Urząd Miejski w Orzyszu

OGŁOSZENIE O PRZETARGU USTNYM NIEOGRANICZONYM NA DZIERŻAWĘ NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWEJ NA OKRES DO TRZECH LAT NA CELE ROLNE

Na podstawie art. 38 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 121 ze zm.) i Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 17 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów i rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2014 r., poz. 1490) ogłaszam pierwszy przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości gruntowych będących własnością Gminy Orzysz.

1. Do oddania w dzierżawę przeznacza się część działki położonej w miejscowości Orzysz, przy ul. Wojska Polskiego 34.
2. Dzierżawa obejmować będzie okres do trzech lat.
3. Nieruchomość zostanie wydzierżawiona na cele rolne – ogródek działkowy.
4. Nieruchomość nie jestobciążona hipotecznie.
5. Nieruchomość została ujęta w wykazie Nr WIG.6845.149.2018.KOW podanym do publicznej wiadomości w dniu 26.09.2018 r.
6. Dane nieruchomości:

Numer działki

Numer księgi wieczystej

Powierzchnia działki

Położenie

Cena wywoławcza

czynszu dzierżawnego

Wadium

część działki 519

OL1P/00012855/8

41,50 m2

miasto Orzysz

20,00 zł

2,00 zł

 

7. Przetarg odbędzie się w dniu 05 listopada 2018 r. o godz. 13:00 w Urzędzie Miejskim w Orzyszu, sala nr 1 (sala posiedzeń).
8. W Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego miasta Orzysz nieruchomość oznaczona jest symbolem MWU – tereny zabudowy wielorodzinnej i usług nieuciążliwych.  
9. Ogólne warunki przetargu:
a) Warunkiem przystąpienia do przetargu jest:
-  wpłacenie wadium na konto Urzędu Miejskiego w Orzyszu Warmińsko Mazurski Bank Spółdzielczy Oddział w Orzyszu nr konta  02 9364 0000 2003 0001 9817 0007 z oznaczeniem imienia i nazwiska lub nazwy oferenta i dopiskiem: „Wadium – dzierżawa działki (podać nr działki,)”,
- wadium w pełnej wysokości należy wnieść w pieniądzu najpóźniej do dnia 31 października 2018 r.  
Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na konto Urzędu Miejskiego w Orzyszu.
-  okazanie komisji przetargowej dowodu wpłaty wadium w wysokości określonej dla danej  nieruchomości z zaznaczeniem numeru działki oraz dowodu tożsamości –
w przypadku osób fizycznych, a w przypadku osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie posiadających   osobowości prawnej, a podlegających wpisom do rejestrów – aktualnego wypisu
z właściwego rejestru, stosownego pełnomocnictwa, dowodu tożsamości osoby reprezentującej podmiot. Aktualność wypisu z rejestru winna być potwierdzona w okresie nie dłuższym niż 3 miesiące przed ustaloną datą przetargu.
b) Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który go wygrał, zostanie zaliczone na poczet czynszu dzierżawnego ustalonego w przetargu. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostanie zwrócone niezwłocznie po odwołaniu albo zamknięciu przetargu, jednak nie później niż przed upływem trzech dni od dnia odpowiednio: odwołania przetargu, zamknięcia przetargu, unieważnienia przetargu, zakończenia przetargu wynikiem negatywnym.
c) Minimalne postąpienie w licytacji wynosi 0,20 zł.
Uczestnicy przetargu zgłaszają ustne kolejne postąpienia ceny, które nie mogą być niższe niż 0,20 zł.
d) Oferent, który wygrał przetarg zobowiązany jest do zawarcia umowy dzierżawy najpóźniej w terminie 7 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.
e) Wadium przepada na rzecz organizatora przetargu, jeżeli osoba, która przetarg wygra uchyli się od zawarcia umowy dzierżawy.
f) Ustalona w wyniku przetargu roczna stawka czynszu dzierżawnego nieruchomości podlega wpłacie do dnia 01 października każdego roku na konto Urzędu Miejskiego w Orzyszu nr  67 9364 0000 2003 0001 9817 0001 w Warmińsko Mazurskim Banku Spółdzielczym Oddział w Orzyszu.
g) Burmistrz Orzysza zastrzega sobie prawo aktualizacji opłaty z tytułu dzierżawy w oparciu
o Zarządzenie Burmistrza Orzysza, co do wysokości czynszu. Dzierżawca zostanie pisemnie powiadomiony o zmianie wysokości czynszu dzierżawnego.
h) Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferował co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.
i) Przetarg uważa się za zakończony wynikiem negatywnym, jeżeli nikt nie przystąpił do przetargu lub żaden z uczestników nie zaoferował ceny wyższej od wywoławczej.
j) Organizator przetargu zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z ważnej i uzasadnionej  przyczyny.
4. Istotne postanowienia umowy dzierżawy:
a) Dzierżawca pokrywa wszelkie podatki obciążające przedmiot dzierżawy oraz wszelkie należności z tytułu użytkowania nieruchomości w tym: podatek od nieruchomości.  
b) Dzierżawca oświadcza, że zapoznał się z przedmiotem dzierżawy, nie wnosi zastrzeżeń i stwierdza, że znajduje się on w stanie zdatnym do zamierzonego użytku.
c) Na wydzierżawionym gruncie zakazuje się wnoszenia budowli trwale związanych z gruntem.
d) Dzierżawca zobowiązuje się do dokonywania bieżących napraw i konserwacji przedmiotu dzierżawy na swój koszt, celem zachowania przedmiotu dzierżawy w stanie niepogorszonym.
e) Dzierżawca ma prawo dokonać nakładów zwiększających wartość przedmiotu dzierżawy jedynie za zgodą i w zakresie uzgodnionym każdorazowo w formie pisemnej z wydzierżawiającym.
f) Dzierżawca zobowiązany jest do zachowania przedmiotu dzierżawy w należytym stanie i używania go zgodnie z przeznaczeniem.
g) Dzierżawca zobowiązuje się do utrzymania czystości i estetyki dzierżawionego terenu.
h) W czasie trwania umowy każda ze stron, może wypowiedzieć umowę z zachowaniem jedno miesięcznego okresu wypowiedzenia lub za porozumieniem stron w każdym czasie.
i) Wydzierżawiający może umowę rozwiązać bez zachowania terminów wypowiedzenia w przypadku niedotrzymania przez Dzierżawcę warunków umowy oraz w przypadku dopuszczenia się zwłoki z zapłatą czynszu ponad jeden miesiąc, po uprzednim udzieleniu przez Wydzierżawiającego dodatkowo jedno miesięcznego terminu zapłaty zaległego czynszu.

Ogłoszenie zostało podane do publicznej wiadomości w dniu 19.10.2018 r. przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Orzyszu, ponadto informację o ogłoszeniu przetargu opublikowano w gazecie oraz na stronie internetowej wwww.bip.orzysz.pl.

Dodatkowe informacje o przetargach można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Orzyszu przy ul. Giżyckiej 15, pok. 46 w godzinach pracy Urzędu.

Z up. BURMISTRZA

Monika Łępicka - Gij

SEKRETARZ GMINY

 

Data powstania: piątek, 19 paź 2018 07:16
Data opublikowania: piątek, 19 paź 2018 07:20
Data przejścia do archiwum: wtorek, 6 lis 2018 13:37
Opublikował(a): Katarzyna Owczarek
Zaakceptował(a): Katarzyna Owczarek
Artykuł był czytany: 111 razy