Urząd Miejski w Orzyszu

Termin obrad LIII Sesji Rady Miejskiej w Orzyszu. Projekty uchwał.

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 994 ) z w o ł u j ę LIII sesję Rady Miejskiej w Orzyszu na dzień 27 czerwca 2018 r. (środa) o godz. 13. 00 w sali Widowiskowo-Sportowej przy Gimnazjum w Orzyszu.

Porządek dzienny:

A. Wstępne czynności organizacyjne:
1. Otwarcie obrad i stwierdzenie ich prawomocności.
2. Przyjęcie protokołu z LII sesji.
3. Wybór Sekretarza obrad LIII sesji.
4. Dokonanie zmian lub uzupełnień porządku obrad LIII sesji.
5. Interpelacje i zapytania radnych.
6. Wystąpienia różne.

B. Część sprawozdawcza:
7. Informacja Burmistrza o pracach między sesjami.
8. Informacja Przewodniczącego Rady o pracach Rady między sesjami.
9. Informacja Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej o przeprowadzonej kontroli.

C. Zasadnicza część obrad:
10. Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2017 r. Podjęcie uchwały w sprawie absolutorium dla Burmistrza za 2017 r.
a) Wystąpienie Burmistrza Orzysza.
b) Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie o sprawozdaniu.
c) Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Orzysz za 2017 r. oraz sprawozdania z wykonania budżetu wraz z informacją o stanie mienia komunalnego Gminy Orzysz.
d) Opinia Komisji Rewizyjnej o wykonaniu budżetu oraz wniosek Komisji w sprawie absolutorium.
e) Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie o wniosku Komisji Rewizyjnej.
f) Dyskusja.
g) Podjęcie uchwały w sprawie absolutorium dla Burmistrza Orzysza za 2017 r.

D. Część uchwałodawcza:
11. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawach:
a) zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego;
b) zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad sprzedaży lokali mieszkalnych i użytkowych, udzielania bonifikat oraz przyznawania pierwszeństwa w ich nabyciu;
c) wyrażenia zgody na oddanie przez jednostkę organizacyjną w dzierżawę na okres 20 lat części nieruchomości będącej w trwałym zarządzie tej jednostki oraz na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu;
d) przystąpienia Gminy Orzysz do projektu ,, Do it with joy” realizowanego z Programu  Interreg V-A Litwa – Polska”.
e) przystąpienia Gminy Orzysz do projektu ,, Podtrzymywanie transgranicznego dziedzictwa historyczno – kulturalno - przyrodniczego, poprzez zagospodarowanie terenów zielonych oraz ochrona zasobów wodnych w miastach partnerskich Polski i Rosji” realizowanego  z Programu Współpracy Transgranicznej Polska – Rosja 2014 – 2020;
f) wynagrodzenia Burmistrza Orzysza;
g) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018 – 2026;
h) zmiany budżetu gminy Orzysz na rok 2018.
i) nadania tytułu Panu Janowi Maciejewskiemu tytułu ,, Zasłużony dla Gminy Orzysz”;
j) nadania tytułu Panu Krzysztofowi Marusińskiemu tytułu ,, Zasłużony dla Gminy Orzysz”;

E. Statutowe elementy obrad:
12. Odpowiedzi na interpelacje.
13. Odpowiedzi, wyjaśnienia, informacje.
14. Zamknięcie obrad  LIII sesji.

 

Przewodniczący Rady

/-/ Adam Myka

Pliki do pobrania:

  • Ad. 10 Data dodania: 21 cze 2018 15:09
  • Ad. 10 Data dodania: 21 cze 2018 15:09
  • Ad. 11 a Data dodania: 21 cze 2018 15:11
  • Ad. 11 b Data dodania: 21 cze 2018 15:12
  • Ad. 11c Data dodania: 21 cze 2018 15:13
  • Ad. 11 d Data dodania: 21 cze 2018 15:14
  • Ad. 11 e Data dodania: 21 cze 2018 15:16
  • Ad. 11 f Data dodania: 21 cze 2018 15:17
  • Ad. 11 g Data dodania: 21 cze 2018 15:19
  • Ad. 11 h Data dodania: 21 cze 2018 15:19
Data powstania: czwartek, 21 cze 2018 14:53
Data opublikowania: czwartek, 21 cze 2018 15:01
Data przejścia do archiwum: czwartek, 7 mar 2019 10:48
Opublikował(a): Joanna Drabent
Zaakceptował(a): Joanna Drabent
Artykuł był czytany: 254 razy