Urząd Miejski w Orzyszu

Biuletyn Informacji Publicznej

WYKAZ - nieruchomość przeznaczona do sprzedaży w formie przetargu ustnego nieograniczonego

Zgodnie z art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U z 2018 r. poz. 2204 ze zm.) podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność gminy Orzysz w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.

Przedmiotem sprzedaży jest nieruchomość składająca się z:
- budynku niemieszkalnego o przeznaczeniu biurowym położony w Orzyszu, przy ul. Giżyckiej 15,
- lokalu mieszkalnego nr 2 położonego w Orzyszu przy ul. Giżyckiej 15,
- lokalu mieszkalnego nr 3 położonego w Orzyszu przy ul. Giżyckiej 15.

OPIS NIERUCHOMOŚCI:

1. Budynek niemieszkalny o przeznaczeniu biurowym:
Powierzchnia użytkowa budynku – 767,44 m2, w tym powierzchnia użytkowa nadziemna – 595,97 m2 i powierzchnia piwnic 171,47 m2.
Budynek murowany, trzykondygnacyjny, podpiwniczony.
Działka o nr geod. 580/2 o powierzchni 0,2176 ha.
Instalacje: elektryczna, wodna z sieci, kanalizacyjna do sieci, ogrzewanie centralne – miejskie.
Nieruchomość posiada urządzoną księgę wieczystą nr OL1P/00012885/8 i nie jest obciążona hipotecznie ani też innymi zobowiązaniami.

2. Lokale mieszkalne:
a)n lokal mieszkalny nr 2 o powierzchni użytkowej 61,06 m2, powierzchnia przynależnej piwnicy 8,10 m2. Lokal położony na I piętrze budynku. Lokal składa się z 3 pokoi, kuchni i łazienki. Numer księgi wieczystej nr OL1P/00023458/6. Instalacje: elektryczna, wodna z sieci, kanalizacyjna do sieci, ogrzewanie centralne – miejskie.
b) lokal mieszkalny nr 3 o powierzchni użytkowej 51,41 m2, powierzchnia przynależnej piwnicy 5,20 m2. Lokal położony na II piętrze budynku. Lokal składa się z 4 pokoi, kuchni, łazienki i przedpokoju. Numer księgi wieczystej OL1P/00023457/9. Instalacje: elektryczna, wodna z sieci, kanalizacyjna do sieci, ogrzewanie centralne – miejskie.

W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego miasta Orzysz nieruchomość oznaczona jest symbolami: UN- tereny usług nieuciążliwych i 6UT – tereny usług turystycznych.

Wartość nieruchomości: 1 120 000,00 zł brutto (słownie: jeden milion sto dwadzieścia tysięcy złotych 00/100).

Na nieruchomości ustanowiona będzie nieodpłatnie i na czas nieograniczony, służebność przesyłu na rzecz Zakładu Energetyki Cieplnej w Orzyszu Spółki Gminy Spółki z o.o., polegająca w szczególności na prawie wstępu, przechodu, całodobowego dostępu do urządzeń węzła centralnego ogrzewania umiejscowionego na terenie budynku niemieszkalnego o przeznaczeniu biurowym na działce o nr geod. 580/2, celem wykonania czynności konserwacji, remontów węzła centralnego ogrzewania zasilającego zarówno budynek niemieszkalny jak i lokale mieszkalne znajdujące się w budynku na działce ozn. nr geod. 293/3.

Na podstawie art. 34 ust. 1 pkt.1 i pkt. 2 uogn pierwszeństwo w nabyciu wyżej wymienionych nieruchomości przysługuje osobie, która spełnia jeden z następujących warunków:
a) przysługuje jej roszczenie o nabycie nieruchomości z mocy niniejszej ustawy lub odrębnych przepisów, jeżeli złoży wniosek o nabycie przed upływem terminu określonego w niniejszym wykazie,
b) jest poprzednim właścicielem zbywanej nieruchomości pozbawionym prawa własności tej nieruchomości przed dniem 5 grudnia 1990 r. albo jego spadkobiercą, jeżeli złoży wniosek
o nabycie przed upływem terminu określonego w niniejszym wykazie,
Termin złożenia wniosku nie może być krótszy niż 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia wykazu, tj. do dnia 29.03.2019 r.
 
Jeśli w/w nieruchomość nie zostanie sprzedana na wyżej określonych zasadach zostanie zbyta w formie przetargu ustnego nieograniczonego

Przeniesienie własności nastąpi w formie umowy notarialnej sporządzonej w kancelarii notarialnej.
Podstawą zawarcia aktu będzie protokół z przetargu.                            
Szczegółowe informację o nieruchomości będącej przedmiotem sprzedaży można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Orzyszu, pokój nr 210.

Wykaz niniejszy podaje się do publicznej wiadomości od dnia 14.02.2019 r. do dnia 08.03.2019 r.

Burmistrz

Zbigniew Włodkowski

Data powstania: środa, 20 lut 2019 07:56
Data opublikowania: środa, 20 lut 2019 08:26
Data przejścia do archiwum: poniedziałek, 11 mar 2019 12:48
Opublikował(a): Katarzyna Owczarek
Zaakceptował(a): Katarzyna Owczarek
Artykuł był czytany: 420 razy