Urząd Miejski w Orzyszu

Biuletyn Informacji Publicznej

WYKAZ - nieruchomości przeznaczone do sprzedaży w formie przetargu ustnego nieograniczonego

Zgodnie z art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U z 2018 r. poz. 2204 ze zm.) podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości gruntowych niezabudowanych przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.

Przedmiotem sprzedaży są nieruchomości gruntowe niezabudowane położone w obrębie geod. miasta Orzysz, przy ul. Ratuszowej:

Nr działki

Powierzchnia

Cena

Oznaczenie użytku

Przeznaczenie w m.p.z.p. miasta Orzysz

317/91

0,0021 ha

2 301,00 zł

Bp – zurbanizowane tereny niezabudowane

MWU – tereny zabudowy wielorodzinnej i usług nieuciążliwych

317/92

0,0021 ha

2 301,00 zł

317/93

0,0021 ha

2 301,00 zł

317/94

0,0021 ha

2 301,00 zł

317/95

0,0021 ha

2 301,00 zł

317/96

0,0021 ha

2 301,00 zł

 

Opis nieruchomości:
Nieruchomości położone są w strefie peryferyjnej miasta Orzysz przy ulicy Kolejowej, w pobliżu osiedla mieszkalnego wielorodzinnego. W sąsiedztwie znajdują się nieruchomości mieszkalne i usługowe oraz dworzec PKP i PKS. Kształt działek regularny – prostokątny. Działki pod szeregową zabudowę garażową. Warunkigeotechniczne zabudowy – średnio korzystne, teren pochyły. Dojazd do działek realizowany jest przez działkę nr 317/81 – teren nieutwardzony gminny. Nieruchomość posiada urządzoną księgę wieczystą nr OL1P/00012655/7 i nie jest obciążona hipotecznie ani też innymi zobowiązaniami.

Na podstawie art. 34 ust. 1 pkt.1 i pkt. 2 uogn pierwszeństwo w nabyciu wyżej wymienionych nieruchomości przysługuje osobie, która spełnia jeden z następujących warunków:
a) przysługuje jej roszczenie o nabycie nieruchomości z mocy niniejszej ustawy lub odrębnych przepisów, jeżeli złoży wniosek o nabycie przed upływem terminu określonego w niniejszym wykazie,
b) jest poprzednim właścicielem zbywanej nieruchomości pozbawionym prawa własności tej nieruchomości przed dniem 5 grudnia 1990 r. albo jego spadkobiercą, jeżeli złoży wniosek o nabycie przed upływem terminu określonego w niniejszym wykazie.
Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami mogą w terminie 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia wykazu, złożyć wnioski o nabycie nieruchomości tj. do dnia 23.07.2019 r.

Jeśli w/w nieruchomości nie zostaną sprzedane na wyżej określonych zasadach zostaną zbyte w formie przetargu ustnego nieograniczonego

Przeniesienie własności nastąpi w formie umowy notarialnej sporządzonej w kancelarii notarialnej.
Podstawą zawarcia aktu będzie protokół z przetargu.                            
Szczegółowe informację o nieruchomościach będących przedmiotem sprzedaży można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Orzyszu, pokój nr 210.

Wykaz niniejszy podaje się do publicznej wiadomości od dnia 10.06.2019 r. do dnia 23.07.2019 r.  

 

Zastępca Burmistrza Orzysza

Beata Jażdżewska

 

 

 

 

 

Data powstania: wtorek, 11 cze 2019 07:45
Data opublikowania: wtorek, 11 cze 2019 07:47
Data przejścia do archiwum: piątek, 17 sty 2020 12:34
Opublikował(a): Katarzyna Owczarek
Zaakceptował(a): Katarzyna Owczarek
Artykuł był czytany: 709 razy