Urząd Miejski w Orzyszu

Biuletyn Informacji Publicznej

WYKAZ - nieruchomości przeznaczone do sprzedaży w formie przetargu ustnego ograniczonego

Zgodnie z art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U z 2018 r. poz. 121 ze zm.) podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości gruntowej niezabudowanej przeznaczonej do sprzedaży w formie przetargu ustnego ograniczonego do właścicieli sąsiednich działek.

Przedmiotem sprzedaży jest nieruchomość gruntowa niezabudowana oznaczona nr geod. 60/3 o pow. 0,1600 ha położona w obrębie geod. Cierzpięty gm. Orzysz.   

Opis nieruchomości:
Nieruchomość położona jest w obszarze zwartej zabudowy wsi Cierzpięty w gminie Orzysz. Od strony wschodniej działka graniczy z terenem jeziora Buwełno zaś od strony zachodniej z terenami mieszkalnymi.
Działka nie posiada bezpośredniego dostępu do drogi publicznej. Działka ma kształt regularny, zbliżony do prostokątu. Teren działki pochyły, mocno opadający w kierunku jeziora, stanowiący częściowo skarpę. Warunki geotechniczne trudne.
Nieruchomość posiada urządzoną księgę wieczystą nr OL1P/00012713/2 i nie jest obciążona hipotecznie ani też innymi zobowiązaniami.

Cena sprzedaży działki brutto wynosi 35 000,00 zł brutto.   

Nieruchomość w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego obrębu Cierzpięty, gmina Orzysz oznaczona jest symbolem ZL – tereny lasów i gruntów do zalesienia.

Na podstawie art. 34 ust. 1 pkt.1 i pkt. 2 uogn pierwszeństwo w nabyciu wyżej wymienionych nieruchomości przysługuje osobie, która spełnia jeden z następujących warunków:
a) przysługuje jej roszczenie o nabycie nieruchomości z mocy niniejszej ustawy lub odrębnych przepisów, jeżeli złoży wniosek o nabycie przed upływem terminu określonego w niniejszym wykazie,
b) jest poprzednim właścicielem zbywanej nieruchomości pozbawionym prawa własności tej nieruchomości przed dniem 5 grudnia 1990 r. albo jego spadkobiercą, jeżeli złoży wniosek o nabycie przed upływem terminu określonego w niniejszym wykazie.

Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami mogą w terminie 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia wykazu, złożyć wnioski o nabycie nieruchomości tj. do dnia 28.09.2018 r.

Jeśli w/w nieruchomość nie zostanie sprzedana na wyżej określonych zasadach zostanie zbyta w formie przetargu ustnego ograniczonego do właścicieli sąsiednich działek oznaczonych nr geod. 61, 60/1 i 60/2.

Przeniesienie własności nastąpi w formie umowy notarialnej sporządzonej w kancelarii notarialnej.
Podstawą zawarcia aktu będzie protokół z przetargu.                

Szczegółowe informację o nieruchomości będącej przedmiotem sprzedaży można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Orzyszu, pokój nr 46.

Wykaz niniejszy podaje się do publicznej wiadomości od dnia 16.08.2018 r. do dnia 28.09.2018 r. 

Burmistrz

Zbigniew Włodkowski

Data powstania: piątek, 17 sie 2018 08:59
Data opublikowania: piątek, 17 sie 2018 09:01
Data przejścia do archiwum: poniedziałek, 1 paź 2018 11:06
Opublikował(a): Katarzyna Owczarek
Zaakceptował(a): Katarzyna Owczarek
Artykuł był czytany: 732 razy