Urząd Miejski w Orzyszu

Biuletyn Informacji Publicznej

WYKAZ - nieruchomość przeznaczona do sprzedaży w formie przetargu ustnego nieograniczonego - dz. 80/33, Okartowo, gm. Orzysz

Zgodnie z art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U z 2018 r. poz. 2204 ze zm.) podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości gruntowej niezabudowanej przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.

Przedmiotem sprzedaży jest nieruchomość gruntowa niezabudowana oznaczona numerem geodezyjnym 80/33 o powierzchni 1,033 ha położona w obrębie geod. Okartowo, gmina Orzysz.

Opis nieruchomości:
Nieruchomość położona jest na skraju zwartej zabudowy wsi Okartowo, w gminie Orzysz, przy drodze krajowej nr DK16. Od strony południowej działka graniczy z terenami kolejowymi. Odległość od jeziora Tyrkło – ok. 200 m. Odległość od jeziora Śniardwy – ok. 600 m.
Działka posiada bezpośredni dostęp do drogi publicznej (działka nr 58).
Działka ma kształt nieregularny. Teren działki w miarę płaski, warunki geotechniczne korzystne.
Działka nieuprawiana, niezagospodarowana, porośnięta samosiewkami sosny.
Instalacje sieciowe: elektryczność i wodociąg w sąsiedztwie.
Nieruchomość posiada urządzoną księgę wieczystą nr OL1P/00013546/7 i nie jest obciążona hipotecznie ani też innymi zobowiązaniami.

Cena sprzedaży działki brutto wynosi 210 140,00 zł brutto.   

W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego miasta Orzysz działka oznaczona jest symbolem „UN – tereny usług nieuciążliwych, KL-1 – tereny dróg publicznych klasy drogi dojazdowej.  

Na podstawie art. 34 ust. 1 pkt.1 i pkt. 2 uogn pierwszeństwo w nabyciu wyżej wymienionych nieruchomości przysługuje osobie, która spełnia jeden z następujących warunków:
a) przysługuje jej roszczenie o nabycie nieruchomości z mocy niniejszej ustawy lub odrębnych przepisów, jeżeli złoży wniosek o nabycie przed upływem terminu określonego w niniejszym wykazie,
b) jest poprzednim właścicielem zbywanej nieruchomości pozbawionym prawa własności tej nieruchomości przed dniem 5 grudnia 1990 r. albo jego spadkobiercą, jeżeli złoży wniosek o nabycie przed upływem terminu określonego w niniejszym wykazie,
Termin złożenia wniosku nie może być krótszy niż 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia wykazu, tj. do dnia 17.05.2019 r.

Jeśli w/w nieruchomość nie zostanie sprzedana na wyżej określonych zasadach zostanie zbyta w formie przetargu ustnego nieograniczonego

Przeniesienie własności nastąpi w formie umowy notarialnej sporządzonej w kancelarii notarialnej.

Podstawą zawarcia aktu będzie protokół z przetargu.                            

Szczegółowe informację o nieruchomości będącej przedmiotem sprzedaży można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Orzyszu, pokój nr 210.                 

Wykaz niniejszy podaje się do publicznej wiadomości od dnia 04.04.2019 r. do dnia 17.05.2019 r. 

Burmistrz

Zbigniew Włodkowski

Data powstania: piątek, 5 kwi 2019 09:08
Data opublikowania: piątek, 5 kwi 2019 09:10
Data przejścia do archiwum: wtorek, 21 maj 2019 08:21
Opublikował(a): Katarzyna Owczarek
Zaakceptował(a): Katarzyna Owczarek
Artykuł był czytany: 385 razy