Urząd Miejski w Orzyszu

Biuletyn Informacji Publicznej

WYKAZ - nieruchomość przeznaczona do sprzedaży w drodze bezprzetargowej

Zgodnie z art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U z 2018 r. poz. 121 ze zm.) podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości gruntowej niezabudowanej przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej z zastosowaniem art. 37 ust. 2 pkt 6 w/w ustawy na polepszenie warunków nieruchomości przyległej oznaczonej nr geod. 146/22.

Przedmiotem sprzedaży jest nieruchomość gruntowa niezabudowana oznaczona nr geod. 146/24 o pow. 0,0399 ha w obrębie geod. miasta Orzysz.   

Opis nieruchomości:
Nieruchomość położona jest w strefie peryferyjnej, w części północnej miasta Orzysz, przy ul.
Polnej. W sąsiedztwie znajdują się tereny mieszkaniowe.
Kształt działki regularny. Warunki geotechniczne na działce średnio korzystne: teren działki w
miarę płaski, suchy.
Brak bezpośredniego dojazdu. Działka przeznaczona na uzupełnienie działki sąsiedniej.
Przy działce dostępna jest sieć uzbrojenia energetyczna, wodna i kanalizacyjna.
Czynniki środowiskowe wpływające na walory użytkowe nieruchomości są średnio korzystne.

Nieruchomość posiada urządzoną księgę wieczystą nr OL1P/00013623/1 i nie jest obciążona hipotecznie ani też innymi zobowiązaniami.

Cena sprzedaży działki brutto wynosi 18 420,00 zł brutto.

W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego miasta Orzysz działka oznaczona jest symbolem: MNU – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i usług nieuciążliwych.

Na podstawie art. 34 ust. 1 pkt.1 i pkt. 2 uogn pierwszeństwo w nabyciu wyżej wymienionych nieruchomości przysługuje osobie, która spełnia jeden z następujących warunków:
a) przysługuje jej roszczenie o nabycie nieruchomości z mocy niniejszej ustawy lub odrębnych przepisów, jeżeli złoży wniosek o nabycie przed upływem terminu określonego w niniejszym wykazie,
b) jest poprzednim właścicielem zbywanej nieruchomości pozbawionym prawa własności tej nieruchomości przed dniem 5 grudnia 1990 r. albo jego spadkobiercą, jeżeli złoży wniosek o nabycie przed upływem terminu określonego w niniejszym wykazie,
Termin złożenia wniosku nie może być krótszy niż 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia wykazu, tj. do dnia 27.07.2018 r.

Jeśli w/w nieruchomość nie zostanie sprzedana na wyżej określonych zasadach zostanie zbyta w formie bezprzetargowej w trybie art. 37 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami na polepszenie warunków nieruchomości przyległej oznaczonej nr geod. 146/22.

Przeniesienie własności nastąpi w formie umowy notarialnej sporządzonej w kancelarii notarialnej.

Podstawą zawarcia aktu będzie protokół z rokowań z nabywcą.                         

Szczegółowe informację o nieruchomości będącej przedmiotem sprzedaży można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Orzyszu, pokój nr 46.

Wykaz niniejszy podaje się do publicznej wiadomości od dnia 14.06.2018 r. do dnia 27.07.2018 r.

Burmistrz

Zbigniew Włodkowski

Data powstania: piątek, 15 cze 2018 08:51
Data opublikowania: piątek, 15 cze 2018 08:55
Data przejścia do archiwum: poniedziałek, 30 lip 2018 09:54
Opublikował(a): Katarzyna Owczarek
Zaakceptował(a): Katarzyna Owczarek
Artykuł był czytany: 447 razy