Urząd Miejski w Orzyszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Ogłoszenie o naborze

Orzysz, 2006.02.28
OrSO.III.1110-1/06

OGŁOSZENIA O NABORZE


BURMISTRZ ORZYSZA OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY W URZĘDZIE MIEJSKIM W ORZYSZU:

1. Określenie stanowisk pracy:
1) główny księgowy,
2) podinspektor,
3) referent prawny.
2. Niezbędne wymagania dotyczące kandydatów:
2.1.Wymagania dotyczące głównego księgowego:
Głównym księgowym może być osoba, która zgodnie z art. 3 ustawy o pracownikach samorządowych oraz art. 45 ust. 2 ustawy o finansach publicznych:
1) jest obywatelem polskim,
2) ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych,
3) nie była prawomocnie skazana za przestępstwa: przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo karne skarbowe,
4) ma odpowiednie kwalifikacje i odpowiedni staż pracy, to jest spełnia jeden z poniższych warunków:
a) ukończyła ekonomiczne jednolite studia magisterskie, ekonomiczne wyższe studia zawodowe, uzupełniające ekonomiczne studia magisterskie lub ekonomiczne studia podyplomowe i posiada co najmniej 3-letnią praktykę w księgowości,
b) ukończyła średnią, policealną lub pomaturalną szkołę ekonomiczną i posiada co najmniej 6-letnią praktykę w księgowości,
c) jest wpisana do rejestru biegłych rewidentów na podstawie odrębnych przepisów,
d) posiada świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych lub certyfikat księgowy, wydane na podstawie odrębnych przepisów,
5) posiada stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku głównego księgowego w urzędach gmin.
2.2. Wymagania dotyczące podinspektora:
1) jest obywatelem polskim,
2) posiada kwalifikacje zawodowe wymagane do wykonywania pracy na tym stanowisku, to jest wykształcenie średnie i minimum 3-letni staż pracy lub wykształcenie wyższe,
3) ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych,
4) posiada stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku podinspektora w urzędach gmin,
5) nie był karany za przestępstwo popełnione umyślnie.

2.3. Wymagania dotyczące referenta prawnego:
1) jest obywatelem polskim,
2) posiada wykształcenie wyższe prawnicze,
3) posiada co najmniej 2-letni staż pracy w administracji samorządowej,
4) posiada stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku referenta prawnego w urzędach gminy (miejskich),
5) nie był karany za przestępstwo popełnione umyślnie.


3. Przewidywany zakres wykonywanych zadań:

3.1. Do zakresu obowiązków głównego księgowego należeć będzie między innymi:
1) prowadzenia rachunkowości jednostki,
2) wykonywania dyspozycji środkami pieniężnymi,
3) dokonywania wstępnej kontroli zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym,
3) dokonywania wstępnej kontroli kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych,
4) prowadzenie księgowości syntetycznej i analitycznej operacji podatkowych budżetu gminy.

3.2. Do zakresu obowiązków podinspektora należeć będzie między innymi:
1) prowadzenie kart jednostek opodatkowanych,
2) bieżące dokonywanie zmian związanych ze stanem własności, posiadania bądź użytkowania nieruchomości,
3) naliczanie i przygotowywanie projektów decyzji o zobowiązaniach podatkowych,
4) prowadzenie rejestrów przypisów i odpisów naliczanych należności podatkowych,
5) przyjmowanie wniosków o udzielenie ulg ustawowych w podatku, wniosków o umorzenia, odroczenia i rozkładania na raty zobowiązań podatkowych oraz przygotowywanie projektów decyzji w tym zakresie,
6) przygotowywanie projektów uchwał dotyczących określenia stawek i zwolnień podatkowych,
7) dokonywanie okresowych analiz z wydawanych decyzji.

3.3. Do zakresu obowiązków referenta prawnego należeć będzie między innymi:
1) pomoc prawna mająca na celu ochronę praw interesu organów Gminy Orzysz, w tym:
a) opiniowanie projektów aktów prawnych przedkładanych Radzie Miejskiej i Burmistrzowi, oraz wskazywanie poprawnych zapisów przy ich podejmowaniu,
b) przygotowywanie dokumentacji dotyczącej postępowania procesowego przed sądami,
c) udzielanie porad i opinii prawnych pracownikom Urzędu i Burmistrzowi w indywidualnych, skomplikowanych pod wzglądem prawnych sprawach,
d) opiniowania zawieranych i rozwiązywanych umów w ramach działalności Burmistrza i Urzędu Miejskiego,
e) informowanie organów Gminy w zakresie ich działalności o uchybieniach w stosunku do prawa i skutkach tych uchybień,
f) ścisła współpraca z radcą prawnym zatrudnionym w Urzędzie Miejskim,
2) bieżąca analiza ukazujących się aktów prawa powszechnie obowiązującego oraz przygotowywania propozycji realizacji zadań wynikających z nich dla poszczególnych pracowników Urzędu.

4. Wymagane dokumenty –dotyczy wszystkich stanowisk:

4.1. Na dokumenty aplikacyjne składają się:
1) wypełniony kwestionariusz osobowy. Druk kwestionariusza osobowego podany jest pod ogłoszeniem.
Druk ten można również pobrać w pokoju Nr 14 w Urzędzie Miejskim w Orzyszu.
Kwestionariusz powinny być opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych z realizacją procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dn. 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. nr 101, poz. 326 ze zm.) oraz ustawą z 22.03.1999 o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1593 ze zm.).”
2) wniosek – podanie o zatrudnienie na stanowisku ..... (odpowiednio: głównego księgowego; podinspektora, referenta prawnego) w Urzędzie Miejskim w Orzyszu, z podaniem motywacji ubiegania się o w/w stanowisko, ze szczegółowym opisem przebiegu praktyki zawodowej i opisem zakresu wykonywanych dotychczas obowiązków i posiadanych uprawnień. Wniosek powinien być napisany własnoręcznie (wyłącznie) i podpisany. UWAGA: Wniosek napisany w inny sposób (np. na komputerze) nie będzie spełniał warunków podanych w ogłoszeniu o naborze i nie będzie dalej rozpatrywany;
3) dokument poświadczający wykształcenie (kserokopia dyplomu lub świadectwa ukończenia nauki –szkoły w kierunku zgodnym z zapotrzebowaniem wyszczególnionym w ustępie 1 ogłoszenia.
4) oświadczenie (oddzielny dokument) o nie karalności za przestępstwa popełnione umyślnie składane pod odpowiedzialnością karną wynikającą z art. 233 k.k kodeksu karnego, opatrzone danymi kandydata oraz datą i podpisem, lub wypis z Krajowego Rejestru Karnego, wydanego nie później niż 6 miesięcy przed terminem ogłoszenia o naborze na stanowisko urzędnicze;
5) aktualne zaświadczenie lekarskie stwierdzające, że kandydat może być zatrudniony na stanowisku .....(odpowiednio: głównego księgowego, podinspektora, referenta prawnego) w urzędzie gminy (miejskim, miasta). Zaświadczenie lekarskie wymagane będzie tylko od kandydata, z którym podpisywana będzie umowa o pracę (może być dostarczona po dniu 17 marca 2006 r. ale przed podpisaniem umowy o pracę).


Uwaga: kandydat może przedłożyć inne dodatkowe dokumenty, które jego zdaniem świadczą o jego umiejętnościach i mogą wpływać na decyzję o zatrudnieniu np. kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach, referencje itp.

4.2. Dokumenty aplikacyjne składane przez osoby ubiegające się o zatrudnienie mogą mieć tylko formę pisemną,

4.3. Nie ma możliwości przyjmowania dokumentów aplikacyjnych poza ogłoszeniem.

5. Określenie miejsca i terminu składania wymaganych dokumentów:

5.1. Wymagane dokumenty, o których mowa w ust. 4 należy składać osobiście w Sekretariacie Urzędu Miejskiego w Orzyszu w dni robocze, w godzinach urzędowania, w terminie do 17 marca 2006 r. lub przesłać przesyłką listową poleconą, nadaną w polskim urzędzie pocztowym najpóźniej w dniu 17 marca 2006 r., na adres: „Urząd Miejski w Orzyszu;
12-250 Orzysz ul. Giżycka 15”, z dopiskiem: „Dotyczy naboru”.

5.2. Dokumenty złożone po tym terminie nie będą rozpatrywane (będą odesłane bez rozpatrzenia).

5.3. Informacja o wyniku naboru będzie umieszczana na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (www.bip.orzysz.pl) oraz na tablicy informacyjnej w budynku Urzędu Miejskiego w Orzyszu.


6. Dalszy tok postępowania:
Do przeprowadzenia analizy dokumentów aplikacyjnych i wstępnej selekcji kandydatów zostanie powołany „Zespół oceniający”, który po przeprowadzeniu wstępnej oceny przedłoży Burmistrzowi propozycję dotyczącą kandydatów spełniających wymogi formalne i na tej podstawie nastąpi:
a) ogłoszenie listy kandydatów, którzy spełniają wymagania formalne,
b) selekcja końcowa kandydatów na podstawie przeprowadzonej rozmowy kwalifikacyjnej, w tym:
• zaprezentowanie siebie, swojego wykształcenia i doświadczenia zawodowego,
• przekazanie wyobrażeń, co do pracy na nowym stanowisku,
• udzielanie odpowiedzi na pytania zadawane przez członków zespołu oceniającego,
c) sporządzenie protokółu z przeprowadzonego naboru oraz wskazanie Burmistrzowi najlepszego kandydata lub kandydatów na stanowisko, na które był przeprowadzony nabór,
d) podjęcie decyzji o zatrudnieniu i podpisanie umowy o pracę.

7. Wynik postępowania zostanie ogłoszony w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Orzyszu.BURMISTRZ ORZYSZA
Jan Aleszczyk
Kwestionariusz osobowy

1. Imię (imiona ) i nazwisko ....................................................................................................................................................
2. Imiona rodziców ...................................................................................................................................................................
3. Data i miejsce urodzenia ................................................................................................................................................
4. Obywatelstwo .....................................................................................................................................................................

5. Numer ewidencji ( PESEL ) l l l l l l l l l l l l
6. Numer identyfikacji podatkowej ( NIP) l l l l-l l l l-l l l- l I l
7. Miejsce zamieszkania: ........................................................................................................................................
(dokładny adres wraz z kodem pocztowym ) (nr telefonu )
Adres do korespondencji......................................................................................................................................
( dokładny adres wraz z kodem pocztowym ) ( nr telefonu )
8. Wykształcenie ....................................................................................................................................................................
- nazwa szkoły i rok ukończenia .......................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................


Zawód
Specjalność
Stopień
Tytuł zawodowy – naukowy


9. Wykształcenie uzupełniające podać datę ukończenia lub rozpoczęcia nauki w przypadku jej trwania:
kursy –nazwa i rok ukończenia studia podyplomowe –nazwa i rok ukończenia


10. Przebieg dotychczasowego zatrudnienia oraz inne okresy równorzędne z okresami zatrudnienia:
okres Nazwa i adres pracodawcy Stanowisko
od do

11. Dodatkowe uprawnienia, umiejętności-i zainteresowania:

1) języki obce:
Stopień znajomości i rodzaje znanych języków obcych (wpisać nazwę języka w odpowiedniej rubryce)
słaba biegła
2) posiadane Prawo jazdy .............................................................................................

3) znajomość obsługi komputera (wymienić i podać stopień znajomości systemów operacyjnych oraz
programów)............................... ......................................................................................... ...................
............................................................................................................................................. ...................
4)inneumiejętności................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. ............... ............................................................................
12. Stan rodzinny (imiona i nazwiska oraz daty urodzenia współmałżonka i dzieci, w przypadku braku wpisać „Nie dotyczy):

1).................................................................. 2)..........................................................................

3)..................................................................... 4)..........................................................................

5).................................................................... 6).........................................................................

13. Powszechny obowiązek obrony:
a) stosunek do powszechnego obowiązku obrony...................................................................................
b) stopień wojskowy ...................................................... numer specjalności wojskowej.............................
c) przynależność ewidencyjna do WKU ..................................................................................................
d) numer książeczki wojskowej ..............................................................................................................
e) przydział mobilizacyjny do sił zbrojnych RP ........................................................................................
14. Oświadczam, że dane zawarte w pkt 1, 2, 3, i 5 są zgodne z dowodem osobistym seria ...................... Nr................................ wydanym przez.............................................. w dni..............................................................................................................................
(podpis osoby składającej kwestionariusz)

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych z realizacją procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dn. 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. nr 101, poz. 326 ze zm.) oraz ustawą z 22.03.1999 o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1593 ze zm.).”


............................................................. ...................................................................... ....................................................................... (miejscowość i data) (podpis osoby składającej kwestionariusz)
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie m
Data powstania: czwartek, 2 mar 2006 15:10
Data opublikowania: czwartek, 2 mar 2006 15:18
Data przejścia do archiwum: poniedziałek, 20 mar 2006 13:40
Opublikował(a): Krystyna Wysocka
Zaakceptował(a): Antoni Duda
Artykuł był czytany: 3364 razy