Urząd Miejski w Orzyszu

Biuletyn Informacji Publicznej

OGŁOSZENIE - przetarg ustny nieograniczony - dz. 291/10, 291/11 i 291/12, Orzysz, ul. Mickiewicza

Zgodnie z art. 39 ustawy o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r., poz. 2204 ze zm.) ogłaszam czwarty przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej stanowiącej własność gminy Orzysz położonej w Orzyszu.

1. Przedmiotem sprzedaży jest nieruchomość gruntowa niezabudowana składająca się z działek oznaczonych nr geod. 291/10, 291/11 i 291/12 o łącznej powierzchni 0,3957 ha w miejscowości Orzysz, przy ul. Mickiewicza.    
2. Opis nieruchomości:
Nieruchomość gruntowa sklasyfikowana jest jako: Bp i PsIV.
Nieruchomość znajduje się w strefie pośredniej, w części północno - zachodniej miasta Orzysz
przy ul. Mickiewicza. W sąsiedztwie znajdują się tereny rolne oraz zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna i usługowa. Kształt działek nieregularny.
W pobliżu działki przebiega sieć energetyczna, wodna.
Przez nieruchomość przebiega sieć kanalizacyjna.
3. W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego miasta Orzysz działka oznaczona jest symbolem „UN – tereny usług nieuciążliwych”.
4. Nieruchomość posiada urządzoną księgę wieczystą nr OL1P/00012885/8i nie jest obciążona hipotecznie ani też innymi zobowiązaniami.
5. Nieruchomość ujęta została w wykazie nr WIG.6840.40.2017.KOW z dnia 12.06.2018 r., podanym do publicznej wiadomości w dniu 12.06.2018 r.
6. Pierwszy przetarg ustny nieograniczony ustalony na dzień 10.09.2018 r. ogłoszeniem o przetargu nr WIG.6840.40.2017.KOW z dnia 26.07.2018 r. podanym do publicznej wiadomości w dniu 26.07.2018 r. zakończony został wynikiem negatywnym, ze względu na to, że jedna osoba wpłaciła wadium lecz nie przystąpiła do przetargu.
7. Drugi przetarg ustny nieograniczony ustalony na dzień 03.12.2018 r. ogłoszeniem o przetargu nr WIG.6840.40.2017.KOW z dnia 29.10.2018 r. podanym do publicznej wiadomości w dniu 29.10.2018 r. zakończony został wynikiem negatywnym, ze względu na to, że nikt nie wpłacił wadium i nikt nie przystąpiła do przetargu.  
8. Trzeci przetarg ustny nieograniczony ustalony na dzień 13.02.2019 r. ogłoszeniem o przetargu nr WIG.6840.40.2017.KOW z dnia 02.01.2019 r. podanym do publicznej wiadomości w dniu 02.01.2019 r. zakończony został wynikiem negatywnym, ze względu na to, że nikt nie wpłacił wadium i nikt nie przystąpiła do przetargu.  
9. Cena wywoławcza nieruchomości: 175 000,00 zł.
10. Przetarg odbędzie się w dniu 24 kwietnia 2019 roku, godz. 11:00 w Urzędzie Miejskim w Orzyszu, ul. Rynek 3, sala narad – 113.
11. Wadium: 17 500,00 zł.
12. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium na konto Urzędu Miejskiego w Orzyszu Warmińsko Mazurski Bank Spółdzielczy Oddział w Orzyszu nr konta  02 9364 0000 2003 0001 9817 0007.
Ustala się termin wpłacenia wadium na ww. konto do dnia 19 kwietnia 2019 roku.
Za datę dokonania wpłaty uważa się dzień uznania rachunku Urzędu Miejskiego w Orzyszu kwotą wadium.
13. Minimalne postąpienie w licytacji wynosi 1 700,00 zł.
Uczestnicy przetargu zgłaszają ustne kolejne postąpienia ceny, które nie mogą być niższe niż 1 700,00 zł.
14. Kandydatem na nabywcę powyższej nieruchomości zostaje osoba, która zaoferowała najwyższą cenę.
15. Wadium uczestnika, który wygrał przetarg zostanie zaliczone na poczet nabycia nieruchomości.
Pozostałym uczestnikom wadium zostanie zwrócone w ciągu 3 dni od dnia zamknięcia lub odwołania przetargu.
16. W razie uchylenia się uczestnika przetargu, który wygrał przetarg od zawarcia umowy sprzedaży w terminie podanym w zawiadomieniu wadium przepada na rzecz Gminy Orzysz.
17. Organizator przetargu zawiadomi uczestnika przetargu, który wygrał przetarg, o miejscu i terminie sporządzenia aktu notarialnego umowy sprzedaży w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.
18. Nabywca powinien wpłacić cenę przetargową przed zawarciem aktu notarialnego na konto podane w protokole z przetargu najpóźniej w przeddzień podpisania aktu notarialnego.
19. Koszty aktu notarialnego ponosi nabywca.
20. Przetarg zakończy się wynikiem negatywnym, jeżeli, żaden z uczestników przetargu nie zaoferuje ceny wyższej o co najmniej jedno postąpienie od ceny wywoławczej podanej w ogłoszeniu.
21. Szczegółowych informacji o nieruchomości będącej przedmiotem przetargu można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Orzyszu pokój nr 210.  

Ogłoszenie podano do publicznej wiadomości w dniu 18.03.2019 r.

Burmistrz

Zbigniew Włodkowski

Pliki do pobrania:
Data powstania: poniedziałek, 18 mar 2019 12:44
Data opublikowania: poniedziałek, 18 mar 2019 12:48
Data przejścia do archiwum: czwartek, 25 kwi 2019 07:37
Opublikował(a): Katarzyna Owczarek
Zaakceptował(a): Katarzyna Owczarek
Artykuł był czytany: 393 razy