Urząd Miejski w Orzyszu

Biuletyn Informacji Publicznej

WYKAZ - nieruchomości przeznaczone do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego

Zgodnie z art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U z 2018 r. poz. 121 ze zm.) podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości gruntowych niezabudowanych przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.

Przedmiotem sprzedaży są nieruchomości gruntowe niezabudowane położone w obrębie geod. miasta Orzysz, przy ul. Wojska Polskiego:

Nr działki

Powierzchnia

Cena

Oznaczenie użytku

Przeznaczenie
w m.p.z.p. miasta Orzysz

396/11

0,0899 ha

35 430,00 zł

B, RVI,

MNU - tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i usług nieuciążliwych

396/12

0,1070 ha

42 169,00 zł

RVI,

MNU - tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i usług nieuciążliwych,

PS – tereny przemysłowo - składowe

 

Opis nieruchomości:
Nieruchomości położone są na skraju zabudowy miasta Orzysz.
Działki mają kształt regularny, wydłużony w kierunku wschód – zachód.
Dojazd do nieruchomości drogą gminną nieutwardzoną od drogi krajowej nr 16. Obok działek przebiega sieć energetyczna, kanalizacyjna i wodna.

Nieruchomość posiada urządzoną księgę wieczystą nr OL1P/00012802/3 i nie jest obciążona hipotecznie ani też innymi zobowiązaniami.

Na podstawie art. 34 ust. 1 pkt.1 i pkt. 2 uogn pierwszeństwo w nabyciu wyżej wymienionych nieruchomości przysługuje osobie, która spełnia jeden z następujących warunków:
a) przysługuje jej roszczenie o nabycie nieruchomości z mocy niniejszej ustawy lub odrębnych przepisów, jeżeli złoży wniosek o nabycie przed upływem terminu określonego
w niniejszym wykazie,
b) jest poprzednim właścicielem zbywanej nieruchomości pozbawionym prawa własności tej nieruchomości przed dniem 5 grudnia 1990 r. albo jego spadkobiercą, jeżeli złoży wniosek o nabycie przed upływem terminu określonego w niniejszym wykazie.
Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami mogą w terminie 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia wykazu, złożyć wnioski o nabycie nieruchomości tj. do dnia 20.07.2018 r.

Jeśli w/w nieruchomości nie zostaną sprzedane na wyżej określonych zasadach zostaną zbyte w formie przetargu ustnego nieograniczonego

Przeniesienie własności nastąpi w formie umowy notarialnej sporządzonej w kancelarii notarialnej.
Podstawą zawarcia aktu będzie protokół z przetargu.                            
Szczegółowe informację o nieruchomościach będących przedmiotem sprzedaży można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Orzyszu, pokój nr 46.

Wykaz niniejszy podaje się do publicznej wiadomości od dnia 08.06.2018 r. do dnia .20.07.2018 r.

Burmistrz

Zbigniew Włodkowski

Data powstania: poniedziałek, 11 cze 2018 09:38
Data opublikowania: poniedziałek, 11 cze 2018 09:40
Data przejścia do archiwum: poniedziałek, 23 lip 2018 07:33
Opublikował(a): Katarzyna Owczarek
Zaakceptował(a): Katarzyna Owczarek
Artykuł był czytany: 486 razy