Urząd Miejski w Orzyszu

Biuletyn Informacji Publicznej

WYKAZ - nieruchomość przeznaczona do sprzedaży w formie przetargu ustnego nieograniczonego - dz. 196/1, Dąbrówka

Zgodnie z art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U z 2018 r. poz. 2204) podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości gruntowej niezabudowanej przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.

Przedmiotem sprzedaży jest nieruchomość gruntowa niezabudowana oznaczoną numerem geodezyjnym 196/1 o powierzchni 0,0032 ha położoną w obrębie geod. Dąbrówka, gmina Orzysz.

Opis nieruchomości:
Nieruchomość gruntowa sklasyfikowana jest jako: B.   
Nieruchomość położona w zwartej zabudowie wsi Dąbrówka w gminie Orzysz, przy drodze krajowej nr 16. Działka ma kształt regularny, prostokątny. Teren działki płaski. Na działce znajduje się szambo.

Nieruchomość posiada urządzoną księgę wieczystą nr OL1P/00012713/2 i nie jest obciążona hipotecznie ani też innymi zobowiązaniami.

Cena sprzedaży działki brutto wynosi 2 078,72 zł brutto.

W Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Orzysz działka znajduje się w strefie IV – Osadniczo - rolnicza w obszarze IVA – aktywizacji gospodarczej.  

Na podstawie art. 34 ust. 1 pkt.1 i pkt. 2 uogn pierwszeństwo w nabyciu wyżej wymienionych nieruchomości przysługuje osobie, która spełnia jeden z następujących warunków:
a) przysługuje jej roszczenie o nabycie nieruchomości z mocy niniejszej ustawy lub odrębnych przepisów, jeżeli złoży wniosek o nabycie przed upływem terminu określonego
w niniejszym wykazie,
b) jest poprzednim właścicielem zbywanej nieruchomości pozbawionym prawa własności tej nieruchomości przed dniem 5 grudnia 1990 r. albo jego spadkobiercą, jeżeli złoży wniosek o nabycie przed upływem terminu określonego w niniejszym wykazie,
Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami mogą w terminie 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia wykazu, złożyć wnioski o nabycie nieruchomości tj. do dnia 11.01.2018 r.

Jeśli w/w nieruchomość nie zostanie sprzedana na wyżej określonych zasadach zostanie zbyta w formie przetargu ustnego nieograniczonego

Przeniesienie własności nastąpi w formie umowy notarialnej sporządzonej w kancelarii notarialnej.

Podstawą zawarcia aktu będzie protokół z przetargu.                            

Szczegółowe informację o nieruchomości będącej przedmiotem sprzedaży można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Orzyszu, pokój nr 46.

Wykaz niniejszy podaje się do publicznej wiadomości od dnia 29.11.2018 r. do dnia 11.01.2018 r. 

Burmistrz

Zbigniew Włodkowski

Data powstania: piątek, 30 lis 2018 12:17
Data opublikowania: piątek, 30 lis 2018 12:19
Data przejścia do archiwum: poniedziałek, 14 sty 2019 09:13
Opublikował(a): Katarzyna Owczarek
Zaakceptował(a): Katarzyna Owczarek
Artykuł był czytany: 470 razy