Urząd Miejski w Orzyszu

Biuletyn Informacji Publicznej

OGŁOSZENIE BURMISTRZA ORZYSZA

realizacja zadania publicznego w zakresie organizacji i przeprowadzenia imprez rekreacyjno – sportowych.
OGŁOSZENIE BURMISTRZA ORZYSZA

BURMISTRZ ORZYSZA ogłasza otwarty konkurs ofert na : realizację zadania publicznego w zakresie organizacji i przeprowadzenia imprez rekreacyjno – sportowych.

Przedmiotem konkursu jest powierzenie wykonania zadania publicznego, będącego zadaniem własnym Gminy Orzysz, wraz z udzieleniem dotacji na jego finansowanie.

I. Nazwa zadania i wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania :

1. Zadanie: Organizacja imprez rekreacyjno-sportowych.

2. Kwota przeznaczona na realizację zadania: 5.700 zł /słownie: pięć tysięcy siedemset złotych/II. Zasady przyznawania dotacji zgodnie z art. 15 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.

o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U.)/art. 31 ust l ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz. U. Nr 64, póz. 593 z późn. zm )* oraz poniższymi kryteriami:

Uchwała Nr XXX/515/05 Rady Miejskiej w Orzyszu z dnia 03 marca 2005 r . w sprawie karty współpracy Gminy Orzysz wobec organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego. /Rozdział III – Regulamin przyznawania dotacji dla organizacji. Postanowienia ogólne/

III. Termin realizacji zadania: lipiec – sierpień 2006r.IV. Termin składania ofert:

- do 7.07.2006 r. godz.10.00V. Termin, tryb i kryteria (inne niż opisane w ustawie) stosowane przy dokonywaniu wyboru oferty:

Zarządzenie NR 47/05 Burmistrza Orzysza z dnia 12 kwietnia 2005 roku

Do realizacji zadania zostaną wybrane trzy najatrakcyjniejsze oferty.

W konkursie mogą uczestniczyć wymienieni w art. 16 ust. l ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r.

O działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z dnia 29 maja 2003r.)/art. 25

ust. l ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz. U. Nr 64, póz. 593

z póz. .zm.)* zwani dalej Podmiotami.

Wzór oferty, umowy i sprawozdania z realizacji zadania publicznego oraz wszelkie

informacje dotyczące Konkursu dostępne są na stronie internetowej www.bip.orzysz.pl.
Osobą uprawnioną do kontaktów z Podmiotami jest Pan Jan Owczarek tel.424 10 69 Referat Promocji, Planowania i RozwojuPostępowanie będzie prowadzone zgodnie z:

1) Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. Nr 96, póz. 873 z późn. zm.),

2) Ustawą z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz. U. Nr 64, póz. 593 z późn. zm.).

3) Rozporządzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 października 2003 r. w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. Nr 193, póz. 1891)
Data powstania: piątek, 9 cze 2006 09:36
Data opublikowania: piątek, 9 cze 2006 11:19
Data przejścia do archiwum: poniedziałek, 10 lip 2006 13:37
Opublikował(a): Jan Owczarek
Zaakceptował(a): Jadwiga Gryncewicz
Artykuł był czytany: 1947 razy