Urząd Miejski w Orzyszu

OGŁOSZENIE - przetarg ustny nieograniczony - dz. 80/33, Okartowo

Zgodnie z art. 38 ustawy o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r., poz. 2204 ze zm.) ogłaszam pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej stanowiącej własność gminy Orzysz położonej w Orzyszu.

1. Przedmiotem sprzedaży jest nieruchomość gruntowa niezabudowana oznaczona nr geod. 80/33o pow. 1,0330 ha w obrębie geod. Okartowo, gm. Orzysz.  
2. Opis nieruchomości:
Nieruchomość położona jest na skraju zwartej zabudowy wsi Okartowo, w gminie Orzysz, przy drodze krajowej nr DK16. Od strony południowej działka graniczy z terenami kolejowymi. Odległość od jeziora Tyrkło – ok. 200 m. Odległość od jeziora Śniardwy – ok. 600 m.
Działka posiada bezpośredni dostęp do drogi publicznej (działka nr 58).
Działka ma kształt nieregularny. Teren działki w miarę płaski, warunki geotechniczne korzystne.
Działka nieuprawiana, niezagospodarowana, porośnięta samosiewkami sosny.
Instalacje sieciowe: elektryczność i wodociąg w sąsiedztwie.
3. W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego miasta Orzysz działka oznaczona jest symbolem „UN – tereny usług nieuciążliwych, KL-1 – tereny dróg publicznych klasy drogi dojazdowej.  
4. Nieruchomość posiada urządzoną księgę wieczystą nr OL1P/00013546/7 i nie jest obciążona hipotecznie ani też innymi zobowiązaniami.
5. Nieruchomość ujęta została w wykazie nr WIG.6840.11.2019.KOW z dnia 04.04.2019 r., podanym do publicznej wiadomości w dniu 04.04.2019 r.
6. Cena wywoławcza nieruchomości: 210 140,00 zł brutto.
7. Przetarg odbędzie się w dniu 18 lipca 2019 roku, godz. 13:30 w Urzędzie Miejskim w Orzyszu, sala nr 113 (sala posiedzeń).
8. Wadium: 21 000,00 zł.
9. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium na konto Urzędu Miejskiego w Orzyszu Warmińsko Mazurski Bank Spółdzielczy Oddział w Orzyszu nr konta  02 9364 0000 2003 0001 9817 0007. Ustala się termin wpłacenia wadium na ww. konto do dnia 12 lipca 2019 roku. Za datę dokonania wpłaty uważa się dzień uznania rachunku Urzędu Miejskiego w Orzyszu kwotą wadium.
10. Minimalne postąpienie w licytacji wynosi 2 102,00 zł.
Uczestnicy przetargu zgłaszają ustne kolejne postąpienia ceny, które nie mogą być niższe niż 2 102,00 zł.
11. Kandydatem na nabywcę powyższej nieruchomości zostaje osoba, która zaoferowała najwyższą cenę.
12. Wadium uczestnika, który wygrał przetarg zostanie zaliczone na poczet nabycia nieruchomości.
Pozostałym uczestnikom wadium zostanie zwrócone w ciągu 3 dni od dnia zamknięcia lub odwołania przetargu.
13. W razie uchylenia się uczestnika przetargu, który wygrał przetarg od zawarcia umowy sprzedaży w terminie podanym w zawiadomieniu wadium przepada na rzecz Gminy Orzysz.
14. Organizator przetargu zawiadomi uczestnika przetargu, który wygrał przetarg, o miejscu i terminie sporządzenia aktu notarialnego umowy sprzedaży w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.
15. Nabywca powinien wpłacić cenę przetargową przed zawarciem aktu notarialnego na konto podane w protokole z przetargu najpóźniej w przeddzień podpisania aktu notarialnego.
16. Koszty aktu notarialnego ponosi nabywca.
17. Przetarg zakończy się wynikiem negatywnym, jeżeli, żaden z uczestników przetargu nie zaoferuje ceny wyższej o co najmniej jedno postąpienie od ceny wywoławczej podanej w ogłoszeniu.
18. Szczegółowych informacji o nieruchomości będącej przedmiotem przetargu można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Orzyszu pokój nr 210.

Ogłoszenie podano do publicznej wiadomości w dniu 27.05.2019 r.

Burmistrz

Zbigniew Włodkowski

Pliki do pobrania:

Data powstania: poniedziałek, 27 maj 2019 10:28
Data opublikowania: wtorek, 28 maj 2019 10:34
Data przejścia do archiwum: piątek, 19 lip 2019 08:06
Opublikował(a): Katarzyna Owczarek
Zaakceptował(a): Katarzyna Owczarek
Artykuł był czytany: 216 razy