Urząd Miejski w Orzyszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Termin obrad II Sesji Rady Miejskiej w Orzyszu. Projekty uchwał.

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 994.) z w o ł u j ę II sesję Rady Miejskiej w Orzyszu na dzień 28 listopada 2018 r. (środa) o godz. 13.00 w sali Widowiskowo-Sportowej przy Gimnazjum w Orzyszu.

Porządek dzienny:
A. Wstępne czynności organizacyjne:
1. Otwarcie obrad i stwierdzenie ich prawomocności.
2. Przyjęcie protokołu z I sesji.
3. Wybór Sekretarza obrad II sesji.
4. Dokonanie zmian lub uzupełnień porządku obrad II sesji.
5. Interpelacje i zapytania radnych.
6. Wystąpienia różne.

B. Część sprawozdawcza:
7. Informacja Burmistrza o pracach między sesjami.
8. Informacja Przewodniczącego Rady o pracach Rady między sesjami.

C. Zasadnicza część obrad:
9. 100 Rocznica Odzyskania Niepodległości Polski
10. Podatki i opłaty lokalne na 2019 rok – projekty uchwał w sprawie:
a) określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości;    
b) obniżenia ceny skupu żyta – przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku rolnego na obszarze Gminy Orzysz.

D. Część uchwałodawcza:
11. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawach:
a) Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Orzysz,
b) nieodpłatnego nabycia nieruchomości (dz. 152/2),
c)  nieodpłatnego nabycia nieruchomości (dz. 155/2),
d) powołania przedstawiciela Rady Miejskiej do MZM-GO,
e) zmiany WPF Gminy Orzysz na lata 2018-2026,
f) zmiany budżetu gminy Orzysz na rok 2018,
g) wynagrodzenia Burmistrza Orzysza.

E. Statutowe elementy obrad:
12. Odpowiedzi na interpelacje.
13. Odpowiedzi, wyjaśnienia, informacje.
14. Zamknięcie obrad  II sesji. 

Przewodnicząca Rady

/-/ Anna Pilarczyk

Pliki do pobrania:
Data powstania: piątek, 23 lis 2018 15:31
Data opublikowania: piątek, 23 lis 2018 15:39
Data przejścia do archiwum: środa, 5 cze 2019 12:43
Opublikował(a): Joanna Drabent
Zaakceptował(a): Joanna Drabent
Artykuł był czytany: 629 razy