Urząd Miejski w Orzyszu

OGŁOSZENIE - przetarg ustny nieograniczony - udział w wysokości 1/2 w nieruchomości, Pianki 21, gm. Orzysz

Zgodnie z art. 38 ustawy o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r. poz. 718 ze zm.) ogłaszam pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność gminy Orzysz położonej w miejscowości Pianki.

1. Przedmiotem sprzedaży jest udział w wysokości 1/2 w prawie własności nieruchomości zabudowanej o nr geod. 104 o pow. 0,6600 ha, położonej w miejscowości Pianki 21, Gmina Orzysz.
2. Nieruchomość w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Orzysz znajduje się w strefie IV – osadniczo – rolniczej w obszarze IVA – aktywizacji gospodarczej.
3. Nieruchomość posiada urządzoną księgę wieczystą nr OL1P/00009058/8 i nie jest obciążona hipotecznie ani też innymi zobowiązaniami.
4. Nieruchomość nie jest obciążona hipotecznie.
5. Nieruchomość ujęta została w wykazie nr WIG.6840.25.2018.KOW z dnia 14.09.2018 r., podanym do publicznej wiadomości w dniu 14.09.2018 r.
6. Opis nieruchomości:
Nieruchomość sklasyfikowana jest jako: BR-PsIII – grunty rolne zabudowane, PsIII - pastwiska trwałe, PsIV – pastwiska trwałe.
Nieruchomość położona we wsi Pianki 21 w gminie Orzysz, w obrębie zwartej zabudowy wsi.
W sąsiedztwie znajdują się tereny rolnicze i grunty rolne zabudowane. Dojazd drogą utwardzoną.
Odległość od miasta Orzysz ok. 10 km.
Na działce znajduje się budynek mieszkalny wolnostojący, parterowy, z nieużytkowym poddaszem, częściowo podpiwniczony. Stan techniczny budynku określa się jako zły (na skutek zużycia dachu ściany i sufity zawilgocone, spękane ściany konstrukcyjne, część dachu zapadnięta).  
Na działce znajdują się ponadto murowany budynek gospodarczy oraz stodoła. Budynek gospodarczy w słaby stanie technicznym. W budynku tym wydzielone są cztery pomieszczenia - po dwa dla każdego lokalu – do sprzedawanego lokalu przynależą pomieszczenia o pow. 68,33 m2. Budynek stodoły o powierzchni 146,90 m2 nie jest podzielony, przynależy do lokali
w odpowiednich udziałach.
Opis pomieszczeń mieszkalnych przynależnych Gminie Orzysz w ramach udziału 1/2:
Pomieszczenia przeznaczone do sprzedaży położone są na parterze budynku. Część przynależna Gminy składa się z 3 pokoi. Pomieszczenia przechodnie. Kuchnia wspólna z lokalem
nr 1. Powierzchnia użytkowa wg pomiaru 39,68 m2.
7. Cena wywoławcza nieruchomości brutto wynosi 15 039,00 zł brutto.  
8. Wadium 1 500,00 zł.
9. Przetarg odbędzie się w dniu 03 grudnia 2018 r. o godz. 13:00 w Urzędzie Miejskim w Orzyszu, sala nr 1 (sala posiedzeń).
10. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium na konto Urzędu Miejskiego w Orzyszu Warmińsko Mazurski Bank Spółdzielczy Oddział w Orzyszu nr konta  02 9364 0000 2003 0001 9817 0007.
Ustala się termin wpłacenia wadium na ww. konto do dnia 29 listopada 2018 r.
Za datę dokonania wpłaty uważa się dzień uznania rachunku Urzędu Miejskiego w Orzyszu kwotą wadium.
11. Minimalne postąpienie w licytacji wynosi 150,00 zł.
Uczestnicy przetargu zgłaszają ustne kolejne postąpienia ceny, które nie mogą być niższe niż 150,00 zł.
12. Kandydatem na nabywcę powyższej nieruchomości zostaje osoba, która zaoferowała najwyższą cenę.
13. Wadium uczestnika, który wygrał przetarg zostanie zaliczone na poczet nabycia nieruchomości.
Pozostałym uczestnikom wadium zostanie zwrócone w ciągu 3 dni od dnia zamknięcia lub odwołania przetargu.
14. W razie uchylenia się uczestnika przetargu, który wygrał przetarg od zawarcia umowy sprzedaży w terminie podanym w zawiadomieniu wadium przepada na rzecz Gminy Orzysz.
15. Organizator przetargu zawiadomi uczestnika przetargu, który wygrał przetarg, o miejscu i terminie sporządzenia aktu notarialnego umowy sprzedaży w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.
16. Nabywca powinien wpłacić cenę przetargową przed zawarciem aktu notarialnego na konto podane w protokole z przetargu najpóźniej w przeddzień podpisania aktu notarialnego.
17. Koszty aktu notarialnego ponosi nabywca.
18. Przetarg zakończy się wynikiem negatywnym, jeżeli, żaden z uczestników przetargu nie zaoferuje ceny wyższej o co najmniej jedno postąpienie od ceny wywoławczej podanej w ogłoszeniu.
19. Szczegółowych informacji o nieruchomości będącej przedmiotem przetargu można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Orzyszu pokój nr 46 lub telefonicznie 87 424 -10 - 65.  

Ogłoszenie podano do publicznej wiadomości w dniu 29.10.2018 r.

Burmistrz

Zbigniew Włodkowski

Pliki do pobrania:

Data powstania: poniedziałek, 29 paź 2018 13:39
Data opublikowania: poniedziałek, 29 paź 2018 13:45
Data przejścia do archiwum: wtorek, 4 gru 2018 10:54
Opublikował(a): Katarzyna Owczarek
Zaakceptował(a): Katarzyna Owczarek
Artykuł był czytany: 167 razy