Urząd Miejski w Orzyszu

Biuletyn Informacji Publicznej

WYKAZ - nieruchomość przeznaczona do sprzedaży w formie przetargu ustnego nieograniczonego - dz. 159/3, Orzysz

Zgodnie z art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U z 2018 r. poz. 2204 ze zm.) podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości gruntowej niezabudowanej przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.

Przedmiotem sprzedaży jest nieruchomość gruntowa niezabudowana oznaczona numerem geodezyjnym 159/3 o powierzchni 1,0706 ha położona w obrębie miasta Orzysz.

Opis nieruchomości:
Nieruchomość położona jest w strefie pośredniej miasta Orzysz przy ulicy 1-go Maja
w bezpośrednim sąsiedztwie plaży miejskiej przy jeziorze Orzysz.
W sąsiedztwie znajdują się nieruchomości mieszkalne jednorodzinne, tereny rekreacyjne oraz jezioro Orzysz. Kształt działki nieregularny. Warunki geotechniczne zabudowy – utrudnione.
Dojazd publiczną drogą utwardzoną.
W sąsiedztwie biegnie sieć uzbrojenia energetyczna, wodna i kanalizacyjna.
Czynniki środowiskowe wpływające na walory użytkowe nieruchomości są korzystne.
Na działce występuje drzewostan, dla którego w „Uproszczonym planie urządzenia lasu” widnieje oznaczenie: 9 SO 120 / III 0,6 czyli, że występuje tam 120 letni drzewostan sosnowy o bonitacji III, stopień zadrzewienia 0,6.

Nieruchomość posiada urządzoną księgę wieczystą nr OL1P/00012897/5 i nie jest obciążona hipotecznie ani też innymi zobowiązaniami.

Cena sprzedaży działki brutto wynosi 508 644,00 zł brutto.   

W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego obrębu miasta Orzysz działka oznaczona jest symbolem „UN – tereny usług nieuciążliwych”.

Na podstawie art. 34 ust. 1 pkt.1 i pkt. 2 uogn pierwszeństwo w nabyciu wyżej wymienionych nieruchomości przysługuje osobie, która spełnia jeden z następujących warunków:
a) przysługuje jej roszczenie o nabycie nieruchomości z mocy niniejszej ustawy lub odrębnych przepisów, jeżeli złoży wniosek o nabycie przed upływem terminu określonego w niniejszym wykazie,
b) jest poprzednim właścicielem zbywanej nieruchomości pozbawionym prawa własności tej nieruchomości przed dniem 5 grudnia 1990 r. albo jego spadkobiercą, jeżeli złoży wniosek o nabycie przed upływem terminu określonego w niniejszym wykazie,
Termin złożenia wniosku nie może być krótszy niż 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia wykazu, tj. do dnia 05.06.2019 r.

Jeśli w/w nieruchomość nie zostanie sprzedana na wyżej określonych zasadach zostanie zbyta w formie przetargu ustnego nieograniczonego

Przeniesienie własności nastąpi w formie umowy notarialnej sporządzonej w kancelarii notarialnej.
Podstawą zawarcia aktu będzie protokół z przetargu.                            
Szczegółowe informację o nieruchomości będącej przedmiotem sprzedaży można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Orzyszu, pokój nr 210.

Wykaz niniejszy podaje się do publicznej wiadomości od dnia 23.04.2019 r. do dnia 05.06.2019 r.  

Burmistrz

Zbigniew Włodkowski

Data powstania: wtorek, 23 kwi 2019 08:14
Data opublikowania: środa, 24 kwi 2019 08:16
Data przejścia do archiwum: piątek, 7 cze 2019 09:57
Opublikował(a): Katarzyna Owczarek
Zaakceptował(a): Katarzyna Owczarek
Artykuł był czytany: 433 razy