Urząd Miejski w Orzyszu

OGŁOSZENIE - przetarg ustny nieograniczony - dz. 196/1 - Dąbrówka

Zgodnie z art. 38 ustawy o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r., poz. 2204 ze zm.) ogłaszam pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej stanowiącej własność gminy Orzysz położonej w miejscowości Dąbrówka, gm. Orzysz.

1. Przedmiotem sprzedaży jest nieruchomość gruntowa niezabudowana oznaczoną numerem geodezyjnym 196/1 o powierzchni 0,0032 ha położoną w obrębie geod. Dąbrówka, gmina Orzysz.
2. Opis nieruchomości:
Nieruchomość gruntowa sklasyfikowana jest jako: B.   
Nieruchomość położona w zwartej zabudowie wsi Dąbrówka w gminie Orzysz, przy drodze krajowej nr 16. Działka ma kształt regularny, prostokątny. Teren działki płaski. Na działce znajduje się szambo.
3. W Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Orzysz działka znajduje się w strefie IV – Osadniczo - rolnicza w obszarze IVA – aktywizacji gospodarczej.  
4. Nieruchomość posiada urządzoną księgę wieczystą nr OL1P/00012713/2 i nie jest obciążona hipotecznie ani też innymi zobowiązaniami.
5. Nieruchomość ujęta została w wykazie nr WIG.6840.28.2018.KOW z dnia 29.11.2018 r., podanym do publicznej wiadomości w dniu 29.11.2018 r.
6. Cena wywoławcza nieruchomości: 2 078,72 zł.
7. Przetarg odbędzie się w dniu 18 lutego 2019 roku, godz. 11:00 w Urzędzie Miejskim w Orzyszu, ul. Rynek 3, sala narad – 113.
8. Wadium: 210,00 zł.
9. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium na konto Urzędu Miejskiego w Orzyszu Warmińsko Mazurski Bank Spółdzielczy Oddział w Orzyszu nr konta  02 9364 0000 2003 0001 9817 0007.
Ustala się termin wpłacenia wadium na ww. konto do dnia 14 lutego 2019 roku.
Za datę dokonania wpłaty uważa się dzień uznania rachunku Urzędu Miejskiego w Orzyszu kwotą wadium.
10. Minimalne postąpienie w licytacji wynosi 20,00 zł.
Uczestnicy przetargu zgłaszają ustne kolejne postąpienia ceny, które nie mogą być niższe niż 20,00 zł.
11. Kandydatem na nabywcę powyższej nieruchomości zostaje osoba, która zaoferowała najwyższą cenę.
Wadium uczestnika, który wygrał przetarg zostanie zaliczone na poczet nabycia nieruchomości.
Pozostałym uczestnikom wadium zostanie zwrócone w ciągu 3 dni od dnia zamknięcia lub odwołania przetargu.
13. W razie uchylenia się uczestnika przetargu, który wygrał przetarg od zawarcia umowy sprzedaży w terminie podanym w zawiadomieniu wadium przepada na rzecz Gminy Orzysz.
14. Organizator przetargu zawiadomi uczestnika przetargu, który wygrał przetarg, o miejscu i terminie sporządzenia aktu notarialnego umowy sprzedaży w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.
15. Nabywca powinien wpłacić cenę przetargową przed zawarciem aktu notarialnego na konto podane w protokole z przetargu najpóźniej w przeddzień podpisania aktu notarialnego.
16. Koszty aktu notarialnego ponosi nabywca.
17. Przetarg zakończy się wynikiem negatywnym, jeżeli, żaden z uczestników przetargu nie zaoferuje ceny wyższej o co najmniej jedno postąpienie od ceny wywoławczej podanej w ogłoszeniu.
18. Szczegółowych informacji o nieruchomości będącej przedmiotem przetargu można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Orzyszu pokój nr 210.  
 
Ogłoszenie podano do publicznej wiadomości w dniu 14.01.2019 r.

Burmistrz

Zbigniew Włodkowski

Pliki do pobrania:

Data powstania: poniedziałek, 14 sty 2019 14:06
Data opublikowania: poniedziałek, 14 sty 2019 14:16
Data przejścia do archiwum: wtorek, 19 lut 2019 07:35
Opublikował(a): Katarzyna Owczarek
Zaakceptował(a): Katarzyna Owczarek
Artykuł był czytany: 210 razy