Urząd Miejski w Orzyszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Termin obrad VIII Sesji Rady Miejskiej w Orzyszu. Projekty uchwał.

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506.) z w o ł u j ę VIII sesję Rady Miejskiej w Orzyszu na dzień 24 kwietnia 2019 r. (środa) o godz. 13.00 w sali narad p. 113 Urzędu Miejskiego w Orzyszu ul. Rynek 3.

Porządek dzienny:

A. Wstępne czynności organizacyjne:
1.    Otwarcie obrad i stwierdzenie ich prawomocności.
2.    Przyjęcie protokołów z VI i VII sesji.
3.    Wybór Sekretarza obrad VIII sesji.
4.    Dokonanie zmian lub uzupełnień porządku obrad VIII sesji.
5.    Interpelacje i zapytania radnych.
6.    Wystąpienia różne.

B. Część sprawozdawcza:
7.    Informacja Burmistrza o pracach między sesjami.
8.    Informacja Przewodniczącego Rady o pracach Rady między sesjami.
9.    Informacja Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej z przeprowadzonej kontroli.

C. Zasadnicza część obrad:
10.    Funkcjonowanie służby zdrowia na terenie Gminy Orzysz. Sprawozdanie za 2018 rok i plany na 2019 rok.
11.    Funkcjonowanie MOPS w Orzyszu – ocena zasobów pomocy społecznej.
12.    Funkcjonowanie ŚDS w Orzyszu.

D. Część uchwałodawcza:
13.    Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawach:
a) zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego (Muzeum);
b) zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego ( Dom Kultury);
c) zmian w regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Orzysz;
d) sprzedaży nieruchomości gruntowej w drodze bezprzetargowej;
e) przyjęcia zadania z zakresu administracji rządowej;
f) wyrażenie zgody na wniesienie wkładu pieniężnego do spółki ,, Zakład Usług Komunalnych Spółka Gminy w Orzyszu” Spółka z o.o. z przeznaczeniem na podwyższenie kapitału zakładowego i objęcie nowych udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym spółki;
g) uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części gminy Orzysz
w obrębie geodezyjnym Ogródek;
h) zmiany WPF Gminy Orzysz na lata 2019-2029;
i) zmiany budżetu gminy Orzysz na rok 2019.

E. Statutowe elementy obrad:
14.    Odpowiedzi na interpelacje.
15.    Odpowiedzi, wyjaśnienia, informacje.
16.    Zamknięcie obrad VIII sesji.

Przewodnicząca Rady

/-/ Anna Pilarczyk

Pliki do pobrania:
Data powstania: piątek, 19 kwi 2019 09:49
Data opublikowania: piątek, 19 kwi 2019 10:59
Data przejścia do archiwum: środa, 5 cze 2019 13:15
Opublikował(a): Joanna Drabent
Zaakceptował(a): Joanna Drabent
Artykuł był czytany: 323 razy