Urząd Miejski w Orzyszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Przetarg Nieograniczony – Karosacja samochodu pożarniczego

Obwieszczenie o zamówieniu
Przedmiot zamówienia:
Zakres zamówień obejmuje wykonanie nadwozia pożarniczego typu GCBA – 5/32 na podwoziu samochodu Jelcz 315.

1) Nazwa ( firma) i adres zamawiającego:
Gmina Orzysz reprezentowana przez Burmistrza Orzysza,Urząd Miejski w Orzyszu ul. Giżycka 15, 12-250 Orzysz,
województwo Warmińsko-Mazurskie, powiat piski
tel. 0-87 424 10 40, fax 0-87 424 10 50,
www.orzysz.pl e-mail: urząd.miejski@orzysz.pl

2) Określenie trybu zamówienia :
PRZETARG NIEOGRANICZONY o wartości poniżej 60 000 Euro

3) Strona internetowa, na której znajduje się:
www.bip.orzysz.pl

4) Opis przedmiotu oraz wielkości lub zakres zamówienia z podaniem informacji
o możliwości składania ofert częściowych:

Zakres zamówień obejmuje wykonanie nadwozia pożarniczego typu GCBA – 5/32 na podwoziu samochodu Jelcz 315. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku Nr 3 do SIWZ.

Przedmiot zamówienia wg CPV: 34114110-3

Zamawiający nie przewiduje składanie ofert częściowych.

5) Informacja o możliwości składania oferty wariantowej:
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

6) Termin wykonania zamówienia:
od dnia podpisania umowy do 31 października 2006r.

7) Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonania oceny spełnienia tych warunków:
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

7.1 posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
7.2 posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny do wykonania zamówień;
7.3 znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia:
7.4 nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzieleniu zamówienia (art. 24 ust 1 i 2 ustawy – Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. Nr z 2004r. Nr 19, poz. 177 z późn. zm.);
7.5 złożą oświadczenie potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu
- art. 44 ustawy – Prawo zamówień publicznych;
7.6 udzielą gwarancji na wykonane nadwozie pożarnicze na okres nie krótszy niż 24 miesiące;

8) Informacja na temat wadium:
Nie jest wymagane wniesienie wadium.

9) Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:
Cena ( koszt ) - 100 %

10) Miejsce składania ofert:
Oferty należy składać w siedzibie zamawiającego pok. Nr 11 w terminie do dnia 25 sierpnia 2006r. do godz. 12:00.

11) Termin związania ofertą:
Okres 30 dni kalendarzowych od dnia 25 sierpnia 2006r.

12) Informacja o zamiarze zawarcia umowy ramowej:
Nie przewiduje się zawarcia umowy ramowej

13) Informacja o zamiarze ustanowienia dynamicznego systemu zakupów:
Nie przewiduje się ustanowienia dynamicznego systemu zakupów


14) Informacja o przewidywanym wyborze najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej:
Nie przewiduje się zastosowania aukcji elektronicznej
Pliki do pobrania:
Data powstania: czwartek, 10 sie 2006 13:12
Data opublikowania: czwartek, 10 sie 2006 13:25
Data przejścia do archiwum: poniedziałek, 28 sie 2006 09:45
Opublikował(a): Katarzyna Owczarek
Zaakceptował(a): Antoni Duda
Artykuł był czytany: 1786 razy