Urząd Miejski w Orzyszu

Biuletyn Informacji Publicznej

OGŁOSZENIE - przetarg ustny nieograniczony - budynek byłego Urzędu Miejskiego w Orzyszu

Zgodnie z art. 38 ustawy o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r., poz. 2204 ze zm.) ogłaszam pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność gminy Orzysz położonej w miejscowości mieście Orzysz.

1. Przedmiotem sprzedaży jest nieruchomość składająca się z:
- budynku niemieszkalnego o przeznaczeniu biurowym położony w Orzyszu, przy ul. Giżyckiej 15,
-  lokalu mieszkalnego nr 2 położonego w Orzyszu przy ul. Giżyckiej 15,
-  lokalu mieszkalnego nr 3 położonego w Orzyszu przy ul. Giżyckiej 15.

2.  OPIS NIERUCHOMOŚCI:
1) Budynek niemieszkalny o przeznaczeniu biurowym:
Powierzchnia użytkowa budynku – 767,44 m2, w tym powierzchnia użytkowa nadziemna – 595,97 m2 i powierzchnia piwnic 171,47 m2.
Budynek murowany, trzykondygnacyjny, podpiwniczony.
Działka o nr geod. 580/2 o powierzchni 0,2176 ha.
Instalacje: elektryczna, wodna z sieci, kanalizacyjna do sieci, ogrzewanie centralne – miejskie.
Nieruchomość posiada urządzoną księgę wieczystą nr OL1P/00012885/8 i nie jest obciążona hipotecznie ani też innymi zobowiązaniami.

2) Lokale mieszkalne:
a) lokal mieszkalny nr 2 o powierzchni użytkowej 61,06 m2, powierzchnia przynależnej piwnicy 8,10 m2. Do lokalu przynależy udział w wysokości 6916/23107 w działce gruntu ozna. nr geod. 293/3 oraz w częściach wspólnych budynku. Lokal położony na I piętrze budynku. Lokal składa się z 3 pokoi, kuchni i łazienki. Numer księgi wieczystej nr OL1P/00023458/6. Instalacje: elektryczna, wodna z sieci, kanalizacyjna do sieci, ogrzewanie centralne – miejskie.
b) lokal mieszkalny nr 3 o powierzchni użytkowej 61,41 m2, powierzchnia przynależnej piwnicy 5,20 m2. Lokal położony na II piętrze budynku. Do lokalu przynależy udział w wysokości 6661/23107 w działce gruntu ozna. nr geod. 293/3 oraz w częściach wspólnych budynku.  Lokal składa się z 4 pokoi, kuchni, łazienki i przedpokoju. Numer księgi wieczystej OL1P/00023457/9. Instalacje: elektryczna, wodna z sieci, kanalizacyjna do sieci, ogrzewanie centralne – miejskie.
c) Powyższe lokale znajdują się z budynku wielomieszkaniowym o pow. użytkowej lokali i lokali użytkowych łącznie 231,07 m2 składającym się z 4 lokali.

4. Nieruchomość oznaczona jest w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego miasta Orzysz symbolami: „UN – tereny usług nieuciążliwych i 6UT – tereny usług turystycznych”.
5. Nieruchomość nie jest obciążona hipotecznie ani innymi zobowiązaniami.
6. Na nieruchomości ustanowiona będzie nieodpłatnie i na czas nieograniczony, służebność przesyłu na rzecz Zakładu Energetyki Cieplnej w Orzyszu Spółki Gminy Spółki z o.o., polegająca
w szczególności na prawie wstępu, przechodu, całodobowego dostępu do urządzeń węzła centralnego ogrzewania umiejscowionego na terenie budynku niemieszkalnego o przeznaczeniu biurowym na działce o nr geod. 580/2, celem wykonania czynności konserwacji, remontów węzła centralnego ogrzewania zasilającego zarówno budynek niemieszkalny jak i lokale mieszkalne znajdujące się w budynku na działce ozn. nr geod. 293/3.
7. Nieruchomość ujęta została w wykazie nr WIG.6840.3.2018.KOW z dnia 14.02.2019 r., podanym do publicznej wiadomości w dniu 14.02.2019 r.
8. Cena wywoławcza: 1 120 000,00 zł brutto (jeden milion sto dwadzieścia tysięcy złotych 00/100).
9. Przetarg odbędzie się w dniu 03 czerwca 2019 roku, godz. 12:00 w Urzędzie Miejskim w Orzyszu, ul. Rynek 3, sala narad – 113.
10. Wadium: 112 000,00 zł.
11. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium na konto Urzędu Miejskiego w Orzyszu Warmińsko Mazurski Bank Spółdzielczy Oddział w Orzyszu nr konta  02 9364 0000 2003 0001 9817 0007.
Ustala się termin wpłacenia wadium na ww. konto do dnia 30 maja 2019 roku.
Za datę dokonania wpłaty uważa się dzień uznania rachunku Urzędu Miejskiego w Orzyszu kwotą wadium.
12. Minimalne postąpienie w licytacji wynosi 11 200,00 zł.
Uczestnicy przetargu zgłaszają ustne kolejne postąpienia ceny, które nie mogą być niższe niż 11 200,00 zł.
13. Kandydatem na nabywcę powyższej nieruchomości zostaje osoba, która zaoferowała najwyższą cenę.
14. Wadium uczestnika, który wygrał przetarg zostanie zaliczone na poczet nabycia nieruchomości.
Pozostałym uczestnikom wadium zostanie zwrócone w ciągu 3 dni od dnia zamknięcia lub odwołania przetargu.
15. W razie uchylenia się uczestnika przetargu, który wygrał przetarg od zawarcia umowy sprzedaży w terminie podanym w zawiadomieniu wadium przepada na rzecz Gminy Orzysz.
16. Organizator przetargu zawiadomi uczestnika przetargu, który wygrał przetarg, o miejscu i terminie sporządzenia aktu notarialnego umowy sprzedaży w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.
17. Nabywca powinien wpłacić cenę przetargową przed zawarciem aktu notarialnego na konto podane w protokole z przetargu najpóźniej w przeddzień podpisania aktu notarialnego.
18. Koszty aktu notarialnego ponosi nabywca.
19. Przetarg zakończy się wynikiem negatywnym, jeżeli, żaden z uczestników przetargu nie zaoferuje ceny wyższej o co najmniej jedno postąpienie od ceny wywoławczej podanej w ogłoszeniu.
20. Szczegółowych informacji o nieruchomości będącej przedmiotem przetargu można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Orzyszu pokój nr 210.  


Burmistrz

Zbigniew Włodkowski
Ogłoszenie podano do publicznej wiadomości w dniu 01.04.2019 r.

Pliki do pobrania:
Data powstania: poniedziałek, 1 kwi 2019 11:24
Data opublikowania: poniedziałek, 1 kwi 2019 11:43
Data przejścia do archiwum: wtorek, 4 cze 2019 09:12
Opublikował(a): Katarzyna Owczarek
Zaakceptował(a): Katarzyna Owczarek
Artykuł był czytany: 575 razy