Urząd Miejski w Orzyszu

Biuletyn Informacji Publicznej

ZAWIADOMIENIE

Zgodnie z art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeksu postepowania administracyjnego (Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.)
Burmistrz Orzysza zawiadamia o zakończeniu postępowania
dowodowego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych
uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia
polegającego na przebudowie stacji bazowej telefonii
komórkowej PLUS GSM „BT/BB 4 4252 DROZDOWO”,
zlokalizowany na działce o nr ewid. 155/3, położonej w
obrębie Drozdowo gmina Orzysz, wszczętej na wniosek
z dnia 16 stycznia 2006r. Biuro Obsługi Inwestycji M.K.
Mitukiewicz, działająca na podstawie upoważnienia
udzielonego przez POMKOMTEL S.A. z siedzibą w
Warszawie, ul. Postępu 3, 02-676 Warszawa.
W związku z powyższym , informuję że do dnia 28
kwietnia 2006r., strony mogą przed wydaniem decyzji
wypowiedzieć się w przedmiotowej sprawie co do
zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych
żądań w Urzędzie Miejskim w Orzyszu przy ul. Giżyckiej 15
pokój nr 22. Po upływie ww. terminu zostanie wydana
decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na
przedmiotowe przedsięwzięcie.

Data powstania: piątek, 21 kwi 2006 12:49
Data opublikowania: piątek, 21 kwi 2006 13:13
Data przejścia do archiwum: wtorek, 9 maj 2006 07:52
Opublikował(a): Jarosław Kubrak
Zaakceptował(a): Jadwiga Gryncewicz
Artykuł był czytany: 1560 razy