uważa się dzień uznania rachunku Urzędu Miejskiego w Orzyszu kwotą wadium.
9. Minimalne postąpienie w licytacji wynosi 5 100,00 zł.
Uczestnicy przetargu zgłaszają ustne kolejne postąpienia ceny, które nie mogą być niższe niż 5 100,00 zł.
10. Kandydatem na nabywcę powyższej nieruchomości zostaje osoba, która zaoferowała najwyższą cenę.
11. Wadium uczestnika, który wygrał przetarg zostanie zaliczone na poczet nabycia nieruchomości.
Pozostałym uczestnikom wadium zostanie zwrócone w ciągu 3 dni od dnia zamknięcia lub odwołania przetargu.
12. W razie uchylenia się uczestnika przetargu, który wygrał przetarg od zawarcia umowy sprzedaży w terminie podanym w zawiadomieniu wadium przepada na rzecz Gminy Orzysz.
13. Organizator przetargu zawiadomi uczestnika przetargu, który wygrał przetarg, o miejscu i terminie sporządzenia aktu notarialnego umowy sprzedaży w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.
14. Nabywca powinien wpłacić cenę przetargową przed zawarciem aktu notarialnego na konto podane w protokole z przetargu najpóźniej w przeddzień podpisania aktu notarialnego.
15. Koszty aktu notarialnego ponosi nabywca.
16. Przetarg zakończy się wynikiem negatywnym, jeżeli, żaden z uczestników przetargu nie zaoferuje ceny wyższej o co najmniej jedno postąpienie od ceny wywoławczej podanej w ogłoszeniu.
17. Szczegółowych informacji o nieruchomości będącej przedmiotem przetargu można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Orzyszu pokój nr 210.
Ogłoszenie podano do publicznej wiadomości w dniu 17.06.2019 r.

Zastępca Burmistrza Orzysza

Beata Jażdżewska

 

Data powstania: wtorek, 18 cze 2019 11:24
Data opublikowania: wtorek, 18 cze 2019 11:27
Data przejścia do archiwum: środa, 21 sie 2019 08:21
Opublikował(a): Katarzyna Owczarek
Zaakceptował(a): Katarzyna Owczarek
Artykuł był czytany: 455 razy