Urząd Miejski w Orzyszu

WYKAZ - nieruchomość przeznaczona do sprzedaży w formie przetargu ustnego nieograniczonego - dz. 340/2, Orzysz

Zgodnie z art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U z 2018 r. poz. 2204 ze zm.) podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości gruntowej niezabudowanej przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.

Przedmiotem sprzedaży jest nieruchomość gruntowa niezabudowana oznaczona nr geod. 340/2 o pow. 0,2916 ha w miejscowości Orzysz.

Nieruchomość gruntowa sklasyfikowana jest jako: RV – grunty orne.   
Nieruchomość położona jest na obrzeżach miasta w części południowo – zachodniej.
Przylega do drogi krajowej.
Od strony południowej graniczy z zabudową mieszkaniową jednorodzinną.
Działka ma kształt regularny, prostokątny, w części zachodniej teren działki obniżony.
Dojazd do nieruchomości drogą utwardzoną (zjazd z drogi krajowej).
W sąsiedztwie działki przebiega sieć energetyczna, kanalizacyjna i wodna.

Nieruchomość posiada urządzoną księgę wieczystą nr OL1P/00012884/1 i nie jest obciążona hipotecznie ani też innymi zobowiązaniami.

Cena sprzedaży działki brutto wynosi 86 314,00 zł brutto.

W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego miasta Orzysz działka oznaczona jest symbolem „MNU – tereny zabudowy jednorodzinnej i usług nieuciążliwych”.   

Na podstawie art. 34 ust. 1 pkt.1 i pkt. 2 uogn pierwszeństwo w nabyciu wyżej wymienionych nieruchomości przysługuje osobie, która spełnia jeden z warunków:
a) przysługuje jej roszczenie o nabycie nieruchomości z mocy niniejszej ustawy lub odrębnych przepisów, jeżeli złoży wniosek o nabycie przed upływem terminu określonego w niniejszym wykazie,
b) jest poprzednim właścicielem zbywanej nieruchomości pozbawionym prawa własności tej nieruchomości przed dniem 5 grudnia 1990 r. albo jego spadkobiercą, jeżeli złoży wniosek o nabycie przed upływem terminu określonego w niniejszym wykazie,
Termin złożenia wniosku nie może być krótszy niż 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia wykazu, tj. do dnia 03.04.2019 r.

Jeśli w/w nieruchomość nie zostanie sprzedana na wyżej określonych zasadach zostanie zbyta w formie przetargu ustnego nieograniczonego

Przeniesienie własności nastąpi w formie umowy notarialnej sporządzonej w kancelarii notarialnej.
Podstawą zawarcia aktu będzie protokół z przetargu.                            
Szczegółowe informację o nieruchomości będącej przedmiotem sprzedaży można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Orzyszu, pokój nr 46.

Wykaz niniejszy podaje się do publicznej wiadomości od dnia 19.02.2019 r. do dnia 14.03.2019 r.   

Burmistrz

Zbigniew Włodkowski

 

Data powstania: środa, 20 lut 2019 09:35
Data opublikowania: środa, 20 lut 2019 09:37
Data przejścia do archiwum: piątek, 15 mar 2019 07:57
Opublikował(a): Katarzyna Owczarek
Zaakceptował(a): Katarzyna Owczarek
Artykuł był czytany: 162 razy