Urząd Miejski w Orzyszu

Termin obrad IV Sesji Rady Miejskiej w Orzyszu. Projekty uchwał.

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 994.) z w o ł u j ę IV sesję Rady Miejskiej w Orzyszu na dzień 30 stycznia 2019 r. (środa) o godz. 13.00 w sali narad p. 113 Urzędu Miejskiego w Orzyszu ul. Rynek 3.

Porządek dzienny:

A. Wstępne czynności organizacyjne:
1. Otwarcie obrad i stwierdzenie ich prawomocności.
2. Przyjęcie protokołu z III sesji.
3. Wybór Sekretarza obrad IV sesji.
4. Dokonanie zmian lub uzupełnień porządku obrad IV sesji.
5. Interpelacje i zapytania radnych.
6. Wystąpienia różne.

B. Część sprawozdawcza:
7. Informacja Burmistrza o pracach między sesjami.
8. Informacja Przewodniczącego Rady o pracach Rady między sesjami.

C. Zasadnicza część obrad:
9. Formy aktywności edukacyjnej i ruchowej w czasie ferii zimowych.
10. Zimowe utrzymanie dróg, chodników gminnych i powiatowych na terenie gminy Orzysz.

D. Część uchwałodawcza:
11. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawach:
a) Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2019 rok;
b) zmian w Statucie Rady Seniorów Gminy Orzysz;
c) zmian w Statucie Samodzielnego Publicznego Miejsko – Gminnego Ośrodka Zdrowia w Orzyszu;
d) zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia statutów sołectw położonych na terenie Gminy Orzysz;
e) wystąpienia Gminy Orzysz ze Stowarzyszenia Lokalna Organizacja Turystyczna ,, Mazury Południowe”;
f) wyznaczenia przedstawiciela Rady Miejskiej w Orzyszu do Zespołu Interdyscyplinarnego;
g) zmiany WPF Gminy Orzysz na lata 2019-2029;
h) zmiany budżetu gminy Orzysz na rok 2019,
i) oświadczenie zawierające stanowisko w sprawie realizacji planowanej inwestycji pn.: „Budowa sześciu budynków inwentarskich – kurników o łącznej maksymalnej obsadzie 1320 DJP wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce o numerze ewidencyjnym nr 200/1 w miejscowości Sumki gmina Orzysz.

E. Statutowe elementy obrad:
12. Odpowiedzi na interpelacje.
13. Odpowiedzi, wyjaśnienia, informacje.
14. Zamknięcie obrad IV sesji.

Przewodnicząca Rady

/-/ Anna Pilarczyk

Pliki do pobrania:

 • Ad. 11 a Data dodania: 24 sty 2019 08:51
 • Ad. 11 b Data dodania: 24 sty 2019 08:52
 • Ad. 11 c Data dodania: 24 sty 2019 08:53
 • Ad. 11 d Data dodania: 24 sty 2019 08:53
 • Ad. 11 e Data dodania: 24 sty 2019 08:54
 • Ad. 11 f Data dodania: 24 sty 2019 08:56
 • Ad 11 g Data dodania: 24 sty 2019 08:57
 • Ad. 11 g Data dodania: 24 sty 2019 08:57
 • Ad. 11 h Data dodania: 24 sty 2019 08:58
 • Ad. 11 h Data dodania: 24 sty 2019 08:59
 • Ad. 11 i Data dodania: 24 sty 2019 09:02
Data powstania: czwartek, 24 sty 2019 07:56
Data opublikowania: czwartek, 24 sty 2019 09:04
Data przejścia do archiwum: środa, 5 cze 2019 13:13
Opublikował(a): Joanna Drabent
Zaakceptował(a): Joanna Drabent
Artykuł był czytany: 236 razy