Urząd Miejski w Orzyszu

Zapytanie ofertowe - na wymianę stolarki okiennej w lokalach komunalnych w zasobach Gminy Orzysz.

Działając na podstawie Zarządzenia Burmistrza Orzysza nr 121/2014 z dnia 5 maja 2014 roku w sprawie udzielania zamówień publicznych ze zmianami, Gmina Orzysz zaprasza do złożenia oferty cenowej na na wymianę – stolarki okiennej w budynkach i lokalach komunalnych w zasobach Gminy Orzysz.

I. Nazwa (firma) i adres zamawiającego:
Nazwa zamawiającego: Gmina Orzysz, NIP 849 15 04 380, REGON 790671515,
Adres zamawiającego: ul. Giżycka 15, 12-250 Orzysz,
Telefon: 87/4241040, 87/4241060,
Faks: 87/4241050,
Adres poczty elektronicznej: um@orzysz.pl; urzad.miejski@orzysz.pl,
Godziny urzędowania: poniedziałek - piątek 7.30 - 15.30.

II. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
Wymiana stolarki okiennej w lokalach zgodnie z wykazem:
A) Orzysz ul. Ełcka 39 m 10
• okno dwuskrzydłowe o wymiarach: 1,48 m x 1,44 m z jednym węższym skrzydłem rozwieralno - uchylnym z prawej strony, patrząc od wewnątrz, drugie skrzydło rozwieralne (pokój),
• okno uchylne jednoskrzydłowe o wymiarach: 1,14 m x 0,82 m (kuchnia),
• okna z nawiewnikiem higrostatycznym,
B) Orzysz ul. Ełcka 43 m 3
• dwa okna dwukrzydłowe rozwieralne o wymiarach 0,85 m x 0,82 m (pokój),
Otwory okienne z węgarkiem dodatkowo wykonać obróbkę ościeży wewnątrz mieszkania oraz wstawić parapet wewnętrzny,
C) Orzysz ul. Ełcka 29 m 4
• jedno okno w pokoju i jedno okno w kuchni dwuskrzydłowe z jednym skrzydłem rozwieralno uchylnym drugim rozwieralnym z nawiewnikiem higrostatycznym o wymiarach 1,1 m x 1,75 m,
Otwór okienny z węgarkiem dodatkowo wykonać obróbkę ościeży wewnątrz mieszkania oraz wstawić parapety wewnętrzne o szerokości 30 cm,
D) Orzysz ul. Ełcka 6 m 8
• jedno okno w pokoju i jedno okno w kuchni dwuskrzydłowe z jednym skrzydłem rozwieralno uchylnym, drugim rozwieralnym z nawiewnikiem higrostatycznym o wymiarach 1,1 m x 1,65 m,
Otwór okienny z węgarkiem dodatkowo wykonać obróbkę ościeży wewnątrz mieszkania oraz wstawić parapet wewnętrzny o szerokości 30 cm,
E) Orzysz ul. Giżycka 18 m 6
• drzwi balkonowe dwuskrzydłowe, jedno skrzydło rozwieralno-uchylne, drugie rozwieralne z nawiewnikiem higrostatycznym o wymiarach 1,1 m x 2,55 m,
• trzy okna w pokojach dwuskrzydłowe – jedno skrzydło rozwierano-uchylne, drugie rozwieralne o wymiarach 1,1 m x 1,9 m,
Dwa okna z nawiewnikiem higrostatycznym,
Otwory okienne i drzwiowe z węgarkiem dodatkowo wykonać obróbkę ościeży wewnątrz mieszkania oraz wstawić parapety wewnętrzne szerokości 30 cm,
F) Orzysz ul. Ogrodowa 3 m 1
• okna dwuskrzydłowe z jednym skrzydłem rozwieralno uchylnym, drugim uchylnym z nawiewnikiem higrosktatycznym o wymiarach 1,05 m x 1,90 m (pokoje od ulicy),  
• okno dwuskrzydłowe z jednym skrzydłem rozwieralno uchylnym, drugim uchylnym z nawiewnikiem higrosktatycznym o wymiarach 1,08 m x 1,52 m (pokój od podwórza),
• okno w łazience jednoskrzydłowe uchylne w poziomie z nawiewnikiem higrosktatycznym o wymiarach 0,55 m x 0,55 m,
Otwór okienny z węgarkiem dodatkowo wykonać obróbkę ościeży wewnątrz mieszkania oraz wstawić parapet wewnętrzny szer. 40 cm,
G) Orzysz ul. Wojska Polskiego 78 m 8
• jedno okno w pokoju i jedno okno w kuchni dwuskrzydłowe z jednym skrzydłem rozwieralno uchylnym, drugim rozwieralnym z nawiewnikiem higrosktatycznym o wymiarach 1,05 m x 1,75 m,
Otwór okienny z węgarkiem dodatkowo wykonać obróbkę ościeży wewnątrz mieszkania oraz wstawić parapety wewnętrzne o szerokości 35 cm,
H) Orzysz ul. Wojska Polskiego 16 m 5
• okno dwuskrzydłowe z nawiewnikiem higrosktatycznym o wymiarach: 1,77 m x 1,43 m z jednym węższym skrzydłem rozwieralno - uchylnym z prawej strony, patrząc od wewnątrz, drugie skrzydło rozwieralne (pokój),
• okno w kuchni uchylne dwuskrzydłowe z jednym skrzydłem rozwieralno-uchylnym, drugim rozwieralnym z nawiewnikiem higrosktatycznym o wymiarach: 1,46x1,13,
I) Orzysz ul. Wojska Polskiego 9 m 5
• okno dwuskrzydłowe z jednym skrzydłem rozwieralno uchylnym, drugim uchylnym z nawiewnikiem higrosktatycznym o wymiarach 1,60 m x 1,15 m (kuchnia),
• okna uchylne w poziomie o wymiarach 0,53 m x 0,70 m w łazience z nawiewnikiem higrosktatycznym (w łazience i składziku jednoskrzydłowe)
Otwory okienne z węgarkiem dodatkowo wykonać obróbkę ościeży wewnątrz mieszkania oraz wstawić parapet wewnętrzny szer. 35 cm
J) Orzysz ul. Wojska Polskiego 44 m 6
• okno dwuskrzydłowe z jednym skrzydłem rozwieralno uchylnym, drugim uchylnym z nawiewnikiem higrosktatycznym o wymiarach 1,02 m x 1,61 m(kuchnia)
• okno dwuskrzydłowe z jednym skrzydłem rozwieralno uchylnym, drugim rozwieralnym z nawiewnikiem higrosktatycznym o wymiarach 1,03 m x 1,63 m (pokój)
• okno dwuskrzydłowe z jednym skrzydłem rozwieralno uchylnym, drugim rozwieralnym z nawiewnikiem higrosktatycznym o wymiarach 1,04 m x 1,61 m (pokój)
Otwory okienne z węgarkiem dodatkowo wykonać obróbkę ościeży wewnątrz mieszkania oraz wstawić parapet wewnętrzny szer. 35 cm

Charakterystyka okien:
- profile okienne PVC klasy A, co najmniej pięciokomorowe
- profile okienne – kolor biały,
- współczynnik przenikania ciepła ≤ 1,1 W/m2K
- klamki w kolorze białym,
- pakiet szyb jednokomorowy.

Oferta musi uwzględniać:
- dostawę i montaż nawiewników higrosterowanych zgodnie z wykazem wyżej,
- dostawę i montaż parapetów wewnętrznych z PVC zgodnie z wykazem wyżej,
- dostawę i montaż parapetów zewnętrznych stalowych,
- wykonanie obróbek tynkarskich wewnętrznych i zewnętrznych,
- wywóz i utylizacja zdemontowanej stolarki okiennej.

Łączna ilość okien do wymiany 24 szt., drzwi balkonowe 1 szt.

Oferowana stolarka musi spełniać wszelkie wymagania obecnie obowiązujących przepisów.

Podane przedmiary są materiałami pomocniczymi, które powinny być pomocne
w przygotowaniu oferty; oferent winien skorygować podane przedmiary przed przystąpieniem do wykonania prac.

III. Termin wykonania zamówienia: do 15 października 2018 roku.

IV. Warunki udziału w postępowania.
W postępowaniu mogą brać udział wykonawcy spełniające następujące warunki:
1. posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie, oraz dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,
2. posiadają potencjał techniczny umożliwiający wykonanie zlecenia

V. Kryteria oceny oferty
Cena  -  80 %
Gwarancja – 20 %

Cena - waga 80%, maks. ilość punktów 80;
Liczba punktów w tym kryterium zostanie obliczona wg następującego wzoru:

         Cn
Cw = -------- x 80 pkt
         Cbo

gdzie:
Cw - cena wykonania zamówienia
Cn - najniższa cena ofertowa brutto spośród badanych ofert
Cbo - cena brutto badanej oferty.

Gwarancja - waga 20 %, maks. ilość punktów 20;
Liczba punktów w tym kryterium zostanie obliczona wg następującego wzoru:

           Obo
Ow = --------- x 20 pkt
           Onw

gdzie:
Ow – ilość miesięcy gwarancji
Onw – najwyższa gwarancja
Obo - gwarancja badanej oferty.

Wybrana zostanie oferta, która uzyska największą liczbę punktów.
    
3. Oferta wypełniająca w najwyższym stopniu wymagania określone w każdym kryterium otrzyma maksymalną liczbę punktów. Pozostałym wykonawcom, wypełniającym wymagania kryterialne przypisana zostanie odpowiednio mniejsza (proporcjonalnie mniejsza) liczba punktów. Wynik będzie traktowany jako wartość punktowa oferty.
4.  Wynik - oferta, która przedstawia najkorzystniejszy bilans (maksymalna liczba przyznanych punktów w oparciu o ustalone kryteria) zostanie uznana za najkorzystniejszą, pozostałe oferty zostaną sklasyfikowane zgodnie z ilością uzyskanych punktów. Realizacja zamówienia zostanie powierzona Wykonawcy, którego oferta uzyska najwyższą ilość punktów.
5.  Zamawiający dla potrzeb oceny oferty, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku podatkowego dla zamawiającego, zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie dotyczącym wewnątrz wspólnotowego nabycia towarów, doliczy do przedstawionej w niej ceny należny podatek od towarów i usług zgodnie z obowiązującymi w przedmiocie zamówienia przepisami prawa.

VI. Termin złożenia oferty i wymagania:
Oferta winna być złożona w terminie do 27 lipca 2018 roku, do godz. 15:30.
1. Osobiście w biurze podawczym Urzędu Miejskiego w Orzyszu, ul. Giżycka 15 pokój nr 4 (parter) w godzinach pracy Urzędu,
2. Przesłana na adres zamawiającego (Koperta / opakowanie zawierające ofertę / powinna być opatrzona nazwą, dokładnym adresem wykonawcy oraz opisana w sposób następujący: Wymiana stolarki okiennej w budynkach i lokalach komunalnych
w zasobach Gminy Orzysz.
3. Przesłana na adres mail: katarzyna.owczarek@um.orzysz.pl

VII. Oferta powinna zawierać:
1. Formularz ofertowy stanowiący załącznik nr 1 do zapytania ofertowego.
2. Formularz cenowy stanowiący załącznik nr 2 do zapytania ofertowego.
3. Wzór umowy zaparafowany na każdej ze stron.
4. O zachowaniu terminu złożenia oferty decyduje data jej wpływu do siedziby Zamawiającego. Oferty, która wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane.

VIII. Termin związania ofertą: 30 dni od daty upływu terminu składania ofert.

IX. Wybór oferty:
1. O wyborze oferty najkorzystniejszej Zamawiający powiadomi wybranego Wykonawcę w formie pisemnej.
2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do nierozstrzygnięcia zapytania ofertowego lub odstąpienia od zawarcia umowy bez podania przyczyny.
3. Zamawiający nie zwraca kosztów przygotowania i złożenia oferty.

Burmistrz

Zbigniew Włodkowski

W załączeniu:
1) formularz ofertowy,
2) formularz cenowy,
3) wzór umowy.

Pliki do pobrania:

Data powstania: czwartek, 19 lip 2018 13:55
Data opublikowania: czwartek, 19 lip 2018 14:11
Data edycji: piątek, 20 lip 2018 13:06
Data przejścia do archiwum: poniedziałek, 30 lip 2018 09:54
Opublikował(a): Katarzyna Owczarek
Zaakceptował(a): Katarzyna Owczarek
Artykuł był czytany: 169 razy
Ilość edycji: 1