Urząd Miejski w Orzyszu

Biuletyn Informacji Publicznej

WYKAZ - nieruchomość przeznaczona do sprzedaży w formie przetargu ustnego nieograniczonego - dz. 17, Odoje

Zgodnie z art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U z 2018 r. poz. 2204 ze zm.) podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości gruntowej niezabudowanej przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.

Przedmiotem sprzedaży jest nieruchomość gruntowa niezabudowana oznaczona nr geod. 17 o pow. 0,1200 ha położona w obrębie geodezyjnym Odoje, gmina Orzysz.

Opis nieruchomości:
Nieruchomość gruntowa sklasyfikowana jest jako: K – użytki kopalne.
Nieruchomość położona jest poza obszarze zwartej zabudowy wsi Odoje.
Działka graniczy z terenem kolejowym oraz terenem rolnym. działka posiada dostęp do drogi publicznej.
Działka ma kształt regularny. Teren działki bardzo nierówny, stanowi pozostałości po kopalni żwiru. Teren zakrzaczony.

Nieruchomość posiada urządzoną księgę wieczystą nr OL1P/00012881/0 i nie jest obciążona hipotecznie ani też innymi zobowiązaniami.

Cena sprzedaży działki brutto wynosi 1 920,00 zł brutto.

W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego obrębu Odoje, gmina Orzysz działka oznaczona jest symbolami:
- RO – tereny upraw rolnych,
- KZ – tereny dróg publicznych klasy drogi zbiorczej.
 
Na podstawie art. 34 ust. 1 pkt.1 i pkt. 2 uogn pierwszeństwo w nabyciu wyżej wymienionych nieruchomości przysługuje osobie, która spełni jeden z następujących warunków:
a) przysługuje jej roszczenie o nabycie nieruchomości z mocy niniejszej ustawy lub odrębnych przepisów, jeżeli złoży wniosek o nabycie przed upływem terminu określonego w niniejszym wykazie,
b) jest poprzednim właścicielem zbywanej nieruchomości pozbawionym prawa własności tej nieruchomości przed dniem 5 grudnia 1990 r. albo jego spadkobiercą, jeżeli złoży wniosek o nabycie przed upływem terminu określonego w niniejszym wykazie.
Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami mogą w terminie 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia wykazu, złożyć wnioski o nabycie nieruchomości tj. do dnia 03.04.2019 r.

Jeśli w/w nieruchomość nie zostanie sprzedana na wyżej określonych zasadach zostanie zbyta w formie przetargu ustnego nieograniczonego

Przeniesienie własności nastąpi w formie umowy notarialnej sporządzonej w kancelarii notarialnej.
Podstawą zawarcia aktu będzie protokół z przetargu.                            
Szczegółowe informację o nieruchomości będącej przedmiotem sprzedaży można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Orzyszu, pokój nr 46.

Wykaz niniejszy podaje się do publicznej wiadomości od dnia 19.02.2019 r. do dnia 14.03.2019 r.   

Burmistrz

Zbigniew Włodkowski

Data powstania: środa, 20 lut 2019 10:15
Data opublikowania: środa, 20 lut 2019 10:17
Data przejścia do archiwum: piątek, 15 mar 2019 07:57
Opublikował(a): Katarzyna Owczarek
Zaakceptował(a): Katarzyna Owczarek
Artykuł był czytany: 421 razy