Urząd Miejski w Orzyszu

Biuletyn Informacji Publicznej

WYKAZ - nieruchomość przeznaczona do sprzedaży w formie przetargu ustnego nieograniczonego - dz. 382, Orzysz

Zgodnie z art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U z 2019 r. poz. 2204 ze zm.) podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości gruntowej niezabudowanej przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.

Przedmiotem sprzedaży jest nieruchomość gruntowa niezabudowana oznaczona nr geod. 382 o pow. 0,0935 ha w miejscowości Orzysz, przy ul. Wojska Polskiego.   

Opis nieruchomości:
Nieruchomość gruntowa sklasyfikowana jest jako: ŁV – łąki trwałe.
Działka znajduje się w peryferyjnej części miasta Orzysz w sąsiedztwie zabudowy mieszkalnej i terenów rolnych. Działka ma kształt regularny, teren nierówny, miejscowo obniżony, okresowo może być podmokły.
Dojazd do nieruchomości drogą gminną nieutwardzoną od ulicy Wojska Polskiego. W pobliżu działki przebiega sieć energetyczna.
Nieruchomość posiada urządzoną księgę wieczystą nr OL1P/00012802/3 i nie jest obciążona hipotecznie ani też innymi zobowiązaniami.

Cena sprzedaży działki brutto wynosi 28 415,00 zł.  

W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego miasta Orzysz działka oznaczona jest symbolem „MNU – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i usług nieuciążliwych”.

Na podstawie art. 34 ust. 1 pkt.1 i pkt. 2 uogn pierwszeństwo w nabyciu wyżej wymienionych nieruchomości przysługuje osobie, która spełnia jeden z następujących warunków:
a) przysługuje jej roszczenie o nabycie nieruchomości z mocy niniejszej ustawy lub odrębnych przepisów, jeżeli złoży wniosek o nabycie przed upływem terminu określonego
w niniejszym wykazie,
b) jest poprzednim właścicielem zbywanej nieruchomości pozbawionym prawa własności tej nieruchomości przed dniem 5 grudnia 1990 r. albo jego spadkobiercą, jeżeli złoży wniosek o nabycie przed upływem terminu określonego w niniejszym wykazie,
Termin złożenia wniosku nie może być krótszy niż 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia wykazu, tj. do dnia 26.04.2019 r.

Jeśli w/w nieruchomość nie zostanie sprzedana na wyżej określonych zasadach zostanie zbyta w formie przetargu ustnego nieograniczonego

Przeniesienie własności nastąpi w formie umowy notarialnej sporządzonej w kancelarii notarialnej.
Podstawą zawarcia aktu będzie protokół z przetargu.                            
Szczegółowe informację o nieruchomości będącej przedmiotem sprzedaży można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Orzyszu, pokój nr 46.

Wykaz niniejszy podaje się do publicznej wiadomości od dnia 15.03.2019 r. do dnia 26.04.2019 r.

Burmistrz

Zbigniew Włodkowski

Data powstania: poniedziałek, 18 mar 2019 12:57
Data opublikowania: poniedziałek, 18 mar 2019 12:58
Data przejścia do archiwum: poniedziałek, 29 kwi 2019 10:45
Opublikował(a): Katarzyna Owczarek
Zaakceptował(a): Katarzyna Owczarek
Artykuł był czytany: 338 razy