Urząd Miejski w Orzyszu

Biuletyn Informacji Publicznej

WYKAZ - nieruchomość przeznaczona do dzierżawy w drodze bezprzetargowej

Zgodnie z art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U z 2018 r. poz. 121 ze zm.) podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości gruntowej niezabudowanej przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.

Przedmiotem sprzedaży jest nieruchomość gruntowa niezabudowana składająca się z działek oznaczonych nr geod. 266/1 i 266/2 o łącznej powierzchni 0,4496 ha w miejscowości Orzysz, przy ul. Wyzwolenia.     

Opis nieruchomości:
Nieruchomość gruntowa sklasyfikowana jest jako: ŁIV, RV.  
Nieruchomość położona jest w mieście gminnym Orzysz, powiat piski, województwo warmińsko-mazurskie.
Nieruchomość położona jest na skraju zabudowy miasta Orzysz, przy bocznej drodze łączącej
ul. Wojska Polskiego z ul. Ełcką, w sąsiedztwie zabudowy mieszkalnej, usługowej i ogródków działkowych.
Działki mają kształt nieregularny, zbliżony do prostokąta. Teren działek lekko obniżony, miejscami zakrzaczony. Warunki geotechniczne zabudowy średnie.
Dojazd do nieruchomości drogą powiatową asfaltową od ulicy Wyzwolenia.
Obok działek przebiega sieć energetyczna, wodna i kanalizacyjna.

Nieruchomość posiada urządzoną księgę wieczystą nr OL1P/00012621/0 i nie jest obciążona hipotecznie ani też innymi zobowiązaniami.

Cena sprzedaży działki brutto wynosi 107 194,00 zł brutto.

W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego miasta Orzysz nieruchomość oznaczona jest symbolami: 14MN/U – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i usług nieuciążliwych, 10ZP/US – tereny zieleni urządzonej, rekreacji i sportu.

Na podstawie art. 34 ust. 1 pkt.1 i pkt. 2 uogn pierwszeństwo w nabyciu wyżej wymienionych nieruchomości przysługuje osobie, która spełnia jeden z następujących warunków:
a) przysługuje jej roszczenie o nabycie nieruchomości z mocy niniejszej ustawy lub odrębnych przepisów, jeżeli złoży wniosek o nabycie przed upływem terminu określonego
w niniejszym wykazie,
b) jest poprzednim właścicielem zbywanej nieruchomości pozbawionym prawa własności tej nieruchomości przed dniem 5 grudnia 1990 r. albo jego spadkobiercą, jeżeli złoży wniosek o nabycie przed upływem terminu określonego w niniejszym wykazie,
Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami mogą w terminie 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia wykazu, złożyć wnioski o nabycie nieruchomości tj. do dnia 27.12.2017 r.

Jeśli w/w nieruchomość nie zostanie sprzedana na wyżej określonych zasadach zostanie zbyta w formie przetargu ustnego nieograniczonego

Przeniesienie własności nastąpi w formie umowy notarialnej sporządzonej w kancelarii notarialnej.
Podstawą zawarcia aktu będzie protokół z przetargu.                            
Szczegółowe informację o nieruchomości będącej przedmiotem sprzedaży można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Orzyszu, pokój nr 46.

Wykaz niniejszy podaje się do publicznej wiadomości od dnia 14.11.2018 r. do dnia 27.12.2018 r.  

Burmistrz

Zbigniew Włodkowski

Data powstania: piątek, 16 lis 2018 07:38
Data opublikowania: piątek, 16 lis 2018 07:40
Data przejścia do archiwum: piątek, 28 gru 2018 07:40
Opublikował(a): Katarzyna Owczarek
Zaakceptował(a): Katarzyna Owczarek
Artykuł był czytany: 410 razy