Urząd Miejski w Orzyszu

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

Zamówienie nie jest objęte przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t.j. z 2017r. poz. 1579 z późn. zm.). Zamówienie przygotowano na podstawie Zarządzenia Nr 121/2014 Burmistrza Orzysza z dnia 5 maja 2014r. w sprawie zamówień publicznych zmienionego zarządzeniem Nr 133/2016 z dnia 10.05.2016r., Zarządzeniem Nr 330/2016 z dnia 08.12.2016r., Zarządzeniem Nr 34/2017 z dnia 07 lutego 2017r. oraz Zarządzeniem Nr 12/2017 z dnia 19.12.2017r.

Burmistrz Orzysza zaprasza do składania ofert na realizacje zamówienia pn: „Wykonanie ekspertyzy dendrologicznej pomnika przyrody”.

1. Zamawiający: Gmina Orzysz

2. Przedmiot zamówienia: Wykonanie ekspertyzy dendrologicznej drzewa - pomnika przyrody na terenie ośrodka zdrowia przy ul. Ogrodowej (dz. nr 258/8) w Orzyszu celem:
- oceny stanu zdrowotnego drzewa,
- oceny statyki drzewa,
- analizy zagrożeń jakie drzewo może stwarzać dla bezpieczeństwa ludzi i obiektów budowlanych.
- ustalenia zakresu zabiegów zabezpieczenia drzewo lub ewentualnej konieczności jego usunięcia.

3. Termin wykonania zamówienia - do 30 września 2018r.

4  Do oferty należy dołączyć oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu według wzoru stanowiącego załącznik do niniejszego zapytania.

5.  W ofercie należy podać:
• pełną nazwę oferenta,
• adres i siedzibę oferenta, nr telefonu oraz NIP i REGON,
• łączną cenę brutto  za wykonanie przedmiotu zamówienia (w złotych z dokładnością do dwóch miejsc dziesiętnych),
• stawkę podatku VAT,
• oferta musi zawierać podpis osoby lub osób uprawnionych do występowania w obrocie prawnym w imieniu oferenta, przy czym podpis musi być czytelny lub opisany pieczątkami imiennymi.

6. Miejsce i termin złożenia oferty : Należy przesyłać w formie papierowej na adres - Urząd Miejski  w Orzyszu, ul. Giżycka 15, 12-250 Orzysz lub w formie elektronicznej na adres daniel.gawrych@um.orzysz.pl w terminie do 30 sierpnia 2018r.

7. Kryterium wyboru oferty: cena-100%

Zamawiający zastrzega sobie możliwość zakończenia postępowania bez wyboru żadnej oferty,  jeżeli cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższy kwotę jaką zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

Burmistrz

Zbigniew Włodkowski

Pliki do pobrania:

Data powstania: czwartek, 9 sie 2018 11:48
Data opublikowania: czwartek, 9 sie 2018 11:52
Data przejścia do archiwum: piątek, 31 sie 2018 13:20
Opublikował(a): Katarzyna Owczarek
Zaakceptował(a): Katarzyna Owczarek
Artykuł był czytany: 109 razy