Urząd Miejski w Orzyszu

Termin obrad LVII Sesji Rady Miejskiej w Orzyszu. Projekty uchwał.

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 994.) z w o ł u j ę LVII sesję Rady Miejskiej w Orzyszu na dzień 16 października 2018 r. (wtorek) o godz. 13.00 w sali Widowiskowo-Sportowej przy Gimnazjum w Orzyszu.

Porządek dzienny:

A. Wstępne czynności organizacyjne:
1. Otwarcie obrad i stwierdzenie ich prawomocności.
2. Przyjęcie protokołu z LVI sesji.
3. Wybór Sekretarza obrad LVII sesji.
4. Dokonanie zmian lub uzupełnień porządku obrad LVII sesji.
5. Interpelacje i zapytania radnych.
6. Wystąpienia różne.

B. Część sprawozdawcza:
7. Informacja Burmistrza o pracach między sesjami.
8. Informacja Przewodniczącego Rady o pracach Rady między sesjami.

C. Zasadnicza część obrad:
9. Funkcjonowanie oświaty w roku szkolnym 2018/2019.
10. Założenia do budżetu gminy na 2019 r.
11. Informacja o prawidłowości złożonych oświadczeń majątkowych za 2017 r.

D. Część uchwałodawcza:
12. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawach:
a) uchwalenia rocznego Programu Współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2019 rok;
b) wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości;
c) najmu lokalu użytkowo – usługowego w drodze bezprzetargowej;
d)  wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia pomiędzy GDDKiA Oddział w Olsztynie a Gminą Orzysz w sprawie przyjęcia całorocznego utrzymania chodników, ciągów pieszo – rowerowych oraz zieleni;
e) wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia pomiędzy GDDKiA Oddział w Olsztynie a Gminą Orzysz w sprawie przyjęcia całorocznego utrzymania chodników oraz zieleni;
f) zmiany budżetu gminy Orzysz na rok 2018.

E. Statutowe elementy obrad:
13. Odpowiedzi na interpelacje.
14. Odpowiedzi, wyjaśnienia, informacje.
15. Zamknięcie obrad  LVII sesji.

Przewodniczący Rady

/-/ Adam Myka

Pliki do pobrania:

  • Ad. 12 a Data dodania: 12 paź 2018 13:50
  • Ad. 12 b Data dodania: 12 paź 2018 14:13
  • Ad. 12 c Data dodania: 12 paź 2018 13:52
  • Ad. 12 d Data dodania: 12 paź 2018 13:53
  • Ad. 12 e Data dodania: 12 paź 2018 13:54
  • Ad. 12 f Data dodania: 12 paź 2018 14:13
Data powstania: piątek, 12 paź 2018 13:34
Data opublikowania: piątek, 12 paź 2018 14:14
Data przejścia do archiwum: czwartek, 7 mar 2019 10:49
Opublikował(a): Joanna Drabent
Zaakceptował(a): Joanna Drabent
Artykuł był czytany: 205 razy