Urząd Miejski w Orzyszu

Biuletyn Informacji Publicznej

OGŁOSZENIE - przetarg ustny nieograniczony - dz. 513/11, Orzysz, ul. Słowackiego

Zgodnie z art. 38 ustawy o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r., poz. 121 ze zm.) ogłaszam pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej stanowiącej własność gminy Orzysz położonej w Orzyszu.

1. Przedmiotem sprzedaży jest nieruchomość gruntowa niezabudowana oznaczona nr geod. 513/11 o pow. 0,2319 ha w miejscowości Orzysz, przy ul. Słowackiego.   
2. Opis nieruchomości:
Nieruchomość położona jest w strefie peryferyjnej w części północnej miasta Orzysz.
Działka ma kształt nieregularny. Warunki geotechniczne trudne, teren opadający w kierunku wschodnim, zakrzaczony i nierówny.
Dojazd do nieruchomości drogą gminną nieutwardzoną.
W pobliżu działki przebiega sieć energetyczna, wodna i kanalizacyjna.
3. W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego miasta Orzysz działka oznaczona jest symbolem: „5MN.U – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i usług nieuciążliwych”.
4. Nieruchomość posiada urządzoną księgę wieczystą nr OL1P/00012655/7 i nie jest obciążona hipotecznie ani też innymi zobowiązaniami.
5. Nieruchomość ujęta została w wykazie nr WIG.6840.10.2018.KOW z dnia 05.04.2018 r., podanym do publicznej wiadomości w dniu 05.04.2018 r.
6. Cena wywoławcza nieruchomości: 57 581,00 zł.
7. Przetarg odbędzie się w dniu 02 lipca 2018 roku, godz. 11:00 w Urzędzie Miejskim w Orzyszu, sala nr 1.
8. Wadium: 5 800,00 zł.
9. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium na konto Urzędu Miejskiego w Orzyszu Warmińsko Mazurski Bank Spółdzielczy Oddział w Orzyszu nr konta  02 9364 0000 2003 0001 9817 0007.
Ustala się termin wpłacenia wadium na ww. konto do dnia 28 czerwca 2018 roku.
Za datę dokonania wpłaty uważa się dzień uznania rachunku Urzędu Miejskiego w Orzyszu kwotą wadium.
10. Minimalne postąpienie w licytacji wynosi 580,00 zł.
Uczestnicy przetargu zgłaszają ustne kolejne postąpienia ceny, które nie mogą być niższe niż 580,00 zł.
11. Kandydatem na nabywcę powyższej nieruchomości zostaje osoba, która zaoferowała najwyższą cenę.
12. Wadium uczestnika, który wygrał przetarg zostanie zaliczone na poczet nabycia nieruchomości.
Pozostałym uczestnikom wadium zostanie zwrócone w ciągu 3 dni od dnia zamknięcia lub odwołania przetargu.
13. W razie uchylenia się uczestnika przetargu, który wygrał przetarg od zawarcia umowy sprzedaży w terminie podanym w zawiadomieniu wadium przepada na rzecz Gminy Orzysz.
14. Organizator przetargu zawiadomi uczestnika przetargu, który wygrał przetarg, o miejscu i terminie sporządzenia aktu notarialnego umowy sprzedaży w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.
15. Nabywca powinien wpłacić cenę przetargową przed zawarciem aktu notarialnego na konto podane w protokole z przetargu najpóźniej w przeddzień podpisania aktu notarialnego.
16. Koszty aktu notarialnego ponosi nabywca.
17. Przetarg zakończy się wynikiem negatywnym, jeżeli, żaden z uczestników przetargu nie zaoferuje ceny wyższej o co najmniej jedno postąpienie od ceny wywoławczej podanej w ogłoszeniu.
18. Szczegółowych informacji o nieruchomości będącej przedmiotem przetargu można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Orzyszu pokój nr 46.
 
Ogłoszenie podano do publicznej wiadomości w dniu 24.05.2018 r.

Burmistrz

Zbigniew Włodkowski

Pliki do pobrania:
Data powstania: czwartek, 24 maj 2018 10:11
Data opublikowania: czwartek, 24 maj 2018 10:15
Data przejścia do archiwum: wtorek, 3 lip 2018 08:51
Opublikował(a): Katarzyna Owczarek
Zaakceptował(a): Katarzyna Owczarek
Artykuł był czytany: 575 razy