Urząd Miejski w Orzyszu

Termin obrad L Sesji Rady Miejskiej w Orzyszu. Projekty uchwał.

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 ) z w o ł u j ę L sesję Rady Miejskiej w Orzyszu na dzień 28 marca 2018 r. (środa) o godz. 14. 00 w sali Widowiskowo-Sportowej przy Gimnazjum w Orzyszu.

Porządek dzienny:
A. Wstępne czynności organizacyjne:
1. Otwarcie obrad i stwierdzenie ich prawomocności.
2. Przyjęcie protokołu z L sesji.
3. Wybór Sekretarza obrad L sesji.
4. Dokonanie zmian lub uzupełnień porządku obrad XLIX sesji.
5. Interpelacje i zapytania radnych.
6. Wystąpienia różne.

B. Część sprawozdawcza:
7. Informacja Burmistrza o pracach między sesjami.
8. Informacja Przewodniczącego Rady o pracach Rady między sesjami.

C. Zasadnicza część obrad:
9. Informacja na temat funkcjonowania OSP na terenie Gminy Orzysz.

D. Część uchwałodawcza:
10. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawach:
a) podziału gminy Orzysz na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych;
b) ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie określenia zasad zbywania nieruchomości oraz ich wydzierżawienia lub najmu na okres dłuższy niż trzy lata;
c) ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie określenia opłat  za świadczenia udzielane przez przedszkole publiczne prowadzone przez Gminę Orzysz;
d) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018 – 2026;
e) zmiany budżetu gminy Orzysz na rok 2018;
f) udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Piskiemu z przeznaczeniem dla Szpitala Powiatowego w Piszu.

E. Statutowe elementy obrad:
11. Odpowiedzi na interpelacje.
12. Odpowiedzi, wyjaśnienia, informacje.
13. Zamknięcie obrad  L sesji.

Przewodniczący Rady

/-/ Adam Myka

 

Pliki do pobrania:

Data powstania: czwartek, 22 mar 2018 15:21
Data opublikowania: czwartek, 22 mar 2018 15:30
Data przejścia do archiwum: czwartek, 7 mar 2019 10:47
Opublikował(a): Joanna Drabent
Zaakceptował(a): Joanna Drabent
Artykuł był czytany: 274 razy