Urząd Miejski w Orzyszu

WYKAZ - nieruchomość przeznaczona do sprzedaży w formie przetargu ustnego nieograniczonego - dz. 285/2, Orzysz

Zgodnie z art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U z 2018 r. poz. 121 ze zm.) podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości gruntowej niezabudowanej przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.

Przedmiotem sprzedaży jest nieruchomość gruntowa niezabudowana oznaczona nr geod. 285/2 o pow. 0,0859 ha położona w obrębie geod. miasta Orzysz, u zbiegu ulicy A. Mickiewicza i ulicy Giżyckiej.  

Opis nieruchomości:
Nieruchomość położona jest w strefie pośredniej miasta Orzysz u zbiegu ulicy Mickiewicza i ulicy Giżyckiej.
W sąsiedztwie znajduje się zabudowa usługowa i przemysłowa. Kształt działki nieregularny, wydłużony. Warunki geotechniczne utrudnione, teren obniżony. Występują ograniczenia
w możliwości zagospodarowania działki.
Dojazd publiczną drogą utwardzoną.
Na dzień wyceny w bezpośrednim sąsiedztwie przy działce była dostępna sieć uzbrojenia: energetyczna, wodna i kanalizacyjna.
Nieruchomość posiada urządzoną księgę wieczystą nr OL1P/00012885/8 i nie jest obciążona hipotecznie ani też innymi zobowiązaniami.

Cena sprzedaży działki brutto wynosi 39 000,00 zł brutto.     

W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego miasta Orzysz działka oznaczona jest symbolami:
- KGP – tereny dróg publicznych klasy drogi głównej ruchu przyspieszonego,
- KZ – tereny dróg publicznych klasy drogi zbiorczej,
- MNU – tereny zabudowy jednorodzinnej i usług nieuciążliwych.

Na podstawie art. 34 ust. 1 pkt.1 i pkt. 2 uogn pierwszeństwo w nabyciu wyżej wymienionych nieruchomości przysługuje osobie, która spełnia jeden z następujących warunków:
a) przysługuje jej roszczenie o nabycie nieruchomości z mocy niniejszej ustawy lub odrębnych przepisów, jeżeli złoży wniosek o nabycie przed upływem terminu określonego
w niniejszym wykazie,
b) jest poprzednim właścicielem zbywanej nieruchomości pozbawionym prawa własności tej nieruchomości przed dniem 5 grudnia 1990 r. albo jego spadkobiercą, jeżeli złoży wniosek o nabycie przed upływem terminu określonego w niniejszym wykazie,
Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami mogą w terminie 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia wykazu, złożyć wnioski o nabycie nieruchomości tj. do dnia 01.11.2018 r.

Jeśli w/w nieruchomość nie zostanie sprzedana na wyżej określonych zasadach zostanie zbyta w formie przetargu ustnego nieograniczonego.

Przeniesienie własności nastąpi w formie umowy notarialnej sporządzonej w kancelarii notarialnej.
Podstawą zawarcia aktu będzie protokół z przetargu.                            
Szczegółowe informację o nieruchomości będącej przedmiotem sprzedaży można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Orzyszu, pokój nr 46.

Wykaz niniejszy podaje się do publicznej wiadomości od dnia 20.09.2018 r. do dnia 01.11.2018 r.

Burmistrz

Zbigniew Włodkowski

Data powstania: piątek, 21 wrz 2018 11:19
Data opublikowania: piątek, 21 wrz 2018 11:21
Data przejścia do archiwum: piątek, 2 lis 2018 15:06
Opublikował(a): Katarzyna Owczarek
Zaakceptował(a): Katarzyna Owczarek
Artykuł był czytany: 262 razy