Urząd Miejski w Orzyszu

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT - wykonanie ekspertyzy dendrologicznej drzewa

Zamówienie nie jest objęte przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t.j. z 2017r. poz. 1579 z późn. zm.). Zamówienie przygotowano na podstawie Zarządzenia Nr 121/2014 Burmistrza Orzysza z dnia 5 maja 2014r. w sprawie zamówień publicznych zmienionego zarządzeniem Nr 133/2016 z dnia 10.05.2016r., Zarządzeniem Nr 330/2016 z dnia 08.12.2016r., Zarządzeniem Nr 34/2017 z dnia 07 lutego 2017r. oraz Zarządzeniem Nr 12/2017 z dnia 19.12.2017r. Burmistrz Orzysza zaprasza do składania ofert na realizacje zamówienia pn: „Wykonanie ekspertyzy dendrologicznej drzewa - pomnika przyrody na terenie ośrodka zdrowia przy ul. Ogrodowej (dz. nr 258/8) w Orzyszu”.

1. Zamawiający: Gmina Orzysz

2. Przedmiot zamówienia: Wykonanie ekspertyzy dendrologicznej drzewa - pomnika przyrody na terenie ośrodka zdrowia przy ul. Ogrodowej (dz. nr 258/8) w Orzyszu celem:
- oceny stanu zdrowotnego drzewa,
- oceny statyki drzewa,
- analizy zagrożeń jakie drzewo może stwarzać dla bezpieczeństwa ludzi i obiektów budowlanych,
- ustalenia zakresu zabiegów zabezpieczenia drzewa lub ewentualnej konieczności jego usunięcia.

3. Termin wykonania zamówienia - do 30 listopada 2018r.

4 Ofertę należy złożyć na formularzu ofertowym stanowiącym załącznik do niniejszego zaproszenia.

5. Do oferty należy dołączyć oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu według wzoru stanowiącego załącznik do niniejszego zaproszenia.

6. Miejsce i termin złożenia oferty: Należy przesyłać w formie papierowej na adres - Urząd Miejski  w Orzyszu, ul. Giżycka 15, 12-250 Orzysz lub w formie elektronicznej na adres anna.szaro@um.orzysz.pl w terminie do 18 października 2018r.

7. Kryterium wyboru oferty: cena-100%

Zamawiający zastrzega sobie możliwość zakończenia postępowania bez wyboru żadnej oferty.

Burmistrz

Zbigniew Włodkowski

Pliki do pobrania:

Data powstania: piątek, 5 paź 2018 07:35
Data opublikowania: piątek, 5 paź 2018 07:37
Data przejścia do archiwum: piątek, 19 paź 2018 07:16
Opublikował(a): Katarzyna Owczarek
Zaakceptował(a): Katarzyna Owczarek
Artykuł był czytany: 165 razy