Urząd Miejski w Orzyszu

Termin obrad LIV Sesji Rady Miejskiej w Orzyszu. Projekty uchwał.

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 994 ) z w o ł u j ę LIV sesję Rady Miejskiej w Orzyszu na dzień 25 lipca 2018 r. (środa) o godz. 13. 00 w sali Widowiskowo-Sportowej przy Gimnazjum w Orzyszu.

Porządek dzienny:

A. Wstępne czynności organizacyjne:
1. Otwarcie obrad i stwierdzenie ich prawomocności.
2. Przyjęcie protokołu z LIII sesji.
3. Wybór Sekretarza obrad LIV sesji.
4. Dokonanie zmian lub uzupełnień porządku obrad LIV sesji.
5. Interpelacje i zapytania radnych.
6. Wystąpienia różne.

B. Część sprawozdawcza:
7. Informacja Burmistrza o pracach między sesjami.
8. Informacja Przewodniczącego Rady o pracach Rady między sesjami.

C. Zasadnicza część obrad:
9. Stan dróg na terenie gminy Orzysz.

D. Część uchwałodawcza:
10. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawach:
a) zmieniająca uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na oddanie przez jednostkę organizacyjną w dzierżawę na okres 20 lat części nieruchomości będącej w trwałym zarządzie tej jednostki oraz na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu.
b) nadania nazwy ulicy w mieście Orzysz,
c) przekazania projektu ,, Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Orzysz;
d) ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży  i podawania napojów alkoholowych na terenie Gminy Orzysz.
e) zmiany budżetu gminy Orzysz na rok 2018.

E. Statutowe elementy obrad:
11. Odpowiedzi na interpelacje.
12. Odpowiedzi, wyjaśnienia, informacje.
13. Zamknięcie obrad  LIV sesji.

Przewodniczący Rady

/-/ Adam Myka

Pliki do pobrania:

Data powstania: czwartek, 19 lip 2018 15:27
Data opublikowania: piątek, 20 lip 2018 09:33
Data przejścia do archiwum: czwartek, 7 mar 2019 10:49
Opublikował(a): Joanna Drabent
Zaakceptował(a): Joanna Drabent
Artykuł był czytany: 214 razy