Urząd Miejski w Orzyszu

OGŁOSZENIE - przetarg ustny nieograniczony - dz. 572/6, Orzysz, ul. Wierzbińska

Zgodnie z art. 39 ustawy o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r., poz. 121 ze zm.) ogłaszam drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej stanowiącej własność gminy Orzysz położonej w Orzyszu.

1. Przedmiotem sprzedaży jest nieruchomość gruntowa niezabudowana oznaczona nr geod. 572/6 o powierzchni 0,3000 ha w miejscowości Orzysz, przy ul. Wierzbińskiej.     
2. Opis nieruchomości:
Nieruchomość znajduje się na skraju zabudowy miasta Orzysz, na obszarze zabudowy usługowej uciążliwej. Działka ma kształt regularny, zbliżony do trapezu. Teren działki dość płaski. Dojazd do działek drogą gminną utwardzoną. Przy działkach przebiega sieć energetyczna.
3. W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego miasta Orzysz działka oznaczona jest symbolem „UU – tereny usług uciążliwych”.
4. Nieruchomość posiada urządzoną księgę wieczystą nr OL1P/00025934/1 i nie jest obciążona hipotecznie ani też innymi zobowiązaniami.
5. Nieruchomość ujęta została w wykazie nr WIG.6840.19.2017.KOW z dnia 25.06.2018 r., podanym do publicznej wiadomości w dniu 25.06.2018 r.
6. Pierwszy przetarg ustny nieograniczony ustalony na dzień 17.09.2018 r. ogłoszeniem o przetargu nr WIG.6840.19.5.2018.KOW z dnia 09.08.2018 r. podanym do publicznej wiadomości w dniu 09.08.2018 r. zakończony został wynikiem negatywnym, ze względu na to, że nikt nie wpłacił wadium i nikt nie przystąpiła do przetargu.  
7. Cena wywoławcza nieruchomości: 77 160,00 zł.
8. Przetarg odbędzie się w dniu 20 listopada 2018 roku, godz. 12:00 w Urzędzie Miejskim w Orzyszu, sala nr 1.
9. Wadium: 7 700,00 zł.
10. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium na konto Urzędu Miejskiego w Orzyszu Warmińsko Mazurski Bank Spółdzielczy Oddział w Orzyszu nr konta  02 9364 0000 2003 0001 9817 0007.
Ustala się termin wpłacenia wadium na ww. konto do dnia 16 listopada 2018 roku.
Za datę dokonania wpłaty uważa się dzień uznania rachunku Urzędu Miejskiego w Orzyszu kwotą wadium.
11. Minimalne postąpienie w licytacji wynosi 770,00 zł.
Uczestnicy przetargu zgłaszają ustne kolejne postąpienia ceny, które nie mogą być niższe niż 770,00 zł.
12. Kandydatem na nabywcę powyższej nieruchomości zostaje osoba, która zaoferowała najwyższą cenę.
13. Wadium uczestnika, który wygrał przetarg zostanie zaliczone na poczet nabycia nieruchomości.
Pozostałym uczestnikom wadium zostanie zwrócone w ciągu 3 dni od dnia zamknięcia lub odwołania przetargu.
14. W razie uchylenia się uczestnika przetargu, który wygrał przetarg od zawarcia umowy sprzedaży w terminie podanym w zawiadomieniu wadium przepada na rzecz Gminy Orzysz.
15. Organizator przetargu zawiadomi uczestnika przetargu, który wygrał przetarg, o miejscu i terminie sporządzenia aktu notarialnego umowy sprzedaży w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.
16. Nabywca powinien wpłacić cenę przetargową przed zawarciem aktu notarialnego na konto podane w protokole z przetargu najpóźniej w przeddzień podpisania aktu notarialnego.
17. Koszty aktu notarialnego ponosi nabywca.
18. Przetarg zakończy się wynikiem negatywnym, jeżeli, żaden z uczestników przetargu nie zaoferuje ceny wyższej o co najmniej jedno postąpienie od ceny wywoławczej podanej w ogłoszeniu.
19. Szczegółowych informacji o nieruchomości będącej przedmiotem przetargu można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Orzyszu pokój nr 46.

Ogłoszenie podano do publicznej wiadomości w dniu 18.10.2018 r.

Z up. BURMISTRZA

Monika Łępicka - Gij

SEKRETARZ GMINY

Pliki do pobrania:

Data powstania: czwartek, 18 paź 2018 07:43
Data opublikowania: czwartek, 18 paź 2018 07:45
Data przejścia do archiwum: środa, 21 lis 2018 12:02
Opublikował(a): Katarzyna Owczarek
Zaakceptował(a): Katarzyna Owczarek
Artykuł był czytany: 148 razy