Urząd Miejski w Orzyszu

Ogłoszenie - przetarg ustny ograniczony, dz. 60/3, obręb Cierzpięty

Zgodnie z art. 38 ustawy o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r., poz. 121 ze zm.) ogłaszam pierwszy przetarg ustny ograniczony do właścicieli sąsiednich działek oznaczonych nr geod. 61, 60/1 i 60/2 na sprzedaż nieruchomości gruntowej stanowiącej własność gminy Orzysz położonej w obrębie geod. Cierzpięty, gm. Orzysz.

1. Przedmiotem sprzedaży jest nieruchomość gruntowa niezabudowana oznaczona nr geod. 60/3 o pow. 0,1600 ha w miejscowości Cierzpięty, gmina Orzysz.
2. Nieruchomość w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego obrębu Cierzpięty, gmina Orzysz oznaczona jest symbolem ZL – tereny lasów i gruntów do zalesienia.  
3. Nieruchomość posiada urządzoną księgę wieczystą nr OL1P/00012713/2 i nie jest obciążona hipotecznie ani też innymi zobowiązaniami.
4. Nieruchomość została ujęta w wykazie nr WIG.6840.26.2018.KOW z dnia 16.08.2018 r., podanym do publicznej wiadomości w dniu 16.08.2018 r.
5. Opis nieruchomości:
Nieruchomość położona jest w obszarze zwartej zabudowy wsi Cierzpięty w gminie Orzysz. Od strony wschodniej działka graniczy z terenem jeziora Buwełno zaś od strony zachodniej z terenami mieszkalnymi.
Działka nie posiada bezpośredniego dostępu do drogi publicznej. Działka ma kształt regularny, zbliżony do prostokątu. Teren działki pochyły, mocno opadający w kierunku jeziora, stanowiący częściowo skarpę. Warunki geotechniczne trudne.
6. Cena wywoławcza nieruchomości: 35 000,00 zł brutto (słownie: trzydzieści pięć tysięcy złotych 00/100).
7. Przetarg odbędzie się w dniu 05 listopada 2018 roku, godz. 11:00 w Urzędzie Miejskim w Orzyszu, sala nr 1.
8. Wadium: 3 500,00 zł (słownie: trzy tysiące pięćset złotych 00/100).
9. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium na konto Urzędu Miejskiego w Orzyszu Warmińsko Mazurski Bank Spółdzielczy Oddział w Orzyszu nr konta 02 9364 0000 2003 0001 9817 0007. W opisie wadium na dowodzie wpłaty należy wskazać numer działki.
Ustala się termin wpłacenia wadium na ww. konto do dnia 02 listopada 2018 r.
Za datę dokonania wpłaty uważa się dzień uznania rachunku Urzędu Miejskiego w Orzyszu kwotą wadium.
10. Minimalne postąpienie w licytacji wynosi 350,00 zł.
Uczestnicy przetargu zgłaszają ustne kolejne postąpienia ceny, które nie mogą być niższe niż 350,00 zł.
11. Kandydatem na nabywcę powyższej nieruchomości zostaje osoba, która zaoferowała najwyższą cenę.
12. Wadium uczestnika, który wygrał przetarg zostanie zaliczone na poczet nabycia nieruchomości.
13. Pozostałym uczestnikom wadium zostanie zwrócone w ciągu 3 dni od dnia zamknięcia lub odwołania przetargu. W razie uchylenia się uczestnika przetargu, który wygrał przetarg od zawarcia umowy sprzedaży w terminie podanym w zawiadomieniu wadium przepada na rzecz Gminy Orzysz.
14. Organizator przetargu zawiadomi uczestnika przetargu, który wygrał przetarg, o miejscu i terminie sporządzenia aktu notarialnego umowy sprzedaży w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.
15. Nabywca powinien wpłacić cenę przetargową przed zawarciem aktu notarialnego na konto podane w protokole z przetargu najpóźniej w przeddzień podpisania aktu notarialnego.
16. Koszty aktu notarialnego ponosi nabywca.
17. Przetarg zakończy się wynikiem negatywnym, jeżeli, żaden z uczestników przetargu nie zaoferuje ceny wyższej o co najmniej jedno postąpienie od ceny wywoławczej podanej w ogłoszeniu.
18. Szczegółowych informacji o nieruchomości będącej przedmiotem przetargu można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Orzyszu pokój nr 46.

Ogłoszenie podano do publicznej wiadomości w dniu 01.10.2018 r.

Z up. BURMISTRZA

Monika Łępicka - Gij

SEKRETARZ GMINY

Data powstania: poniedziałek, 1 paź 2018 15:01
Data opublikowania: poniedziałek, 1 paź 2018 15:04
Data przejścia do archiwum: wtorek, 6 lis 2018 13:37
Opublikował(a): Katarzyna Owczarek
Zaakceptował(a): Katarzyna Owczarek
Artykuł był czytany: 226 razy