Urząd Miejski w Orzyszu

Biuletyn Informacji Publicznej

WYKAZ - nieruchomość przeznaczona do sprzedaży w drodze bezprzetargowej

Zgodnie z art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U z 2018 r. poz. 2204 ze zm.) podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej w trybie art. 37 ust. 2 pkt 9 w/w ustawy.

Przedmiotem sprzedaży jest udział w wysokości 1/4 części w działce gruntu oznaczonej nr geod. 59 o pow. 0,3500 ha położonej w miejscowości Osiki i takim samym udziałem w budynkach znajdujących się na tej działce na rzecz współwłaścicieli tej nieruchomości.

Na działce znajduje się budynek mieszkalny wolnostojący, czterorodzinny, parterowy o powierzchni użytkowej 163,76 m2.
Opis lokalu mieszkalnego nr 3 przynależnego Gminie Orzysz w ramach udziału 1/4:
Mieszkanie składa się z jednego pokoju, kuchni, łazienki i sieni. Pomieszczenia przechodnie. Powierzchnia użytkowa lokalu 40,94 m2.
Na działce znajdują się ponadto murowany budynek gospodarczy. W budynku tym wydzielone są cztery pomieszczenia - po jednym dla każdego lokalu – do sprzedawanego lokalu przynależy pomieszczenie o pow. 11,26 m2.

Nieruchomość gruntowa sklasyfikowana jest jako: Br – RV – grunty rolne zabudowane.   

Nieruchomość posiada urządzoną księgę wieczystą nr OL1P/0001547/7 i nie jest obciążona hipotecznie ani też innymi zobowiązaniami.
Nieruchomość oznaczona jest w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Orzysz symbolem: Strefa IV Osadniczo – rolnicza, obszar IVA – aktywizacji gospodarczej.

Cena sprzedaży działki brutto wynosi 16 335,00 zł.   

Na podstawie art. 34 ust. 1 pkt.1 i pkt. 2 uogn pierwszeństwo w nabyciu wyżej wymienionych nieruchomości przysługuje osobie, która spełni jeden z poniższych warunków:
b) jest poprzednim właścicielem zbywanej nieruchomości pozbawionym prawa własności tej nieruchomości przed dniem 5 grudnia 1990 r. albo jego spadkobiercą, jeżeli złoży wniosek o nabycie przed upływem terminu określonego w niniejszym wykazie,
Termin złożenia wniosku nie może być krótszy niż 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia wykazu, tj. do dnia 17.05.2019 r.

Jeśli w/w nieruchomość nie zostanie sprzedana na wyżej określonych zasadach zostanie zbyta w formie bezprzetargowej w trybie art. 37 ust. 2 pkt 9 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r., poz. 2204 ze zm.).

Przeniesienie własności nastąpi w formie umowy notarialnej sporządzonej w kancelarii notarialnej.

Podstawą zawarcia aktu będzie protokół z przetargu.                            

Wykaz niniejszy podaje się do publicznej wiadomości od dnia 04.04.2019 r. do dnia 17.05.2019 r.    

Burmistrz

Zbigniew Włodkowski

Data powstania: piątek, 5 kwi 2019 08:54
Data opublikowania: piątek, 5 kwi 2019 08:56
Data przejścia do archiwum: wtorek, 21 maj 2019 08:21
Opublikował(a): Katarzyna Owczarek
Zaakceptował(a): Katarzyna Owczarek
Artykuł był czytany: 385 razy