Urząd Miejski w Orzyszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Ogłoszenie o konkursie

BURMISTRZ ORZYSZA
12-250 Orzysz
ul. Giżycka 15
Orzysz, dn. 15.05.2006
Ow. 4317- 1/06


OGŁOSZENIE O KONKURSIE

1. Działając na podstawie art. 36a ust. 7a ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.)

ogłaszam konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora:
1) Szkoły Podstawowej w Okartowie,
2) Gimnazjum w Orzyszu.

2. Do konkursu na stanowisko dyrektora szkoły, o których mowa w ust 1 może przystąpić kandydat, który spełnia następujące wymagania:
1) ukończył studia wyższe magisterskie i posiada przygotowanie pedagogiczne oraz kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela w danej szkole;
2) ukończył studia wyższe lub studia podyplomowe z zakresu zarządzania albo kurs kwalifikacyjny z zakresu zarządzania oświatą, prowadzony zgodnie z przepisami w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli;
3) posiada co najmniej pięcioletni staż pracy pedagogicznej na stanowisku nauczyciela lub pięcioletni staż pracy dydaktycznej na stanowisku nauczyciela akademickiego;
4) w okresie pięciu lat bezpośrednio przed powierzeniem stanowiska dyrektora uzyskał co najmniej dobrą ocenę pracy w przedszkolu, szkole lub placówce, a w przypadku nauczyciela akademickiego - pozytywną ocenę pracy w okresie ostatnich czterech lat pracy w szkole wyższej, jeżeli stanowisko dyrektora obejmuje bezpośrednio po ustaniu zatrudnienia w szkole wyższej, albo w okresie roku bezpośrednio przed przystąpieniem do konkursu na stanowisko dyrektora uzyskał pozytywną ocenę dorobku zawodowego;
5) posiada zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym;
6) nie był karany karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 76 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2003 r. Nr 118, poz. 1112 i Nr 137, poz. 1304), oraz nie toczy się przeciwko niemu postępowanie dyscyplinarne;
7) nie był karany za przestępstwo popełnione umyślnie oraz nie toczy się przeciwko niemu postępowanie karne;
8) nie był karany zakazem pełnienia funkcji kierowniczych związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o którym była mowa w art. 147 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148, z późn. zm.).

3. Oferta kandydata przystępującego do konkursu powinny zawierać:
1) uzasadnienie przystąpienia do konkursu wraz z koncepcją funkcjonowania i rozwoju szkoły, (odpowiednio –Szkoły Podstawowej w Okartowie lub Gimnazjum w Orzyszu), zapakowane w oddzielną kopertę z napisem „KONCEPCJA”;
2) życiorys z opisem przebiegu pracy zawodowej, zawierający w szczególności informację o stażu pracy pedagogicznej -w przypadku nauczyciela lub stażu pracy dydaktycznej - w przypadku nauczyciela akademickiego;
3)akt nadania stopnia nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego lub uwierzytelnioną kserokopię;
4)dyplom ukończenia studiów wyższych oraz dokumenty potwierdzające posiadanie wymaganego stażu pracy lub ich uwierzytelnione kserokopie,
5)dyplom ukończenia studiów wyższych lub studiów podyplomowych z zakresu zarządzania albo zaświadczenie o ukończeniu kursu kwalifikacyjnego z zakresu zarządzania oświatą lub ich uwierzytelnione kserokopie;
6) ocenę pracy za okres ostatnich pięciu lat bezpośrednio, a w przypadku nauczyciela akademickiego - ocenę pracy w okresie ostatnich czterech lat pracy w szkole wyższej, jeżeli stanowisko dyrektora obejmuje bezpośrednio po ustaniu zatrudnienia w szkole wyższej, albo w okresie roku bezpośrednio przed przystąpieniem do konkursu na stanowisko dyrektora uzyskał pozytywną ocenę dorobku zawodowego;
7) zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym;
8) oświadczenie napisane pod odpowiedzialnością karną wynikającą z art. 233 Kodeksu karnego, że kandydat nie był karany karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 76 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2003 r. Nr 118, poz. 1112 i Nr 137, poz. 1304), oraz nie toczy się przeciwko niemu postępowanie dyscyplinarne;
9) oświadczenie napisane pod odpowiedzialnością karną wynikającą z art. 233 Kodeksu karnego, że kandydat nie był karany za przestępstwo popełnione umyślnie oraz nie toczy się przeciwko niemu postępowanie karne;
10) oświadczenie napisane pod odpowiedzialnością karną wynikającą z art. 233 Kodeksu karnego, że kandydat nie był karany zakazem pełnienia funkcji kierowniczych związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o którym była mowa w art.147 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148, Nr 45, poz. 391, Nr 65, poz. 594, Nr 96, poz. 874 i Nr 166, poz. 1611);
11) oświadczenie, że kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 i Nr 153, poz. 1271) w celach przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora.

4. Ofertę (CAŁOŚĆ DOKUMENTÓW) należy składać w zamkniętej kopercie z podanym adresem zwrotnym i dopiskiem "Konkurs", w terminie do dnia 9 czerwca 2006 roku, na adres:
Burmistrz Orzysza
12-250 Orzysz
ul. Giżycka 15

6. Konkurs przeprowadzi komisja konkursowa powołana przez Burmistrza Orzysza oddzielnym zarządzeniem.

7. Kandydaci, którzy spełniają wymagania podane w ogłoszeniu zostaną powiadomieni indywidualnie o terminie i miejscu przeprowadzenia dalszego postępowania konkursowego na stanowisko dyrektora.

Burmistrz Orzysza
Jan Aleszczyk
Data powstania: czwartek, 18 maj 2006 08:07
Data opublikowania: czwartek, 18 maj 2006 08:33
Data przejścia do archiwum: wtorek, 13 cze 2006 10:54
Opublikował(a): Beata Jażdżewska
Zaakceptował(a): Beata Jażdżewska
Artykuł był czytany: 2321 razy